Skape mer
og inkludere flere

Den største forskjellen mellom folk i Norge
er mellom de som har en jobb og de som ikke har det.

Fiskebåt med måker rundt.

Den viktigste oppgaven fremover er å bidra til å skape nye jobber – og få eksisterende bedrifter trygt gjennom krisen.

Mange er permitterte eller arbeidssøkende. De må få en jobb å gå til. Norge hadde utfordringer også før pandemien. Utfordringene er ikke borte. Vi må sørge for at velferdssamfunnet består gjennom det grønne skiftet og når oljeinntektene faller. Vi lever lengre, og det blir færre yrkesaktive.

Grafikk som viser menneskefigurer som illustrerer at vi blir færre i yrkesaktiv alder per pensjonist i 2060.

Høyre er på lag med alle som vil skape jobber. Vi sier ja til grønn vekst som får utslippene ned, og nei til skatteøkninger som gjør det vanskeligere å skape jobbene vi trenger.

Dette er hovedutfordringene vi skal løse:

1. Få permitterte og arbeidssøkende tilbake i jobb

For mange mennesker er permitterte eller arbeidssøkende. På vei ut av koronakrisen må vi få folk tilbake i jobb.

2. Norge trenger flere bein å stå på

Den norske velferdsmodellen er under press. Derfor må det skapes flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor, fordi det er vekst i privat sektor som gir skattegrunnlaget for velferdsstaten.

3. For mange står utenfor arbeidslivet

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelser. Vi skal aldri gi opp folk. De som faller utenfor, skal få en ny sjanse.

4. For mange mangler rett kompetanse

Arbeidslivet er i rask endring. Vi ser en økning i antall mennesker som mangler nødvendig kompetanse. I fremtiden vil flere av oss ha behov for faglig påfyll. Vi må sørge for at ingen går ut på dato i norsk arbeidsliv.

5. Det blir færre folk i yrkesaktiv alder

Mange av oss har en god helse og lever lengre enn før. Det er bra. Utfordringen fremover blir at færre vil jobbe og betale skatt når flere blir pensjonister og mottar pensjon. Pensjons- og helseutgiftene vil da øke kraftig. Fallende oljeinntekter vil kreve mer av de som er i arbeid. 

Høyre vil:

  • At gründere og bedriftseier skal få bedre betingelser. Norge trenger flere bedrifter som vokser og gir folk en jobb å gå til. Derfor sier vi nei til å øke skattene for næringslivet.
  • Sørge for at det grønne skiftet gir jobber og muligheter over hele landet. Det skal lønne seg å velge grønt, og forurenser skal betale. 
  • At alle som kan, skal få muligheten til å delta i arbeidslivet. Vi vil la folk stå lengre i jobb, sørge for at flere fullfører videregående skole og at flere får den kompetansen fremtidens arbeidsliv trenger.
  • Alltid garantere for EØS-avtalen. Den gir norske bedrifter i bygd og by tilgang til et marked med 500 millioner mennesker. Den skaper arbeidsplasser og utvikling i hele landet.