Kommuneøkonomi

Høyre vil fortsatt gi kommunene og fylkeskommunene en vekst i frie inntekter, og hjelpe til med å dekke ekstrautgifter i forbindelse med koronakrisen

bø i vesterålen med nordlys

Høyre vil

Sørge for at kommunene kan tilby like gode tjenester på tross av utgifter i forbindelse med korona

Høyre følger nøye med på utviklingen av kommuneøkonomien som følge av koronakrisen. Regjeringen har derfor etablert en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Arbeidsgruppen skal jobbe frem til august 2021.

Vil gi kommunene vekst i frie inntekter

Høyre vil i regjering fortsatt gi kommunene og fylkeskommunene en vekst i frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst. Høyre vet at de fleste beslutninger tas best lokalt, der de som vet hvor skoen trykker selv kan prioritere pengebruken. 

Høyres politikk

Kommunene har de siste årene levert gode økonomiske resultater. Det betyr at kommuneøkonomien er god. Det har aldri vært registrert færre kommuner med dårlig økonomi. ROBEK-listen har aldri vært kortere 

Høyre vil i regjering fortsatt gi kommunene og fylkeskommunene en vekst i frie inntekter. Regjeringen følger også nøye med på utviklingen av kommuneøkonomien som følge av koronakrisen. 

Kommuneøkonomien og korona 

Slik bidrar vi til at kommunene kan fortsette å tilby gode tjenester til folk og næringsliv, og satse på barnehager, skole og eldreomsorg – både under og etter denne krisen. 

Vi vet ikke hvor lenge koronakrisen vil vare, og konsekvensene av krisen er usikre. Derfor har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for kommunesektoren. 

Slik skiller vi oss fra vesntresiden

Høyre

Vil reduser mer den statlige detaljstyring, og øke andelen frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst

venstresiden

Vil øremerke det meste av inntektene og ta fra kommunene mye av den lokale bestemmelsesretten

Dette har vi gjort

Styrket kommunenes økonomi

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med anslagsvis rundt 35 milliarder kroner.

I 2021 utgjør de frie inntektene til kommunesektoren dermed hele 412 milliarder kroner.

Dette er en betydelig vekst i de frie inntektene, og setter kommunene i stand til å levere gode tjenester.

Redusert statlig detaljstyring

Vi har redusert mye av den statlige detaljstyringen, og økt andelen frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst. Høyre vet at de fleste beslutninger tas best lokalt, der de som vet hvor skoen trykker selv kan prioritere pengebruken. 

Sørget for ekstra midler til kommunene for å dekke inn utgifter i forbindelse med koronaen

  • Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunesektoren. 
  • Gjennom hele koronakrisen har regjeringen sørget for å hjelpe kommunene og fylkeskommunene med store ekstrautgifter. Det har vi gjort gjennom flere tiltakspakker. 
  • Hittil har kommunesektoren fått mer enn 20 milliarder kroner i økte bevilgninger og redusert arbeidsgiveravgift.