Arkivert artikkel

Må forhindre at folk faller utenfor

Slik skal Høyre redusere forskjellene i Norge.

Å bekjempe ulikhet handler om mye mer enn skatt. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
– Ap får debatten om ulikhet til å handle nesten utelukkende om formuesskatt. Viktigere enn skatt er det at vi sikrer alle barn god utdanning, at vi sørger for å få flere i jobb og har velferdsordninger som gir folk et sikkerhetsnett hvis man blir syk eller mister jobben. Vår politikk er bedre på å forhindre at folk faller utenfor og bedre til å inkludere, sier statsminister Erna Solberg i en artikkel på trykk i Dagbladet.

Solberg sier at skatt er et parameter, men at velferdsordningene er like viktige for utjevning.

Les også: Høyre vil føre en skattepolitikk som sikrer finansiering av velferdssamfunnet.

– Et samfunn som det norske med gratis helsevesen, gratis utdanningssystem og mange tjenester har langt større effekt for utjevning enn skattesystemet, kommenterer Solberg til Dagbladet.

Økt innvandring
En av hovedårsakene til økende ulikhet i Norge er økt innvandring. Derfor må vi skape kvalitet i utdanningen som gjør det like naturlig for barn av innvandrerforeldre å ta høy utdanning og få prestisjefylte jobber som barn av akademiske foreldre.

Statsministeren sier skatt er viktig som fordelingspolitisk virkemiddel. Men skatt er bare del av et større bilde.

Trenger eiere som vil investere
Når vi ser hvor mye penger vi har gitt i skattelettelser, så har det største volumet gått til vanlige og lave inntekter. Men de som eier bedrifter har fått høyere lettelser i beløp per hode fordi vi har gjort lettelser i formuesskatten.

– Vi ønsker ikke å ha det som i realiteten er en ekstraskatt på norskeide arbeidsplasser som utenlandske bedriftseierne slipper. I en tid da ledigheten har økt fordi oljeprisen falt, trenger vi flere norske eiere som vil investere, svarer Solberg på spørsmål om regjeringens skattelettelser har gått til de som har mest fra før.

Hun sier at dersom lokale, norske eiere slipper å ta ut så mye utbytte for å betale formuesskatt, har bedriftene mer penger til å drive med forskning og er mer solide i vanskelige tider.

Høyres løsninger for å redusere forskjeller:
 • Skole og kunnskap:
 • Tidlig innsats i 1.-4. klasse.
 • Gratis og god offentlig skole.
 • Bedre kvalitet i barnehagene.
 • Satsing på bedre lærere.
 • Bedre studentøkonomi.

Inkluderende arbeidsliv:
 • Godt organisert og likestilt arbeidsliv med høy organisasjonsgrad.
 • Tiltak for flere lærlinger, ikke minst i offentlig sektor.
 • Fast ansettelse er hovedregelen, midlertidige ansettelser kan være springbrett.
 • Tiltak mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.
 • Lønnstilskudd for å senke terskelen inn i arbeidslivet.
 • Tiltak for å få folk som har falt utenfor, inn i arbeid.
 • Bedre inkludering og målrettet kvalifisering.
 • Vi har utvidet ordningen med pleiepenger. Flere foreldre skal få mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn.
 • Helse og velferd:
 • I Norge har vi blant de beste velferdsordningene i verden og gjennom våre 3 år i regjering har vi styrket velferden.
 • Fritt behandlingsvalg – særlig viktig for rus og psykiatri-pasienter.
 • Pakkeforløp i kreftbehandlinger – gir forutsigbarhet, god oppfølging og likebehandling for pasientene og pårørende.
 • Lav egenbetaling, kutt i ventetider.
Skatt:
 • Et skattesystem hvor de som har mest bidrar mest, og som bidrar til sosial mobilitet.
 • Vi reduserer skattene for å sørge for at det skapes jobber. Mindre skatt øker bedriftenes handlingsrom til å investere mer og ansette flere.

Lav inntekt:
 • Rimeligere barnehage for familier med lav inntekt.
 • Gi alle barn, uansett foreldreøkonomi, mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet
 • Styrke tilskuddsordninger for ferier for barn fra fattige familier
 • Økt stipendandel for elever fra lavinntektsfamilier.