Arkivert artikkel

Dette betyr budsjettet for næringslivet

Høyre spiller på lag med de som skaper arbeidsplasser, de som skaper verdiene som betaler for velferden vår. Vi skal legge til rette for mange nye næringer som skal være konkurransedyktige og gi oss grønne og flere arbeidsplasser.

– Med Regjeringens forslag til budsjett for 2020 ønsker vi i bidra til at næringslivet forsker mer, og at de utvikler og skaper nye innovative arbeidsplasser. Vi fortsetter å hjelpe bedriftene slik at de har bedre muligheter for å lykkes, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det går godt i Norge. Den økonomiske veksten er solid. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Tallene viser at 50 000 flere har kommet i jobb det siste året. 4 av 5 i privat sektor.

– Med Regjeringens forslag til budsjett for 2020 ønsker vi i bidra til at næringslivet forsker mer, og at de utvikler og skaper nye innovative arbeidsplasser. Vi fortsetter å hjelpe bedriftene slik at de har bedre muligheter for å lykkes.

– Vi vil også at bedriftene skal omstille seg og satse på grønne løsninger. Derfor gir vi blant annet 700 millioner friske kroner til Nysnø, som er et selskap som kun investerer i norske selskaper som utvikler grønn teknologi. Vi har store ambisjoner for Norge som lavutslippsland samtidig som vi skal finne nye næringer å leve av i fremtiden, sier næringsministeren.

Les mer om statsbudsjettet her.

Med Høyre i regjering fortsetter vi å rydde i hverdagen til landets små og mellomstore bedrifter.

I sommer besøkte Høyres statsråder og stortingspolitikere over 800 bedrifter i hele Norge for å se hvordan vi kan forenkle hverdagen deres.. Vi fikk mange innspill, og i etterkant av reisen lanserte næringsministeren en strategi for små og mellomstore bedrifter.

Blant innspillene vi fikk var å fortsette å redusere skatt og avgifter, samt forenklinger i møte med det offentlige. God infrastruktur er også veldig viktig for bedriftene i distriktene slik at de enkelt kan transportere varer og arbeidskraft.

– De små og mellomstore bedriftene sysselsetter i dag 1 million nordmenn og er ryggraden i norsk næringsliv. Siden 2013 har vi redusert skatter for næringslivet med 25,5 mrd. kroner – dette betyr at bedriftene kan ansette flere, avslutter næringsministeren.

Her er en oversikt over viktige tiltak for norsk næringsliv i forslaget til budsjett for 2020:

  • Fjerne 350-kronersgrensen: regjeringen foreslår å fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfritt kjøp av varer fra utlandet. Grensen har vært en konkurranseulempe for norske bedrifter og norsk næringsliv.
  • Opsjonsskatteordningen utvides: maksimalt antall ansatte i selskap som kan være i ordningen økes fra 10 til 12 og opsjonsfordelen dobles til èn million kroner. Flere små oppstartsselskap får nå muligheten til å oppnå skattefordeler gjennom opsjonsskatteordningen. Ordningen gir en skatteutsettelse slik at ansatte kan få opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris.
  • Nysnø Klimainvesteringer AS: Regjeringen foreslår å tilføre 700 millioner friske kroner til Nysnø Klimainvesteringer i 2020. Dette innebærer nesten en dobling av kapitalen i selskapet. Nysnø har gjennomført viktige investeringer i norske selskaper som utvikler grønn teknologi og bærekraftige løsninger som leder oss mot å bli et lavutslippsland.
  • Ocean Space Laboratories: Regjeringen foreslår at det bevilges 55 mill. kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories for 2020. Dette betyr at byggestart blir i 2022 og anlegget kan dermed tas i bruk i 2025. Senteret skal være et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi og vil utdanne høyt kvalifiserte folk til maritim næring.
  • Innovasjon Norge – styrking av låneramme for innovasjonslån: Ved å benytte lån fremfor tilskudd vil Innovasjon Norge finansiere et større antall innovative prosjekter, og mobilisere mer privat kapital. Rammen for landsdekkende innovasjonslån økes med 200 mill. kroner i 2020, til 1,4 mrd. kroner. Innovasjon Norge har de senere årene opplevd at gründere oftere velger lån framfor tilskudd. Dette har gitt Innovasjon Norge mulighet til å finansiere et større antall innovative prosjekter.
  • Grønn skipsfart: I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å styrke innsatsen innen grønn skipsfart med til sammen 100 mill. kroner. 80 millioner settes av til å utvikle klimavennlige hurtigbåter gjennom Klimasats og 20 mill. settes av til arbeidet med grønn flåtefornyelse av lasteskip.
  • Norges forskningsråd: Regjeringen foreslår å øke Forskningsrådets bevilgning med 30 mill. kroner. Målet er at ny forskning skal bidra til mer konkurransedyktige og grønne bedrifter. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 9 mrd. til forskning i 2020. Dette er en økning på over 4 mrd. siden regjeringen tiltrådte i 2013. Pengene fordeler seg til blant annet Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Skattefunn.

Les mer om statsbudsjettet her.