– En av de viktigste oppgavene i årene som kommer

Høyre vil at retten til å fullføre videregående skal bli en reell rettighet for alle.

Jan Tore Sanner i grå dress og hvit skjorte
– Vi må tenke nytt om videregående for voksne, sier Jan Tore Sanner.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Fredag leverte Høyre et forslag i Stortinget hvor de ber om at det iverksettes tiltak som sikrer at voksne som ikke har fullført videregående opplæring gis en reell rett til nettopp det.

– En av de viktigste oppgavene i årene som kommer blir å spleise de som står utenfor arbeidslivet med de mange ledige jobbene, sier skolepolitisk talsperson Jan Tore Sanner.  

Våren 2021 la Solberg-regjeringen frem Fullføringsreformen i videregående opplæring. Reformen er en historisk utvidelse av retten til å fullføre videregående skole.  

– For at retten til å fullføre videregående skal bli en reell rettighet for alle, i alle aldre, må vi tenke nytt om videregående for voksne. Det handler ikke om skolebygg, men at vi må tenke annerledes enn vi gjør for aldersgruppen 16-19 år. Vi trenger et nytt konsept tilpasset voksne med barn og huslån.

Skriker etter kompetanse

NAVs bedriftsundersøkelse fra 2022 viser at norske virksomheter mangler 70 000 ansatte. NHOs kompetansebarometer peker i samme retning; 2 av 3 bedrifter har et udekket kompetansebehov – den høyeste andelen i kompetansebarometerets historie.

– Norsk næringsliv skriker etter kompetansen som kan fås gjennom fagbrev og fullført videregående. Derfor fremmer vi i dag et forslag som legger vekt på bedre samarbeid mellom stat, fylke og næringsliv, fortsetter Sanner. 

Han viser til at samtidig som rekordmange fullfører videregående på normert tid, er det nesten 600 000 voksne i alderen 25 til 66 som ikke har fullført videregående. Og at de med lav, eller ingen formell utdanning, er overrepresentert i statistikken over de som er arbeidsledige.  

– Vi trenger mer fleksibilitet i opplæringstilbudene, mer tilgjengelighet og større kapasitet slik at flere voksne får mulighet til å fullføre videregående og få en viktig billett inn i arbeidslivet, avslutter Sanner.

Om forslaget:  

Høyre ber i forslaget om at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer at voksne, som ikke har fullført videregående opplæring, gis en reell rett til fullføring av videregående skole. Det skal legges vekt på bedre samarbeid mellom stat, fylke og næringsliv, økt fleksibilitet i tilbudene, bedre tilgjengelighet og større kapasitet. 

I forslaget har Høyre flere tanker om hvordan dette kan gjøres:  

Det trengs bedre samarbeid mellom stat, fylkeskommune og næringsliv i fremtiden for å sikre en god struktur og en fornuftig og avklart arbeidsdeling.  

  • Stat, direktorater og fylkeskommunen må gå sammen med NAV, bransjeorganisasjoner og næringslivet for å finne gode arbeidsmåter og sette i gang og koordinere etablerte og nye initiativer.   
  • Ordningen med Fagbrev på jobb må følges opp slik at den blir et reelt og godt tilbud i alle fylker. 
  • Fortsette arbeidet fra Solberg-regjeringens Fullføringsreform og innføre en rett til å ta et nytt fagbrev hvis du tidligere har fullført videregående og brukt opp videregåenderetten.

For arbeids- og næringslivet er det derfor viktig at ansvarsfordelingen er tydelig avklart og at det utvikles enklere måter å få en oversikt over tilbudet på enn det som finnes i dag. 

  • Opprette og utvikle en digital portal som kan synliggjøre og tilgjengeliggjøre de mulighetene som finnes og koble tilbydere, tilbud og etterspørselssiden sammen på en enklere og bedre måte enn i dag.
  • Tilrettelegge for at voksne med fagbrev som jobber i industrier hvor det er synkende sysselsettingstrend kan ta korte moduler på videregåendenivå og omskolere seg til et videre yrkesliv innenfor batterinæringen og andre fremvoksende bransjer og næringer.  

Det kan være krevende for arbeidstakere i 40-50 årsalderen å sette seg på skolebenken igjen hvis opplegget er for likt den skolen de droppet ut av da de var unge voksne. Mange vil også ha behov for å starte opp med utdanninger på andre tidspunkter enn kun om våren.  

  • Utvikle mer rullerende og fleksible tilbud i alle fylker, etter inspirasjon fra Åkrehamn videregående skole samarbeid med NAV.