Fem forslag for en bedre skole

Skal vi få flere mennesker til å fullføre videregående opplæring trengs mer Høyre-politikk, ikke mindre.

Erna Solberg fra talerstolen
I talen til Høyres sentralstyre snakket partileder Erna Solberg om det som er aller viktigst for fremtidens Norge. Nemlig hvordan vi skal skape en god skole. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Se Ernas tale her.

– I denne talen vil jeg snakke om det som er aller viktigst for fremtidens Norge. Nemlig det som gjør det mulig for barn og unge å mestre livene sine. Og som bidrar til å løfte samfunnet vårt videre. Nemlig hvordan vi skal skape en god skole. 

Det sa partileder Erna Solberg til Høyres sentralstyre mandag 30. mai 2022. Tema for talen var skolepolitikk. Hun snakket om Høyres resultater i regjering, hvor norsk skole er på vei med Støre-regjeringen, og viste til Høyres forslag for å styrke norsk skole.

Samtidig kom hun med klare advarsler om hvilke grep som må unngås i skolen.

Norsk skole var på rett vei

Norsk skole har flere gode år bak seg med Høyre i regjering. Elevene lærer mer, de er mer til stede, færre faller fra og det er mindre mobbing.

Men hva er status nå?

  • Støre-regjeringen har fjernet fraværsgrensen ut skoleåret, og avlyst eksamen før sommeren.
  • Støre-regjeringen kutter ut lærerspesialistordningen fra neste skoleår.
  • Støre-regjeringen fjerner kompetansekravene i norsk, matte og engelsk.
  • Støre-regjeringen har kuttet den foreslåtte ekstra naturfagstimen.
  • Støre-regjeringen reduserer mangfoldet når den sier nei til å opprette friskoler med tilbud om yrkesfaglig opplæring eller en særskilt satsing på f.eks. realfag.

Fem forslag for norsk skole

Vi må gjøre norsk skole bedre, gi lærerne påfyll og få enda flere elever gjennom skoleløpet.

– Vi har ikke tid til å vente på regjeringen. Vi utvikler politikk for å løfte flere gjennom skoleløpet, sa Solberg og løftet frem fem forslag for norsk skole:

1. Vi må gjennomføre en ungdomsskolereform

Fraværet i ungdomsskolen er høyt, og fraværsoppfølgingen i grunnskolen for varierende. Skolen klarer heller ikke å tilpasse undervisningen godt nok til elevenes ulike faglige nivå.

– Vi var det eneste partiet som gikk til valg på en ungdomsskolereform. Det er faktisk et så godt forslag at vi fikk gjennomslag i Hurdalsplattformen. Nå står slaget om innholdet, sa Solberg.

2. Vi må fortsette med et kraftig yrkesfagsløft

– Elever som går yrkesfag må møte gode yrkesfaglærere, oppdatert utstyr og et opplæringstilbud som gir muligheter og en tydelig vei inn i lære og jobb.

Dessuten må vi etablere og dimensjonere tilbud som næringslivet har behov for, og sikre at elever kan få tilbud om opplæring i bedrift eller en alternativ opplæringsarena, forklarte Solberg.

3. Vi må gjennomføre et nytt lærerløft

Fremdeles mangler vi et stort antall kvalifiserte lærere i norsk skole, og for mange av lærerne mangler tilstrekkelig fordypning i fagene de underviser i.

– Når de rødgrønne fjerner kompetansekrav, er min klare oppfordring til lokalpolitikere og skoler: Fortsett jobben med å sikre at alle som underviser i norsk, engelsk og matematikk har fordypning i faget.

4. Vi må løfte de som trenger det mest

For Høyre er det viktig å være der for dem som trenger det mest.

Derfor må vi blant annet styrke ordningene som gjør barnehage og SFO mer tilgjengelig for barn i familier med lav inntekt, og styrke tidlig innsats gjennom forsterket plikt til oppfølging og intensiv opplæring i lesing, skriving og regning i 1.-4.klasse. Vi må også sikre et løft for spesialundervisningen og at alle skoler har tilgang på lærerspesialister med særlig ansvar for begynneropplæring.

5. Vi må skape fremtidens videregående skole for voksne

Videregående skole er i dag tilpasset ungdom som går et ordinært løp rett etter ungdomsskolen, og ikke voksne som har jobb, familie og økonomiske forpliktelser. En rett til å fullføre blir kun en rett på papiret hvis vi ikke sørger for at systemet er bedre tilpasset voksne også.

– Høyre foreslår et nytt konsept hvor skolen er tilpasset voksne med barn, bikkje og boliglån, sa Solberg.

Solberg pekte også på fem grep som ikke bør gjøres i norsk skole. Dette vil svekke kunnskapsskolen og gjøre det vanskeligere for norske bedrifter å få tak i kvalifisert arbeidskraft, forklarte hun.

Dette bør unngås:

  • Kompetansekrav for lærere i norsk, matte og engelsk bør ikke fjernes, slik regjeringen foreslår.
  • Lærerspesialistordningen bør ikke fjernes, slik regjeringen foreslår.
  • Fraværsgrensen bør ikke svekkes. Regjeringen har varslet endringer. Det er grunn til å frykte at det betyr en svekket fraværsregel.
  • Vi bør ikke redusere mangfoldet og friheten i skolen, slik regjeringen legger opp til. Friskoler er et viktig supplement til den offentlige skolen. Denne type skoletilbud står nå i fare fordi regjeringen gjør innstramninger i friskoleloven.
  • Støre-regjeringen bør ikke ta ifra elevene mulighet til å velge skole fritt. Å velge videregående skole er et av de første store valgene man tar i livet. Og hvilken skole du havner på, bør ikke ene og alene styres av postnummeret.