Ungdomsskole

Høyre vil skape en mer praktisk og variert ungdomsskole. Der alle elever opplever mestring og læringsglede, og som gjør elevene godt forberedt på videregående opplæring.

Dette vil vi i korthet

Sørge for at alle elever kan lese, skrive og regne skikkelig når de går ut av ungdomsskolen

Dette vil vi gjøre

Alt for mange elever begynner og går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Høyre vil sette inn tiltak for å sikre at små problemer ikke får vokse seg større på ungdomsskolen, derfor vil vi styrke innsatsen for å løfte grunnleggende ferdigheter for de som står i fare for å henge etter.

Skape en ungdomsskole hvor alle elever opplever mestring og læringsglede

Dette vil vi gjøre

Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring faller gjennom ungdomsskolen. Høyre vil ha mer tilpasset opplæring og flere tilbud som gir læringsglede og utfordringer tilpasset hver enkelt elev.

Skape en mer praktisk og variert ungdomsskole

Dette vil vi gjøre

1 av 5 fullfører fremdeles ikke videregående, og tallet er lavere for de som går yrkesfag enn studiespesialiserende. Derfor vil vi sørge for at elevene har bedre forutsetninger for å fullføre videregående skole. Høyre vil legge til rette for at skolene benytter handlingsrommet i læreplanene til å sikre variasjon og en mer praktisk tilnærming i undervisningen. 

Dette er problemet

Mye går bedre i norsk skole etter åtte år med Høyre i regjering. Nesten 5400 flere elever fullfører videregående skole nå enn da Høyre overtok, men én av fem fullfører fremdeles ikke.

Ungdomsskolen er en avgjørende tid for elevenes faglige og sosiale utvikling. Dessverre klarer ikke skolen og samfunnet rundt å sikre at alle elever lærer, trives og utvikler faglig og sosial kompetanse nok til å klare seg i videre opplæring og arbeid. For at flere skal fullføre skolegangen må innsatsen settes inn tidligere.  

Dette er problemene Høyre vil løse:  

 1. Mange elever er under kritisk grense i lesing, skriving og regning når de starter i 8. klasse – og mange forlater ungdomsskolen med et så svakt utgangspunkt at de har liten sjans til å fullføre videregående.
 1. Det er betydelige kjønnsforskjeller i elevenes resultater og det er et stort sprik mellom elevenes faglige nivå på ungdomsskolen. 
 1. Det er for høyt fravær hos en stor elevgruppe på ungdomsskolen. 
 1. Elevers motivasjon og opplevelse av mestring faller på ungdomsskolen.  
 1. Ungdomsskolen gir ikke elever en god nok forberedelse til videre utdanning, særlig inn mot yrkesfag.

Dette er Høyres løsninger

Vårt mål er minst 9 av 10 skal fullføre innen 2030. For å nå dette må vi ta særlig tak i de fem utfordringene vi ser i ungdomsskolen.

Vi vet at elever som strever litt med fagene på ungdomsskolen har lavere sannsynlighet for å klare seg gjennom videregående. Derfor er det viktig at vi ikke lar små utfordringer få vokse seg store, og at vi gjør mer at skolene setter inn tiltak tidlig nok og gjør det de kan for å løfte den enkelte eleven. 

Høyre vil:

 • Innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever med svake grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning ved start på 8.trinn, samt plikt til samarbeid i overgangen ungdomsskole og videregående. 
 • Innføre én ekstra naturfagstime i uka.  
 • Gi elevene på 9. og 10. trinn mulighet til å velge mellom en mer teoretisk eller praktisk tilnærming til matematikk i deler av undervisningstiden. 
 • I større grad ta i bruk tidsbegrenset nivådeling i fellesfagene på ungdomsskolen slik at elevene møter faglige utfordringer som gjenspeiler deres faglige nivå. 
 • Gjennomføre forsøk med å flytte 7. klasse over på ungdomsskolen, slik at ungdomsskolen blir fireåring. 
 • Innføre et nasjonalt fraværsregister, og innføre fraværsføring fra første trinn på grunnskolen og en plikt til oppfølgingsaktivitet fra dag én. Samt satse på mer forskning om skolefravær. 
 • Koble inn Oppfølgingstjenesten (OT) på ungdomsskolen for bedre å fange opp elever som står i fare for å droppe ut. 
 • Gjøre det lettere for skolene å ta i bruk alternative opplæringsarenaer for elever som står i fare for å droppe ut og gi skoleleder, lærer, foreldre og elev makten til å ta beslutningen å ta dette i bruk.  
 • Sikre bedre tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial, mer kompetanse hos lærerne om denne elevgruppen og flere tilbud om ekstra opplæring eller mulighet til å forsere fag og nivåer. 
 • Styrke rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten og innføre kompetansekrav til rådgivere i skolen.   
 • Utrede muligheten for å gi fylkeskommunen ansvar for rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten for å sørge for helhetlig veiledning gjennom hele yrkes- og karriereløpet. 
 • Innføre et obligatorisk yrkesfaglig valgfag, styrke rådgivningen og motivere flere til å velge et yrkesfag på videregående. 
 • Beholde antall timer satt av til valgfag på samme nivå som i dag, men åpne for at elevene kan velge nye valgfag oftere og åpne for opprettelsen av valgfag som tar utgangspunkt i lokale behov og ønsker. 
 • Beholde Solberg-regjeringens krav til fordypning i undervisningsfag for alle lærere. 
 • Gjeninnføre lærerspesialistordningen og etablere flere karriereveier i skolen for lærere.

Argumentasjon for Høyres politikk

Høyre vil skape en ungdomsskole med kunnskap, kvalitet og mestring som holder på motivasjonen, og som ser og utfordrer hver enkelt elev.  

Les mer

 • Skolepolitikk er viktig sosialpolitikk. Vi vil ha en skole som løfter alle elever, og sikrer sosial mobilitet. Dette sikrer alle barn et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og arbeidsliv. 
 • Alle elever skal kunne lese, skrive og regne skikkelig. Grunnleggende ferdigheter åpner dørene for all videre læring og er essensielt for å lykkes i videre utdanning og yrkesliv.  Vi vil vi ha mer tilpasset opplæring, tidlig innsats og satse på det som er viktigst i skolen: lesing, skriving og regning. 
 • Høyre vil ha en god skole med muligheter for alle, uavhengig av hvor man bor eller hvilken familie man kommer fra. Da må sikre flere kvalifiserte lærere i klasserommene, og en styrking av skoleledelsen, skoleeier og laget rundt skoleleder. Kommunene som skoleeiere må ta ansvar for å sikre en god kvalitetsutvikling i skolen i alle landets kommuner. 
   
 • Vi må forstå, forebygge og håndtere fraværet i skolen. For mange elever mister dager, uker eller måneder med viktig undervisning som kan være avgjørende for at de opplever både faglig og sosial mestring. Derfor vil Høyre innføre en plikt for skolene å følge opp elevens fravær. Det må være slutt på å «vente og se» – fravær skal følges opp fra første dag.  Samtidig vet vi at vi må få mer kunnskap om hvorfor elevene er borte og forske mer på tiltak som blant annet kan motvirke skolevegring.  
 • Vi må ha mer kompetanse i karriereveiledningen. Alt for mange elever opplever å ikke få gode nok råd og veiledning når de skal ta valg om videre utdanningsprogram og karrieremuligheter. Vi må stille krav til kompetansen hos de som er rådgivere i skolen, samtidig som vi vil utrede å samle ansvaret for karriereveiledningen til fylket, fremfor kommunen for å sikre en gjennomgående utvikling av  hele veiledningstjenesten. 

Dette har vi gjort

Høyres ungdomsskolereform

Høyre har lagt frem 80 tiltak som skal løfte ungdomsskolen. Vi var det eneste partiet som gikk til valg på å legge frem en ungdomsskolereform, et forslag som senere fikk plass i Støre-regjeringens plattform. Med fremleggelsen vil Høyre legge viktige premisser for debatten om en ungdomsskolereform og samtidig presentere en rekke forslag som kan gjennomføres lokalt.