– En reform for alle barn med behov for sammensatte tjenester

Regjeringen har lagt frem sin Likeverdsreform. Den skal bidra til at familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester skal møte et samfunn som stiller opp og som gir alle like muligheter.

– Mange som har eller venter barn med funksjonsnedsettelser opplever at de og barna ikke får tjenester som er helhetlige nok. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Høyre. 

Han mener at det offentlige tjenesteapparatet fremstår som oppstykket, og at det tar mye tid og arbeid fra foreldre.

– Dette er pårørende som ofte har store omsorgsoppgaver og har behov for tett oppfølging i ulike faser av livet. Noen allerede under svangerskapet og andre ved særskilte overganger i familiens og barnets liv, som fødsel, overgang til barnehage, skole eller til voksenlivet, sier Stensland.  

– Familien må ofte forholde seg til flere deler av det offentlige tjenesteapparatet, og dette beskrives som både arbeids- og tidkrevende, legger han til.

Barnekoordinator, handlingsplan for universell utforming og kontaktfamilieordning

I arbeidet mot visjonen “Et samfunn med bruk for alle”, har regjeringens Likeverdsreform fire innsatsområder for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester.

Fire innsatsområder:

 1. Sammenhengende og gode tjenester
 2. Sjef i eget liv
 3. En meningsfull hverdag, og
 4. Ivareta og inkludere pårørende

– Skal samfunnet ha plass til alle, må folk føle at en diagnose eller et ekstra behov ikke innskrenker den frihetsfølelsen som alle ønsker å ha i sin hverdag, fortsetter Stensland.

Blant tiltakene innenfor de fire satsingsområdene finner vi blant annet:

 • Lovfesting en ny barnekoordinatorordning
 • Harmonisering og styrking av lovbestemmelsene om samarbeid mellom velferdstjenestene og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til å samordne tjenestetilbudet
 • Nasjonal plan for sjeldne diagnoser
 • Ny handlingsplan for universell utforming
 • Stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter
 • Utrede hvordan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan utformes som et likestillingsverktøy
 • Slå sammen og forenkle tilskudd til fritidsaktiviteter
 • Utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning
 • Stimulere til utvikling av mer fleksible former for avlastning
 • Etablere en kontaktfamilieordning for gravide / familier som venter barn med en diagnose som blir påvist i svangerskapet
 • Gjennomføre viktige forbedringer for flerlingforeldre og for foreldre til premature barn