Yrkesfag

Uten dyktige fagarbeidere stopper Norge. Behovet for flere fagarbeidere fremover er stort, og mesterbrev er like viktig som mastergrad.

Høyre vil

Sørge for en rådgivningstjeneste med kunnskap om yrkesfag

Dette vil vi gjøre

Ha bedre samarbeid mellom rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, de videregående skolene og næringslivet for å gi elevene bedre veiledning om yrkesfagene.

Sørge for en praksisnær utdanning som ruster elevene bedre for arbeidslivet

Dette vil vi gjøre

  • Gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen.
  • Sørge for oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene.
  • Øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene.
  • Ha flere fleksible løp med større muligheter for å kombinere praksis og skole.
  • Vi vil sørge for at elevene møter mer moderne og oppdatert utstyr i skolen ved å gjennomføre en forsøksordning der stat, fylke og industri samarbeider om deling av avansert utstyr mellom flere skoler ved bruk av en mobil enhet, eksempelvis en utstyrsbuss, som kan betjene flere skoler i et fylke eller en region.

Gjøre yrkesfag mer attraktivt for de unge

Dette vil vi gjøre

  • Det er fortsatt nødvendig å få flere unge til å velge yrkesfag. For å få til dette skal vi tilby yrkesfag som virker relevant for ungdommer. Vi vil blant annet tilby yrkesfaglig valgfag i ungdomsskolen og legge til rette for flere profilskoler på ungdomstrinnet. Disse nye tiltakene tidligere i skoleløpet skal gi flere elever gode opplevelser og smaken på yrkesfag.
  • Øke bruken av YSK som gjør det mulig å kombinere yrkesfag og studiespesialising på videregående
  • Gjøre fagskolene og høyere yrkesfaglig utdanning bedre kjent som mulig videreutdanningsmulighet.
  • Videreutvikle utdannelsesløp (Y-veien) som gir større utviklingsmuligheter og bedre overgang mellom fagbrev og høyere utdannelse.

Trappe opp innsatsen for flere læreplasser

Vi skal fortsette å øke lærlingtilskuddet og ha som mål at det på sikt skal ligge på samme nivå som kostnaden til en yrkesfaglig skoleplass.

Videre vil vi starte forsøk i utvalgte bransjer med et lærlingfond for å få flere lærlingplasser, etter modell fra Danmark.

Dette er problemet

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere både i privat og offentlig sektor nå og i fremtiden. Vi vet at vi kan komme til å mangle så mange som 90.000 fagarbeidere allerede i 2035. Heldigvis peker pilene i riktig retning.

Over halvparten av alle som begynner på videregående skole begynner nå på et yrkesfaglig studieprogram, men vi ser at vi trenger at enda flere ungdommer søker seg til yrkesfaglige linjer på videregående skoler. Vi må derfor gjøre yrkesfagene mer attraktive, sørge for at alle lærlinger får lærlingplass og at færre faller fra i videregående.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil fortsette løftet for yrkesfagene og øke antall lærlingplasser. Vi vil fortsette å gjøre yrkesfagene mer praksisrettet, og inkludere arbeidslivet i studiene i større grad. På den måten kan vi gjøre yrkesfagene mer relevante for det næringslivet etterspør.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre i regjering løftet yrkesfagenes status. Regjeringens satsing på yrkesfag har ført til at over halvparten av søkerne til videregående velger yrkesfag, at rekordmange får læreplass og 86 % får fagbrev etter fullført læretid.

Dessuten har vi gjort utdanningene mer relevant for arbeidslivet.

venstresiden

Arbeiderpartiet snakker fint om yrkesfag, men det måtte et regjeringsskifte til for å få et løft for yrkesfag.

Før Høyre kom i regjering var det en utfordring at for få valgte yrkesfag, at det elevene lærte på skolen var for lite relevant for arbeidslivet de skulle ut i, og at mange ikke fikk læreplass og ikke fullførte utdanningen sin.

Dette har vi gjort

Undervisningen har blitt mer praktisk

For å gi elevene et bedre grunnlag for å velge utdanningsprogram på videregående, innførte Høyre-regjeringen et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen. I tillegg forbedret vi innholdet i yrkesfagene i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Nå får elevene tidligere spesialisering i det faget de tar utdanning i. Skal du bli tømrer, skal du lære mer om tømrerfaget, og mindre om alt mulig annet.

Økt antall læreplasser gjennom økt lærlingtilskudd

Flere læreplasser er avgjørende for at flere elever får fullført utdanningen sin. Derfor gjorde Høyre i regjering det enklere å ta inn lærlinger gjennom økt lærlingtilskudd, krav om lærlinger ved offentlige anbud og en egen merkeordning for lærebedrifter. De siste årene slo vi alle rekorder i antall læreplasser som er registrert siden målingene startet. I 2022 fikk omtrent 81 prosent læreplass mot 70 prosent i 2013.

Innført rett til påbygging til studiekompetanse

Det skal være enklere å bygge på utdanningen sin. Høyre i regjering innførte rett til påbygging til studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring, og vi utvidet ungdomsretten fra 21 til 24 år for å tette hullet mellom ungdomsretten og voksenretten.