Skatter og avgifter

Høyre vil føre en skattepolitikk som sikrer finansiering av velferdssamfunnet.

Norge har i hovedsak et velfungerende skattesystem. Vårt progressive skattesystem sikrer at de som tjener mest, også betaler mest i skatt.

Høyre vil føre en skattepolitikk som gir et bredest mulig skattegrunnlag. Alle med skatteevne skal betale skatt. Skatteinntektene er avgjørende for å finansiere vår felles velferd. Skatte- og avgiftssystemet må legge til rette for vekst og verdiskaping. En effektiv og velfungerende offentlig forvaltning og god infrastruktur er viktig for samfunnet og norsk økonomi, og er et konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

 

Formuesskatt

Høyre vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og enkeltpersoner. Tempo og omfang av skatte- og avgiftslettelser må tilpasses situasjonen i norsk økonomi.

Formuesskatten tapper kapital fra norske arbeidsplasser og gjør det mindre lønnsomt å spare og investere. Høyre mener derfor at formuesskatten på arbeidende kapital må reduseres og fases ut.  

Skattemoralen er generelt god i Norge. Likevel er det for mange som unndrar skatt. Det betyr at andre må betale mer skatt enn nødvendig. Høyre vil derfor bekjempe svart arbeid og skatteunndragelse.

Regjeringen har i statsbudsjettene i perioden 2014-2019 redusert det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge med om lag 25 mrd. kroner netto. Regjeringen har prioritert lettelser som vil gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig og trygge grunnlaget for velferd også i framtiden. 

Satsen i formuesskatten er redusert fra 1,1 til 0,7 prosent, og verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital er økt til 25 prosent av markedsverdiene.

Skatteforliket

Regjeringen har allerede redusert skatten for bedrifter og personer, redusert formueskatten og fjernet arveavgiften. I tillegg har regjeringen økt grensen for sparing i BSU. Til sammen kan dette skape rom for at familier og enkeltpersoner kan spare og ta større ansvar for egen trygghet og velferd.

Høyre var våren 2016 del av et  bredt skatteforlik på Stortinget som bl.a. innebærer at skatten på alminnelig inntekt for bedrifter og personer reduseres ytterligere fra 25 pst. til 23 pst. innen 2018. Forliket innebar også reduksjoner i formuesskatten ved at det innføres en verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler. Utbytteskatten holdes om lag på dagens nivå når utbytteskatt og selskapsskatt sees i sammenheng. I 2019 er skatten for personer og bedrifter redusert til 22 prosent.

 

Eiendomsskatt

Inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene. Høyre vil derfor arbeide for å holde skattetrykket så lavt som mulig. Noen kommuner har sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt for å løse prioriterte oppgaver. Høyre mener at dette skal være en 100 prosent lokal beslutning.

Under de rødgrønne ble kommuner som ikke hadde innført eiendomsskatt straffet av staten ved at de ikke ble tildelt skjønnsmidler. Dette har regjeringen allerede endret på.

Eiendomsskatten på verker og bruk, ofte kalt «maskinskatten» ble fjernet i 2018, og fra og med 2019 er maksimal sats for boliger og fritidsboliger redusert fra sju til fem promille. I regjeringserklæringen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre er det enighet om å redusere denne ytterligere til fire promille.

 

Høyres løsninger:

  • Ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre et bredt skattegrunnlag der alle med skatteevne bidrar.
  • At skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn.
  • Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.
  • At beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobbene og stimulere til å skape nye.
  • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
  • Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
  • Styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i ens egen bedrift.
  • Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.
  • Videreføre SkatteFunn og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere.