Barnehage

Barnehagen er en trygg omsorgsarena og en arena for å lære gjennom lek. Foreldre skal være sikre på at barna trives og utvikles der.

Barnehender på leketøy

Høyre vil

Ansette flere barnehagelærere og pedagoger

For at barnehagebarn skal få den oppfølgingen de trenger, er det viktig med nok kvalifiserte ansatte som kan se dem, gi omsorg og stimulere til lærelyst og utforskertrang.  Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna er avgjørende for en god start på utdanningsløpet.

For å sørge for flere pedagoger med barnehagelærerutdanning vil vi øke antall plasser på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanningen. Slik at de som allerede jobber i barnehagen kan få mulighet til å utdanne seg ved siden av jobben i barnehagen. I tillegg setter vi av penger til at nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere skal få råd og veiledning fra erfarne kollegaer i kommunen.

At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen

Dette vil vi gjøre

Norsk språk er nøkkelen inn i store og små fellesskap i det norske samfunnet, og alle barn bør kunne forstå og snakke norsk når de begynner på skolen, slik at de klarer å henge med i undervisningen. Derfor vil vi at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid og vurdere barnas norskferdigheter før de begynner på skolen.

Styrke prinsippet om læring gjennom lek i barnehagene

Dette vil vi gjøre

Barnehagen er det første leddet i et livslangt læringsløp, og det er viktig å gi dem en god start der. I de første årene av barnas liv lærer de mer enn på noe annet tidspunkt i livet. Barn er nysgjerrige og skal få leke, utforske, lære og utvikle seg i barnehagen. For Høyre er ingen motsetning mellom lek og læring.

Sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp

Dette vil vi gjøre

Ikke alle barn får den hjelpen de trenger, eller får den for sent. For å unngå at små hull vokser seg store, må innsatsen settes inn tidlig – allerede i barnehagen. Det er viktig at barn som trenger ekstra støtte, fanges opp så tidlig som mulig slik at gode og tilpassede tiltak kan settes inn.

Sørge for bedre overgang fra barnehage til skole

Dette vil vi gjøre

De fleste barn synes det er spennende å begynne på skolen, men ikke alle. Mange barn opplever overgangene i skoleløpet som store. Enkelte barn strever ekstra i forbindelse med overgangen, spesielt barn med særskilte behov og barn med språklige utfordringer. Det må bli bedre kontakt mellom foreldre, barnehage og skole i barnas overgang fra barnehage til skole, slik at overgangen oppleves som trygg og god for alle.

Fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene

Dette vil vi gjøre

For å sikre god kvalitet i barnehagen, må vi fortsette å styrke satsingen på kompetanse. Det gjør vi ved å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren og sikre at barnehagelærere og ansatte i barnehagene får faglig påfyll og kompetanseheving når de trenger det.

Fortsette å likebehandle private og offentlige barnehager økonomisk

Dette vil vi gjøre

Private barnehager er med på å sikre et mangfoldig barnehagetilbud, samt tilnærmet full barnehagedekning. Halvparten av barna i Norge går i en privat barnehage, og det er viktig at barna får et like godt tilbud uansett om de går i en offentlig eller privat barnehage. Derfor må vi fortsette å likebehandle barnehager, uansett eierform.

Mer fleksibelt barnehageopptak

Dette vil vi gjøre

Høyre har som mål at alle barn får tilbud om barnehageplass fra fylte ett år eller endt permisjon gjennom et mer fleksibelt barnehageopptak. I vårt budsjettforslag for 2024 tar vi et steg nærmere dette målet ved å sørge for at barn født til og med desember har en rett til barnehageplass.

Billigere barnehagehage til de som trenger det mest

Høyre vil gjøre barnehagen billigere for familiene som trenger det mest. Derfor vil vi videreføre  maksprisen på barnehage på 2023-nivå. Samtidig øker vi inntektsgrensen for gratis kjernetid opp til 800.000kr. Dette betyr at 13.500 flere barn vil få gratis kjernetid med Høyres budsjettforslag. I tillegg forslår vi å øke barnetrygden med 1000 kroner for barn under seks år og prisjustere den for andre. Når vi øker barnetrygden for alle, kommer det også familiene som har lav inntekt til gode fordi det også treffer de som har redusert barnehagepris fra før av. På denne måten kommer det særlig lavinnntektsfamiliene til gode.  Kombinert med økt barnetrygd kommer barnefamiliene bedre ut av 2024 med Høyre.

Dette er problemet

Det er for store forskjeller i kvalitet mellom barnehager i Norge. For mange barnehager mangler et godt og stimulerende språkmiljø, og overgangen mellom barnehage og skole kan for mange være stor. I de første årene av barnas liv lærer de mer enn på noe annet tidspunkt i livet.

De første årene for barna er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse og vi vet at en god barnehage gjør overgangen til skole enklere. Lykkes vi med tidlig innsats øker barnas muligheter for en god fremtid senere. Allerede når barna er 2,5 år gamle er det forskjell på mestring av språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse.

Barnehagene er viktige for språkutvikling, samspill med andre barn og voksne, og som en forberedelse til skolestart i trygge rammer preget av mest mulig lek, lærelyst og læringsglede. Lekbasert læring i barnehagen handler om at barn skal være aktive, engasjerte og oppleve aktiviteter som meningsfulle sammen med de andre barna.

Barn som vokser opp i hjem med ulike utfordringer, for eksempel rus, og psykiske lidelser, opplever ofte mindre støtte og omsorg. Det aller viktigste for å gi alle barn god oppfølging er nok kvalifiserte ansatte som kan stimulere til lærelyst og gi omsorg. Da er det viktig med kompetente og trygge ansatte i barnehagen.

Barnehagen er – og skal være – et frivillig tilbud, samtidig som det er viktig å tilrettelegge for at alle barn får sjansen til å gå i barnehage. Foreldrenes inntekt skal ikke være et hinder.

Hvis du fødte barn i november, har barnet rett på barnehageplass fra november året etter. Hvis du får barn desember, har barnet rett på plass fra august i året etter. Ni måneder etter at foreldrepermisjonen til foreldrene er ferdig. Dette er skaper en stor økonomisk belastning og usikkerhet for barnefamilier som får barn på «feil tid av året».

Å gi barn født i desember rett på barnehageplass handler ikke bare om barnefamilienes økonomi. Barna født i desember får i dag fire år i barnehagene, mens barn født i november får fire år og ni måneder. Dette gir barna fortrinn avheng av når på året barna er født. Vi vet at desember-barna har større sjanse for å bli hengende etter på skolen fordi de er yngst når de begynner der, noe som også kan forsterkers av at de har hatt vesentlig mindre tid i barnehagen enn sine medelever. 

Dette er Høyres løsning

Barnehagen er både en trygg omsorgsarena, og en arena for å lære gjennom lek og stimulere barns naturlige nysgjerrighet. Det er viktig med et godt innhold og god kvalitet på tilbudet i barnehagen. Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der.

Derfor er vi opptatt av at det er nok trygge ansatte i barnehagen. Vi må styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen, styrke kompetansen til de ansatte gjennom etter- og videreutdanning, og det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte. Høyre vil ha klare krav til et godt pedagogisk arbeid og særlig legge vekt på barnas språkutvikling. Tidlig innsats starter i barnehagen.

Høyre ønsker et mer fleksibelt barnehageopptak og vil fase inn rett til barnehageplass for barn født i desember. På denne måten skaper vi økt forutsigbarhet for foreldrene og gir desemberbarna mer tid til å delta i barnehagefellesskapet.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Private barnehager er med på å sikre et mangfoldig barnehagetilbud, samt tilnærmet full barnehagedekning.

Høyre har sørget for like rammevilkår for kommunale og private barnehager, og har nå opprettet et nasjonalt økonomisk tilsyn som skal sørge for at alle offentlige tilskudd kommer barna til gode.

venstresiden

Venstresiden er mer opptatt av hvem som eier barnehagen, ikke kvaliteten og tilbudet. I kommuner der opposisjonen styrer ser vi flere eksempler på at private barnehager blir rekommunalisert. De tre siste årene har Oslo og Bergen kommune brukt rundt 1 milliard på å kjøpe opp private barnehager.

Barnehager som har fungert bra for barna har blitt lagt ned og overtatt av kommunen. Dette fordi venstresiden mener barnehager bør driftes av kommunen og ingen andre. Vi ser også flere eksempler på at i kommuner der opposisjonen styrer blir ikke nybygde barnehager åpnet, fordi de har andre eiere enn kommunen.

Dette har vi gjort

Sørget for økt tidlig innsats

Høyre i regjering satset på tidlig innsats. Dette for å fange opp problemer tidlig og gi barna en god start på livet. Blant annet skal alle barns norskkunnskaper vurderes, slik at det eventuelt kan bli satt inn ekstra tiltak for å hjelpe barn som sliter med norskferdigheter.

Sørget for flere trygge og kvalifiserte ansatte i alle landets barnehager

Vi innførte historiens første minstenorm for bemanning i barnehagen. Det stilles krav om en ansatt per tre barn under tre år, og en ansatt på seks barn over tre år.

Tydeliggjort hva de ansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg

Høyre i regjering tydeliggjorde at personalet har et ansvar for å forebygge og stoppe utestenging og mobbing. Rammeplanen legger også et viktig grunnlag for språkarbeidet i barnehagen.

Innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Høyre i regjering innførte redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Alle barn har glede av å gå i barnehage, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser. Hever vi kvaliteten i barnehagene, kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barn et bedre utgangspunkt ved skolestart. Flere gikk i barnehage da Høyre gikk ut av regjering enn da Høyre gikk inn i regjering.

Opprettet foreldreportal med informasjon om barnehagene

Høyre i regjering opprettet en foreldreportal med informasjon om barnehagene, og innførte en nasjonal foreldreundersøkelse om barnehagene.

Opprettet et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager

Høyre-regjeringen opprettet et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager. Tilsynet skal sikre at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling i de private barnehagene kommer barna til gode.

Økt tilskuddet til private barnehager

Høyre-regjeringen økte tilskuddet til private barnehager fra 96 til 100 prosent, og vi la til rette for full økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

Sørget for et mer forutsigbart opptakssystem

Solberg-regjering sikret vi et mer forutsigbart opptakssystem for tildeling av barnehageplass. Retten til barnehageplass ved fylte ett år ble utvidet to gang først til å gjelde barn født i september og oktober, og senere også barn født i november.