Skole

Høyre ønsker en skole med kvalitet og kunnskap, hvor alle elever har like muligheter og hvor innsatsen settes inn tidlig nok, slik at flere elever kjenner læringsglede og flere fullfører og består skoleløpet.

Høyre vil

Stille strenge krav til både elever og lærere

Dette vil vi gjøre

Å stille krav er å bry seg. Ved å stille krav til at elever møter på skolen, sikrer vi at de får best mulig læringsutbytte og oppfølging. Samtidig må vi stille krav til lærerne slik at undervisningen blir innholdsrik og relevant for elevene.

Sikre at alle lærere i skolen er kunnskapsrike og gode formidlere

Dette vil Høyre gjøre

En god skole krever gode lærere. Derfor må vi fortsette satsingen på læreren, og sørge for at lærerutdanningen holdes relevant og er av høy kvalitet.

Fortsette det store videreutdanningsløftet og sørge for at flere får fullført formell lærerutdanning og at alle som trenger det kan oppnå kompetansekravene.

La flinke elever "tyvstarte" neste nivå

For mange barn og unge får ikke de utfordringene de trenger i skolen. De trenger lærere som fanger dem opp og gir dem utfordringer på deres nivå.

Høyre vil legge til rette for forserte løp hvor elever på ungdomsskolen kan ta fag på videregående og få disse godskrevet.

Elever på videregående skole kan få tyvstarte på høyere utdannelse gjennom bedre samarbeid mellom fylkeskommuner og utdannelsesinstitusjonene.

Sørge for at alle elever får tilpasset undervisning

Dette vil vi gjøre

Alle barn skal oppleve mestring og læringsglede i skolen. Derfor må elever som sliter få målrettet hjelp tidlig. Samtidig må vi ta bedre vare på de som mestrer skolen godt, og sørge for at de får nye utfordringer og når sitt eget potensiale.

Vi vil legge til rette for at flere elever kan få den tilpassede undervisningen de har krav på, ved å prøve ut tidsavgrenset nivådeling i skolen

Prioritere tidlig innsats i skolen

Dette vil vi gjøre

Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at små problemer ikke vokser seg store. Vi må derfor kartlegge barns utfordringer og behov allerede i barnehagen. På den måten sikrer vi i større grad at ingen faller fra, og legger til rette for at alle barn opplever mestring

Gjøre undervisningen mer relevant for arbeidslivet

Dette vil vi gjøre

Vi må i større grad involvere arbeids- og næringslivet i både den praktiske og teoretiske undervisningen.

På den måten vil elevene oppleve at undervisningen blir mer relevant og nyttig i møte med arbeidslivet.

Gjøre yrkesfag mer attraktivt for unge

Dette vil vi gjøre

Vi vet at vi vil trenge flere fagarbeidere i årene fremover. Høyre vil derfor gjøre det mer attraktivt for unge å velge yrkesfag. Dette gjør vi ved å heve kvaliteten i utdanningstilbudet. Det må bli lettere å bytte fra et studieforberedende til et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Gjennomføre en ungdomsskolereform

Dette vil vi gjøre

Å gjøre endringer i ungdomsskolen er helt avgjørende på veien mot at flere elever skal fullføre og bestå videregående skole. Høyre vil gjennomføre en helhetlig ungdomsskolereform hvor vi stiller strengere krav til elevene og til skolene. Vi ønsker å øke læringen, trivselen og motivasjonen til ungdomsskoleelevene. Blant annet vil vi innføre en plikt for ungdomsskolene til å følge opp fravær som overstiger ti prosent, og kreve at alle kommuner har felles, konkrete og praktiske retningslinjer for forebygging og tiltak for elever med høyt fravær.

Dette er problemet

Mye går bra i norsk skole, men det er fortsatt store utfordringer. Mange elever får for dårlig opplæring i grunnskolen som gjør det vanskelig å klare seg gjennom videregående. Problemene starter allerede i barnehagen. Det fører til at for mange går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Det er for store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker. Dårlige forutsetninger fra barneskolen forfølger elevene gjennom ungdomsskolen og videregående. Det er derfor ikke akseptabelt å bortforklare de store kvalitetsforskjellene i skolen. Viktige grep er åpenhet om resultater i skolen, å utdanne og videreutdannet flere og bedre lærere, og å sørge for at alle barn møter en lærer med fordypning i faget det undervises i.

Selv om flere og flere fullfører videregående skole er det fremdeles 1 av 5 som ikke har fullført etter fem-seks år.

Fraværet i skolen går ned, men er fremdeles høyt. 9 000 av elevene i tiende klasse er borte fra skolen i mer enn to uker, og systemene for fraværsoppfølging er varierende og mangelfulle.

Dette er Høyres løsning

Vi må sørge for at skolen skaper muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra. Et løft for tidlig innsats i skolen vil gi mindre frafall og mindre utenforskap. Det er forebyggende og gir alle en mulighet til å klare seg videre i livet.

Vi må også sørge for å redusere fraværet på ungdomsskolen, og bidra til at flere fullfører videregående. Vi må stille strenge krav til både elever og lærere, og videreføre fraværsgrensen.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Prioriteringer

Høyre

For Høyre er det viktigere å prioritere kunnskap i skolen fremfor skolemat. Foreldre kan kjøpe brød i butikken, men de kan ikke kjøpe en god lærer. Gode lærere er skolens ansvar, skolemat bør være foreldrenes ansvar.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet og SV vil prioritere milliarder til skolemat og fysisk aktivitet. Dette vil koste både tid og krefter fra skolen og lærerne.

Fraværsgrense

Høyre

Skal elevene få nytte av flere og bedre lærere i skolen må man møte opp. Det å stille krav er å bry seg. Fraværsgrensen på videregående er en suksess og må videreføres.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet vet ikke hva de mener, men skal evaluere fraværsgrensen. SV vil fjerne fraværsgrensen, og Sp vil ha en mer fleksibel grense. Vi risikerer altså å reversere noe som har vært en stor suksess.

Kartlegging

Høyre

Høyre mener det er viktig at lærere kan teste og kartlegge hva elevene sliter med. Kun slik vil de kunne legge opp undervisningen på en best mulig måte, og hjelpe de elevene som sliter i ett eller flere fag.

Det vil også gi lærere mulighet til å gi større utfordringer til de elevene som mestrer undervisningen godt.

Opposisjonen

Ap, Sp og SV vil svekke dagens kartleggingssystem, selv om AP ikke klarer å bestemme seg for hva de egentlig vil fjerne.

Dette er å ta bort viktige verktøy for både lærere, skoler og myndigheter.»

Tillit

Høyre

Høyre er opptatt av å sikre institusjoner som leverer utdanning og forskning av høy kvalitet. Derfor har vi levert en strukturreform som gir sterkere universiteter og høyskoler.

Høyre er opptatt av å ha tillit til at institusjonene vet best selv hvordan de kan levere god utdanning og forskning, og hvordan de best skal organisere seg

Opposisjonen

Opposisjonen forholder seg ikke til styringsmodellen hvor institusjonene selv bestemmer hvor de ønsker å ha campus.

Opposisjonen har fremmet forslag om å overkjøre blant annet Nord universitet i deres arbeid for å styrke campus Mo i Rana og satsingen på høyere utdanning på Helgeland

Dette har vi gjort

Satset på lesing, skriving og regning

Vi har innført en lovfestet plikt til intensiv opplæring i lesing, skriving og regning fordi tidlig innstas er nøkkelen for å hjelpe de elevene som sliter med grunnleggende ferdigheter. Alle elever skal oppleve mestring i skolen, og det viktigste vi gjør da er å sette inn hjelp raskt til de elevene som begynner å henge etter.

Ny mobbelov

Vi har fått på plass en ny mobbelov som setter eleven i sentrum, styrker barnas rettigheter og gir raskere hjelp. Det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har.

Innført fraværsgrense i videregående skole

Vi har innført en fraværsgrense i videregående skole. Fraværet i videregående har stupt med 27 prosent  etter innføring av grensen, elevene er mer på skolen og oppnår bedre resultater. 

Fagfornyelse av lærerplanene

Vi har endret læreplanene i alle fagene på skolen. Med fagfornyelsen sørger vi for at flere fag blir mer praktiske og utforskende, og gir barn og unge mulighet til å være mer aktive og skapende. Høsten 2019 innførte vi også et nytt praktisk valgfag i ungdomsskolen som vil gi elevene en mer praktisk skole og et bedre grunnlag for valg av studieretning på videregående. 

Kompetansekrav for lærere

Høyre i regjering har innført kompetansekrav for lærere i norsk, matematikk og engelsk for å sikre at flere lærere er faglig oppdaterte. Alle elever skal være sikre på at de blir undervist av en lærer i norsk, matte og engelsk som faktisk har studiepoeng i faget. Kompetansekravene har ført til at studenter med høyere gjennomføringsevne søker seg til lærerutdanningene, og flere fullfører utdanningen.

Masterutdanning for grunnskolelærere

Høyre i regjering har innført en femårig masterutdanning for grunnskolelærere og innført skjerpede opptakskrav til lærerutdanningene.  Det er en viktig del av læreløftet som styrker lærerrollen og statusen til yrket.

SFO har blitt billigere for lavinntektsfamilier og gratis for foreldre barn med særskilte behov

Høyre i regjering har redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier på SFO 1. og 2.trinn og innført gratis SFO for elever på 5.-7.trinn med særskilte behov. Nå skal maks 6 prosent av inntekten brukes til å måtte betale SFO. Vi har også varslet at vi vil innføre en egen rammeplan for SFO for å sikre et mer likeverdig tilbud over hele landet.

Storsatsing på videreutdanning av lærere

Vi har gitt flere lærere muligheten til å oppdatere seg faglig. Siden 2014 har 47 000 lærere fått tilbud om videreutdanning, og nesten alle som har deltatt mener de har blitt en bedre lærer av det. Lærerspesialistordningen har gitt flere karriereveier for dyktige lærere slik at de ikke forsvinner ut av klasserommet.   

Masterutdanning innen karriereveiledning

Høyre i regjering har lagt til rette for opprettelsen av en masterutdanning i karriereveiledning for å forbedre kvaliteten på rådgivningstjenesten i skolen. En god rådgivningstjeneste er viktig for at elever skal kunne ta gode valg.    

Løft for yrkesfagene

Høyre i regjering har løftet yrkesfagene. Vi gjort det enklere å ta inn lærlinger gjennom økt lærlingtilskudd, innført krav om lærlinger ved offentlige anbud og en egen merkeordning for lærebedrifter. De siste årene har vi slått alle rekorder i antall læreplasser som er registrert siden målingene startet. I 2019 fikk omtrent 80 prosent læreplass mot 70 prosent i 2013 – dette i en tid hvor også antallet søkere som får læreplass har steget hvert år de siste fem årene.   

Innført rett til påbygging til studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring

Vi har innført rett til påbygging til studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring, og vi har utvidet ungdomsretten fra 21 til 24 år for å tette hullet mellom ungdomsretten og voksenretten. Dette fordi det skal være enklere å bygge på utdanningen sin.