Høyre i regjering sikrer gode kommunale tjenester

God og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for at kommunene skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Derfor har Høyre i regjering sørget for at den økonomiske situasjonen i kommunesektoren god.

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup i profil.
Siden 2013 har kommunesektorens frie inntekter blitt økt med om lag 35 milliarder kroner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

De siste fem årene har kommunene doblet overskuddet sitt, og det er få kommuner i økonomisk ubalanse. Det fremkommer i en ny rapport fra SSB.

– Jeg er veldig glad for at kommunesektoren jevnt over har god økonomi, og at færre kommuner er i økonomisk ubalanse. Det er først og fremst viktig for at kommunene skal kunne tilby gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Økte inntekter og gode driftsresultater

Siden 2013 har kommunesektorens frie inntekter blitt økt med om lag 35 milliarder kroner. I 2020 fikk kommunesektoren i tillegg om lag 18 milliarder kroner i ekstrabevilgninger begrunnet i koronapandemien, og i 2021 er det bevilget om lag 23 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren som følge av koronapandemien.

Som følge av gode driftsresultater de senere årene, har antall kommuner i økonomisk ubalanse gått kraftig ned. I dag er kun 15 kommuner registrert i ROBEK. Til sammenligning var tallet 46 i 2013. Kommunene og fylkeskommunene har også solide reserver. Ved utgangen av 2020 utgjorde disposisjonsfondene om lag 68 milliarder kroner, mot om lag 30 milliarder kroner ved utgangen av 2013.

– Regjeringen har gjennom hele koronakrisen vært tydelig på at ingen kommuner skal bli nødt til å kutte i tjenestene på grunn av pandemien. Derfor stiller vi opp, sier Astrup.

Fremover vil Høyre fortsette å prioritere kommuneøkonomien, og sikre at kommunene får en fortsatt vekst i de frie inntektene. I tillegg vil Høyre styrke det lokale selvstyret og gi kommunene mer makt i lokale saker.

Gode tjenester uansett hvor du bor

Høyres viktigste mål med kommunepolitikken er at alle skal ha lik rett på gode tjenester uansett hvor i landet du bor. Om du ønsker å bosette deg i en storby eller i en mindre kommune, skal du være trygg på at skolen er god, og at de eldre får god hjelp av helse- og omsorgstjenestene. Du skal også være trygg på at dersom du trenger hjelp fra barnevernet, eller er bekymret for noen, har de nok ressurser til å ta deg på alvor og gi den hjelpen som trengs.

– Selv om Høyre i regjering har gjennomført en kommunereform, er det fremdeles en del kommuner som er for små til å kunne tilby innbyggerne gode nok tjenester. Derfor vil vi også fortsette å oppmuntre flere kommuner til å slå seg sammen med naboen, avslutter Astrup.

Her kan du bli bedre kjent med kommunal- og moderniseringsministeren:

Hvilket forhold har Nikolai Astrup til Harry Potter og Ringenes Herre? Og hvem er det som egentlig bestemmer hvilken musikk han hører på? Her blir du litt bedre kjent med kommunal- og moderniseringsministeren.