Skape mer
og inkludere flere

Den største forskjellen mellom folk i Norge
er mellom de som har en jobb og de som ikke har det.

Fiskebåt med måker rundt.

Vi får fart på Norge. Flere får vaksine, flere kommer i jobb og sammen tar vi hverdagen tilbake.

Arbeidsledigheten er på vei ned, men fortsatt er for mange nordmenn helt eller delvis arbeidsledige. Sammen tar vi landet ut av krisen og får fart på Norge igjen.

Vi får fart på Norge ved å skape mer og inkludere flere. Jobbene vi har mistet er i privat sektor. Dette er jobber som betaler for sykehus, skole og hele velferden vår. Vi får fart på Norge ved å få fart på bedriftene.

Valget står mellom økte skatter eller flere jobber. Flere i jobb gir mer velferd. Høyre vil gjøre Norge til et velferdssamfunn på miljøets premisser. Derfor må de nye jobbene være bærekraftige. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen.

For å skape et samfunn med muligheter for alle må vi tette hullene i sikkerhetsnettet og ha et velferdssamfunn som løfter de med minst. Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Derfor vil Høyre inkludere flere i arbeidslivet. Alle som kan og ønsker å jobbe skal få sjansen til det. For å få til det vil vi senke terskelen inn i jobb, øke kompetansen til de som trenger jobb, og styrke integreringen. Det skal alltid lønne seg å jobbe.

Dette er hovedutfordringene vi skal løse:

1. Få permitterte og arbeidssøkende tilbake i jobb

Arbeidsledigheten er på vei ned, men fortsatt er for mange mennesker permitterte eller arbeidssøkende. På vei ut av koronakrisen må vi få folk tilbake i jobb. Da får vi fart på Norge.

2. Norge trenger flere bein å stå på

Den norske velferdsmodellen er under press. Derfor må det skapes flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor, fordi det er vekst i privat sektor som gir skattegrunnlaget for velferdsstaten.

3. For mange står utenfor arbeidslivet

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelser. Vi skal aldri gi opp folk. De som faller utenfor, skal få en ny sjanse.

4. For mange mangler rett kompetanse

Arbeidslivet er i rask endring. Vi ser en økning i antall mennesker som mangler nødvendig kompetanse. I fremtiden vil flere av oss ha behov for faglig påfyll. Vi må sørge for at ingen går ut på dato i norsk arbeidsliv.

5. Det blir færre folk i yrkesaktiv alder

Mange av oss har en god helse og lever lengre enn før. Det er bra. Utfordringen fremover blir at færre vil jobbe og betale skatt når flere blir pensjonister og mottar pensjon. Pensjons- og helseutgiftene vil da øke kraftig. Fallende oljeinntekter vil kreve mer av de som er i arbeid. 

Høyre vil:

  • Gi jobbskattefradrag for unge under 30
  • Legge til rette for utdanningsstillinger for folk som har droppet ut av videregående slik at de får en fot innenfor. 
  • Åpne for å kombinere dagpenger med studier.
  • Etablere et forenklingspanel etter dansk modell, med omvendt bevisbyrde. Har du forslag til forenklinger av lover, forskrifter eller byråkrati skal du kunne få dem vurdert av panelet. I tillegg lover vi å innføre forenklingstiltak som sparer bedriftene for 5-10 milliarder kroner.
  • Sørge for at det grønne skiftet gir jobber og muligheter over hele landet. Det skal lønne seg å velge grønt, og forurenser skal betale. 
  • Alltid garantere for EØS-avtalen og inngå nye handelsavtaler for å sikre norske bedrifter økt markedsadgang, og garantere at vi har tilgang til EUs programmer og fond for å sikre finansiering av ny teknologi og nye arbeidsplasser. EØS-avtalen er viktig for å gi norske bedrifter i bygd og by tilgang til et marked med 500 millioner mennesker. Den skaper arbeidsplasser og utvikling i hele landet.
  • Satse på havvind. Vi skal tildele konsesjoner og nye arealer for offshore havvind.
  • Satse på hydrogen. Vi vil etablere fem knutepunkter for hydrogen, minst ett til to storskalaanlegg for hydrogenproduksjon og et nytt forskningssenter for hydrogen og ammoniakk.
Vi må skape mer. Her forteller gründeren Sonja om bedriften sin Heymat:
Ekteparet Sonja Djønne og Thoralf Lian etablerte Heymat i 2016. De tilbyr hjemmemarkedet dekorative industrimatter og holder til i Mo i Rana.
Vi må inkludere flere i jobb. Hør Idas historie her:
I syv år gikk Ida Marie Færestrand hjemme uten jobb. Så fikk hun drømmejobben hos Scandic gjennom organisasjonen HELT MED.