Skatter og avgifter

Høyre vil føre en skattepolitikk som sikrer finansiering av velferdssamfunnet.


Nivå og innretning på skatter og avgifter skal motivere til arbeid, fremme maktspredning og privat eierskap, og stimulere til miljøvennlig adferd.

Norge har i hovedsak et velfungerende skattesystem. Vårt progressive skattesystem sikrer at de som tjener mest, også betaler mest i skatt.

Høyre vil at det skal lønne seg å arbeide og å yte en ekstra innsats. Minstefradraget må økes for at de med lavere inntekter lettere skal kunne leve av egen inntekt. Høyre vil sikre at ingen betaler over halvparten av sist tjente krone i skatt.

Formuesskatten tapper kapital fra norske arbeidsplasser, og gjør det mindre lønnsomt å spare og investere. Høyre mener derfor at den må trappes ned og på sikt fjernes. Les mer om formuesskatten her.

Høyre vil gradvis redusere skatter og avgifter som svekker motivasjonen til å arbeide, og som hemmer investeringer i norske arbeidsplasser. Høyt skatte- og avgiftsnivå i Norge kan føre til at arbeidsplasser og kapital forsvinner til land med mer gunstige skatteregler. Tempo og omfang av skatte- og avgiftslettelser må tilpasses situasjonen i norsk økonomi.

Skattemoralen er generelt god i Norge. Likevel er det for mange som unndrar skatt. Det betyr at andre må betale mer skatt enn nødvendig. Høyre vil derfor bekjempe svart arbeid og skatteunndragelse.

Regjeringen har gjennom statsbudsjettene i perioden 2014-2016 redusert det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge med om lag 18,7 mrd. kroner. Regjeringen prioriterer lettelser som vil gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig og trygge grunnlaget for velferd også i framtiden.

Regjeringen har allerede redusert skatt for bedrifter og personer, redusert formueskatten og fjernet arveavgiften. I tillegg har regjeringen økt grensen for sparing i BSU. Til sammen kan dette skape rom for at familier og enkeltpersoner kan spare og ta større ansvar for egen trygghet og velferd.

Høyre inngikk våren 2016 i et bredt skatteforlik på Stortinget som bl.a. innebærer at skatten på alminnelig inntekt for bedrifter og personer reduseres ytterligere fra 25 pst. til 23 pst. innen 2018. Forliket innebar også reduksjoner i formuesskatten ved at det innføres en verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler. Utbytteskatten holdes om lag på dagens nivå når utbytteskatt og selskapsskatt sees i sammenheng.

Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 foreslå en ordning for langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende.


Høyres løsninger:

 • Føre en politikk som sikrer at det lønner seg å jobbe
 • Ha et skattesystem som sikrer at alle med skatteevne betaler skatt
 • Trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten
 • Redusere skatten på lave og vanlige lønnsinntekter
 • Gjøre det mer lønnsomt å gå fra trygd til arbeid, for eksempel ved å innføre et tidsbegrenset jobbskattefradrag
 • Øke frikortgrensen
 • Gjøre det mer lønnsomt å investere i nye driftsmidler gjennom mer gunstige avskrivningssatser
 • Bruke skatte- og avgiftspolitikken til å gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig
 • Si nei til nasjonal boligskatt
 • Styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU)
 • Sikre en mer rettferdig pensjonistbeskatning


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: