Kommuneøkonomi

Høyre vil fortsatt gi kommunene og fylkeskommunene en vekst i frie inntekter, og hjelpe til med å dekke ekstrautgifter i forbindelse med koronakrisen

bø i vesterålen med nordlys

Høyre vil

Sørge for at kommunene kan tilby like gode tjenester på tross av utgifter i forbindelse med korona

Høyre følger nøye med på utviklingen av kommuneøkonomien som følge av koronakrisen. Regjeringen har derfor etablert en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Arbeidsgruppen skal jobbe frem til august 2021.

Vil gi kommunene vekst i frie inntekter

Høyre vil i regjering fortsatt gi kommunene og fylkeskommunene en vekst i frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst. Høyre vet at de fleste beslutninger tas best lokalt, der de som vet hvor skoen trykker selv kan prioritere pengebruken. 

Høyres politikk

Gjennom åtte år styrket Høyre i regjering kommuneøkonomien. Nå ser vi resultatene. Vi har en kommunesektor med store disposisjonsfond og som er godt stilt til å håndtere de økte utgiftene som vil komme. 

Høyre mener at vi må prioritere å øke de frie inntektene til kommunene og fylkeskommunene for å bidra til bedre tjenester og styrke det lokale selvstyret.

Høyre mener at frie inntekter i hovedsak bør fordeles etter objektive kriterier og ikke kriterier som legger føringer på kommunens prioriteringer lokalt.

 

Slik skiller vi oss fra vesntresiden

Høyre

Vil reduser mer den statlige detaljstyring, og øke andelen frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst.

Regjeringen

Vil øremerke det meste av inntektene og ta fra kommunene mye av den lokale bestemmelsesretten.

Dette har vi gjort

Styrket kommunenes økonomi

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med anslagsvis rundt 35 milliarder kroner.

I 2021 utgjør de frie inntektene til kommunesektoren dermed hele 412 milliarder kroner.

Dette er en betydelig vekst i de frie inntektene, og setter kommunene i stand til å levere gode tjenester.

Redusert statlig detaljstyring

Vi har redusert mye av den statlige detaljstyringen, og økt andelen frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst. Høyre vet at de fleste beslutninger tas best lokalt, der de som vet hvor skoen trykker selv kan prioritere pengebruken. 

Sørget for ekstra midler til kommunene for å dekke inn utgifter i forbindelse med koronaen

  • Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunesektoren. 
  • Gjennom hele koronakrisen har regjeringen sørget for å hjelpe kommunene og fylkeskommunene med store ekstrautgifter. Det har vi gjort gjennom flere tiltakspakker. 
  • Hittil har kommunesektoren fått mer enn 20 milliarder kroner i økte bevilgninger og redusert arbeidsgiveravgift.