Ny barnevernslov skal sikre rettssikkerheten for barn og foreldre

Dagens barnevernlov er snart 30 år gammel. Den nye barnevernsloven skal sikre bedre hjelp til sårbare barn og familier.

Foto av Kristin Ørmen Johnsen. Stortingsrepresentant for Buskerud. Leder Familie- og kulturkomiteen.
Leder for Stortingets familie- og kulturkomité, Kristin Ørmen Johnsen, er glad for at vi får ny barnevernslov. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Målet er å gi økt rettssikkerhet til familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi flere barn en trygg oppvekst.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får en ny barnevernslov. Det skjer veldig mye bra i barnevernet, men vi har fortsatt utfordringer vi må løse, sier Kristin Ørmen Johnsen, leder for Stortingets familie- og kulturkomité.

Den nye loven skal bli et bedre faglig verktøy for barnevernstjenesten og andre aktører i barnevernet, og gjøre dem i stand til å gi et bedre tilbud til barna og familiene.

Dommene fra EMD og Høyesterett inngår som et viktig grunnlag for forslaget. Det gis en utfyllende omtale av menneskerettslige forpliktelser, og det foreslås presiseringer i loven som vil bidra til at praksis er i samsvar med forpliktelsene. Loven foreslår også en regulering av bruk av private aktører.

De viktigste endringene:

  • Barns rett til medvirkning. Barnet skal kunne forklare seg mest mulig fritt til barnevernstjenesten.
  • Lovfeste krav til kompetanse hos ansatte i barnevernstjenesten.  Kompetanseheving er nøkkelen til å sikre god kvalitet i vurderingene og rettssikre beslutninger. Nå må leder og andre som skal utføre bestemte kjerneoppgaver i barnevernstjenesten ha mastergrad.  Samtidig foreslås det overgangsordninger som skal ivareta de som er ansatt i barnevernstjenesten i dag.
  • Samvær og oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse, forslaget presiserer at samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse skal fastsettes etter en konkret vurdering. Videre er det et krav om at barnevernstjenesten skal utarbeide en plan for samværet som jevnlig skal vurderes
  • Vi vil stille krav til barnevernets arbeid og at rettsikkerheten til barn blir ivaretatt på en god måte. Derfor foreslås tydeligere krav til dokumentasjon av hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for barnevernets beslutninger, og til begrunnelse for at tiltakene som settes i verk møter barnas og familiens behov.
  • For Høyre har det vært viktig at den nye loven setter barnas behov i sentrum og bidrar til økt forebygging og tidlig innsats.