Historisk satsing på vei og bane

Her er regjeringens nasjonale transportplan (NTP).

innsiden av en bil
Foto: Getty Images

Med Høyre i regjering bygges det vei, broer, jernbane og nødvendig infrastruktur i hele landet. Vårt mål er at du skal komme raskt frem og trygt hjem. Siden 2013 har Høyre i regjering nesten doblet samferdselsbudsjettet.

I dag, fredag 19. Mars, legger regjeringen frem Nasjonal transportplan. Planen som viser hvilke samferdselsprosjekter som skal realiseres de neste 12 årene innen vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Den viser også planer for vedlikehold, drift og investeringer. 

Alle skal trygt frem og raskt hjem

Samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i hele landet. Høyre bygger by og bygd tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer raskere frem. Veiene i Norge som knytter oss sammen, det er den tydeligste prioriteringen i transportplanen som nå er lagt frem.

Det grønne skiftet realiseres

Utslippene fra transportsektoren skal reduseres betydelig. Det løser vi ved å utvikle ny og utslippsfri teknologi, samtidig som vi legger til rette for at flere kan gå, sykle eller reise kollektivt. Vi styrker byvekstavtalene som skal sørge for kollektivinvesteringer i de store byene, og sørger også for bedre muligheter for sykkel og gange. Jernbanesatsningen styrker og binder regioner sammen, og bidrar til en moderne byutvikling.

Nasjonal transportplan viser at det grønne skiftet ikke bare er floskler, men konkrete tiltak for å utvikle ny teknologi og at flere reiser miljøvennlig, sier Helge Orten, (H) leder av transportkomiteen på Stortinget.

Nå er det fylkesveienes tur

Et nasjonalt krafttak for fylkesveiene gjøres for første gang siden fylkesveiene ble overført fra de rødgrønne i 2010. Nå blir satsningen todelt. Fylkene får i dag overføringer som skal gå til utbygging av fylkesveiene, men også en egen tilskuddsordning til næringsrettede veier og veier som bygger sterke bo- og arbeidsmarked hvor staten blir med på spleiselaget.  

Nå er det fylkesveienes tur. Vi gjør noe med etterslepet, og vi retter opp manglende kompensasjon etter at den rødgrønne regjeringen overførte fylkesveiene til fylkeskommunen, sier Helge Orten.

Regjeringens viktigste satsninger: 

Kollektiv og jernbane 

Det grønne skiftet skal sørge for en fremtidsrettet kollektivutvikling hvor vi skaper et alternativ til bilen, med grønne bo- og arbeidsregioner. Derfor bevilger vi i NTP 480 milliarder kroner til dette. Det betyr mer jernbaneprosjekter, buss, bybane, t-bane og trikk.

Trygge veier som knytter næringslivet sammen

Nye, brede og gode veier som bygger regioner sammen og som skal frakte varer og mennesker trygt frem i hele landet. God veier er en nødvendighet for en god utvikling, enten det er å sikre trafikkfarlige veier eller sørge for gode transportårer for næringslivet. Derfor bevilger regjeringen i NTP 510 Milliarder kroner til dette.

Fylkesveier

På fylkesvei innfører regjeringen en helt ny tilskuddsordning og styrker kompensasjonen for nødvendig oppgradering av tunnelene på fylkesvei etter tunnelsikkerhetsforskriften. Dette blir et etterlengtet løft til fylkesveiene som sliter med vedlikeholdsetterslep. Til sammen vil regjeringen nå bruke 16 milliarder kroner ekstra til tilskuddsordningen for fylkesveier

Nye Veier

I 2015 opprettet regjeringen Nye Veier AS, målet var å skape et supplement til Statens vegvesen for veibygging. Prosjektet har vist seg å bli en suksess. Resultatet er mer vei, raskere utbygging, 25 milliarder i reduserte kostnader og 34 milliarder i økt nytte i dagens portefølje. En totalsum på 59 milliarder.

– Det er et kjemperesultat og viser at sunn konkurranse skaper innovasjon og et bedre velferdstilbud. Derfor øker vi nå porteføljen til nye veier og gir de nye prosjekter. Dette bidrar til at selskapet får utvidet porteføljen fra 700 til 1 226 km riksvei, og med en større geografisk spredning, sier Helge Orten.