Høyres politikk for fremtidens industri

Norsk økonomi står ovenfor store omstillinger i årene som kommer. Inntektene fra olje og gass kommer til å bli mindre. Det gjør at vi må skape flere arbeidsplasser i industrien slik at Norge får flere bein å stå på.

Høyre får fart på Norge! Foto: Cecilie Victoria Jensen, Høyre

I tillegg er det behov for mer relevant kompetanse slik at vi kan møte et stadig mer digitalisert og høyteknologisk marked.  

I 2020 stod norsk industri for om lag 7 prosent av total verdiskaping i 2020, og sysselsatte over 216 000 personer. Hvis vi skal opprettholde dagens velferdsnivå, er vi nødt til å skape ny industri, teknologi og arbeidsplasser som kan bidra til statskassen. Norsk industri er private bedrifter som sysselsetter arbeidere over hele landet, og disse bedriftene har gode forutsetninger for å vokse.   

Skal gjøre det mer lønnsomt å skape verdier

Det grønne skiftet avhenger av en vellykket omstilling av norsk næringsliv. Grønn vekst handler om å gjøre det mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte. Det er derfor viktig at vi kombinerer bærekraft i forbruk og produksjon. Industrien er helt essensielt for den grønne omstillingen norsk næringsliv skal gjennom. NHOs Veikart for fremtidens næringsliv, og arbeidet med Grønne elektriske verdikjeder, viser at mulighetene til å utvikle eksportorienterte forretningsmodeller som grunnlag for nye industrielle vekstområder er både store og mangfoldige, for eksempel CO2-fangst og -lagring (CSS), hydrogen, batterier, havvind.

Det grønne skiftet medfører økende behov for kraft flere steder i landet som følge av konkrete planer om for eksempel batterifabrikker og hydrogenproduksjon. Høyre er opptatt av å legge til rette for mer lønnsom fornybar energiproduksjon, og vi må fortsette å styrke strømnettet. Havvind er en industriell mulighet for Norge, og kan bli en viktig del av neste kapittel i historien om energinasjonen Norge. 

De fire store eksportindustriene (olje og gass, maritim, prosessindustri og sjømat) utgjør om lag 80% av norsk eksport. Dette er viktige inntekter for det norske velferdssamfunnet i dag, og det er avgjørende at flere industribedrifter eksporter i fremtiden.  

Høyres løfter til industrien

Høyre er opptatt av en bærekraftig og konkurransedyktig industri, og vet at det er en rekke virkemidler industrien er opptatt av. Derfor vil Høyre fortsette å løfte flere tiltak for fremtidens industri.

1. Høyre vil sørge for konkurransedyktige skatter og avgifter for industrien:  

 • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Formuesskatten tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser.  
 • Grønt skatteskifte: fortsette økningen av CO2-avgiften, men kompensere ved å redusere andre avgifter. Summen av de grønne avgiftsøkningene skal komme tilbake til næringslivet i form av lavere skatt og avgifter. 

2. Høyre vil legge til rette for etablering av flere grønne industri-arbeidsplasser:  

 • Hurtigspor for nye store industrisatsinger. Høyre vil etablere et hurtigspor for større industriutvidelser og –etableringer. Når et nærings- eller industriprosjekt med stor sysselsettingseffekt, positive ringvirkninger og lokal- og regional verdiskaping ønsker å etablere seg eller utvide sin virksomhet i Norge, skal prosjektet inn i hurtigsporenheten. 
 • Vi vil støtte etablering av testsentre som norske bedrifter kan benytte seg av, gjennom å styrke infrastruktur og utstyr til forskningen. 
 • Vi vil investere i grønn(e) forskningsmilliard(er): et teknologiløft for grønt skifte og nye arbeidsplasser.  
 • Øke støtten til Nysnø Klimainvesteringer.   
 • Realisere ambisjonen om en kostnadseffektiv fullskalaløsning for CCS, og bidra til at flere CCS-prosjekt gjennomføres i norsk industri.  
 • gjennomføre en datasenterstrategi som vil gjøre det enklere og mer forutsigbart å etablere grønne datasentre i Norge.   
 • gjennomføre et pilotprosjekt etter modell fra Danmarks Grønne Investeringsfond, der piloten skal gi ut lån til grønne oppstartsbedrifter fremover.

3. Høyre vil bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser:  

 • Åpne flere områder for havvind i tillegg til Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.  
 • Delta aktivt i samarbeid mellom europeiske land for å fremme havvind som energikilde  
 • Legge mer til rette for mer utvinning av blått og grønt hydrogen og satse mer på utbygging av hydrogeninfrastruktur 
 • Følge opp havvind som en industrisatsing og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger 
 • Legge frem et veikart for hydrogen.  
 • Avklare interessekonflikter og sikre forutsigbarhet for havvindproduksjon på norsk sokkel 
 • Sette ned et «hurtigarbeidende utvalg» for å sikre raskere utbygging av kraftnettet. 
 • Legge til rette for batteriproduksjon i Norge  
 • Gjøre det attraktivt for kraftselskapene å oppgradere eksisterende vannkraftverk og legge til rette for utbygging av nye 
 • Jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked, kartlegge behovet for mer fornybar energi i det europeiske markedet og være positive til kraftutveksling 

4. Høyre vil sikre riktig kompetanse og god infrastruktur for industrien: 

 • Satsing på samferdsel. Siden 2013 har vi nesten doblet samferdselsbudsjettet. Nå har vi en ny plan der vi de neste 12 årene skal bruke 1200 mrd, ca trekvart statsbudsjett, på enda bedre veier, jernbaner og havner. 
 • Utdanne flere fagarbeidere. Å få flere fagarbeidere i fremtiden er kritisk viktig for Norge. Selv om vi har gjort mye for å bedre yrkesfagene, er det fortsatt behov for nytenkning og økt kvalitet.  Høyre vil blant annet at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning, etablere og videreutvikle flere bransjeprogram, og dimensjonere studietilbud ut fra næringslivets behov. 
 • Raskt bredbånd og sikker datalagring: Høyre ønsker å gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land å etablere datasentre i, med ren kraft, god infrastruktur, høy digital kompetanse og et næringsliv som står i spissen for omstillingen til digitale driftsmodeller som utnytter sensorteknologi, kunstig intelligens og stordata. Vi vil at Norge skal være verdensledende i å bygge ut 5G-nettet og utnytte muligheten det gir for jobber over hele landet, samt fortsette å føre en markedsbasert og teknologinøytral politikk for utbygging av bredbånd.  
 • Fortsette forenkling og effektivisering av offentlig sektor; Høyre vet at industrien er avhenigig av en effektiv og moderne offentlig sektor, derfor ønsker vi å etablere et forenklingspanel med omvendt bevisbyrde, satse på flere OPS prosjekter, samt gjøre det offentlige til en enda mer profesjonell og digitalisert samarbeidspartner og innkjøper.  
   

5. Høyre vil sikre god markedsadgang og eksport for industrien:  

 • Vi er en garantist for å beholde EØS-avtalen, da vi vet dette sikrer norsk industri tollfri adgang til EUs enorme indre marked.  
 • Vi vil videreføre og styrke arbeidet med en offensiv strategi for foredling og eksport i samarbeid med næringslivet.  
 • Vi vil utvikle strategiske eksportsatsninger på utvalgte næringer.  

Hva Høyre har gjort for industrien i regjering:  

Fordi vi vet hvor viktig industrien er har vi gjort flere grep under Solbergregjeringen som er viktige for industrien. Høyres nye løfter for industrien bygger videre på flere av disse initiativene. 

Skatt og avgifter

Vi har fjernet maskinskatten, senket satsen og økt bunnfradraget på formuesskatten og senket selskapsskatten fra 28 til 22 prosent.

Forskning og utvikling

Tilskuddene til FoU og innovasjon er mer enn doblet fra 2013 til 2020.

Forenkling og digitalisering

Siden 2013 har regjeringen gjennomført forenklinger som gir næringslivet en årlig besparelse på 28 milliarder kroner.

Eksport

I oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for eksport fra 2020 ble det etablert ny eksportenhet i 2021, som skal forvalte 75 millioner kroner og sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet. Midlene skal brukes på strategiske eksportsatsninger. Regjeringen slo sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS til det nye Eksportfinansering Norge, for å styrke fagmiljøene på eksport.

Norges største industriprosjekt, “Langskip”

Et prosjekt for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂, slik at vi kan få en grønnere industri og flere grønne arbeidsplasser.

Havvind-industri

Vi har igangsatt arbeidet med å bygge verdens største havvindpark, Hywind Tampen, i samarbeid med Equinor og private aktører.

Bærekraftig aluminium

Vi har gjennom Enova bevilget investeringsstøtte til et fullskala- pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv aluminiumsproduksjon på Karmøy.

Etablering av Nysnø

Et statlig eid investeringsselskap, som investerer i små bedrifter som vil realisere store grønne ideer. Nysnø er bevilget totalt 2,4 mrd. kroner.

Enova

Vi har bevilget 5,2 mrd. i 2020 til Enova, en statlig støtteordning som gjør det lønnsomt å investere i grønne innovasjoner for bedrifter og privatpersoner. Tildelingen på statsbudsjettet i 2021 er over dobbelt så stor som for statsbudsjettet i 2014.

Erna Solberg ved plakat med valgløfter

Her er Høyres viktigste tiltak frem mot 2025

Syv løfter fra Høyre til deg. Vi skal løse Norges store utfordringer.