EØS

Høyre mener at EØS-avtalen er den viktigste avtalen for å sikre konkurransevilkår for norske bedrifter og arbeidsplasser. Den sikrer norske bedrifter tilgang til 500 millioner europeiske kunder og er helt avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk velferd.

Høyre vil

At Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler

Dette vil vi gjøre

Høyre mener at Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler som gir friere handel og inkluderer flere land i den globale økonomien og den økonomiske veksten.

Beholde EØS-avtalen

Dette vil vi gjøre

Høyre ønsker å beholde EØS-avtalen. Tilgang til EUs indre marked er en viktig forutsetning for å sikre velferden i det norske samfunn. EU er og vil forbli Norges viktigste handelspartner. Avtalen gjør at Norge konkurrer på samme vilkår som våre naboer. Det gjør den til den viktigste avtalen for norske bedrifter og arbeidsplasser. Derfor mener Høyre vi må verne om EØS-avtalen.

Dette er problemet

79 % av all norsk vareeksport går til EØS-området. Det tilsvarer om lag 300 milliarder kroner i året. Aller størst er eksporten fra typiske distriktsfylker. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt skaper usikkerhet rundt fremtiden til EØS-avtalen. Industrien, fiskerinæringen og mange tusen bedrifter over hele landet er helt avhengige av EØS-avtalen for å kunne selge varene sine og ha forutsigbare rammevilkår.

Dette er Høyres løsning

Høyre mener at Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler som gir friere handel og inkluderer flere land i den globale økonomien og den økonomiske veksten.

Høyre ønsker å beholde EØS-avtalen. Tilgang til EUs indre marked er en viktig forutsetning for å sikre velferden i det norske samfunn. EU er og vil forbli Norges viktigste handelspartner. Avtalen gjør at Norge konkurrerer på samme vilkår som våre naboer. Det gjør den til den viktigste avtalen for norske bedrifter og arbeidsplasser. Derfor mener Høyre vi må verne om EØS-avtalen.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

EØS-avtalen

Høyre

Vil beholde EØS-avtalen. Avtalen gir oss tilgang til det europeiske markedet som sikrer at norske bedrifter får solgt varene sine til Europa.

Bærebjelken i velferdssamfunnet er bedrifter som skaper, selger og betaler skatt.

Venstresiden

Sp, SV og Rødt vil melde Norge ut av EØS. Det vil sette arbeidsplasser og norsk velferd i fare.

Jonas Gahr Støre har sagt han står ved EØS-avtalen, og det er bra, men Arbeiderpartiet er svekket og omringet av partier som vil melde Norge ut av EØS. Internt på venstresiden er det flertall for å melde Norge ut av EØS-avtalen.

EU-medlemskap

Høyre

Høyre mener at vi bør søke deltagelse i de europeiske fora som vil tjene norske interesser, særlig innen justis-, forsvars-, migrasjons- og klimaområdene. Høyre mener derfor Norge må søke fullt medlemskap i EU, men bare dersom det er et ønske i folket.

Venstresiden

Senterpartiet omtaler seg selv som garantist mot norsk EU-medlemskap. SV mener at EØS-avtalen er udemokratisk og ønsker ikke EU-medlemskap for Norge.

Dette har vi gjort

Forsvart EØS-avtalen

Høyre i regjering har forsvart EØS-avtalen mot utallige angrep fra deler av venstresiden og fagbevegelsen.

Bidratt med EØS-midler til viktige prosjekter i Europa

Gjennom EØS-midlene har vi bidratt til viktige prosjekter i Europa, for å fremme demokrati og rettsstat.

Opprettholdt Norges posisjon som en pålitelig samarbeidspartner

Vi har opprettholdt Norges posisjon som en pålitelig samarbeidspartner med landene i vårt viktigste økonomiske, kulturelle og politiske nærområde.