Arkivert artikkel

God Høyre-politikk i Granavolden-plattformen

Høyre er stolt av Granavolden-plattformen. Her er ti eksempler på god Høyre-politikk.

Statsminister og leder i Høyre Erna Solberg. Her fra Granavolden Gjæstgiveri i forbindelse regjeringsforhandlinger. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Hele Granavolden-plattformen finner du nederst i denne artikkelen. Her presenterer vi ti eksempler på god Høyre-politikk fra regjeringsplattformen:

  1. Ansvarlig økonomisk politikk: «Flertallsregjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, der den offentlige pengebruken tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlingsregelens rammer.» Pensjonsreformen skal fullføres, kommunereformen fortsetter og trygde- og skattesystemet skal stimulere til arbeid.
  2. Kunnskap og mestring i skolen: Plattformen har mye god skolepolitikk. Blant annet skal antallet lærerspesialister økes med 3000 innen fire år. Det skal også settes en nedre grense for skolekvalitet og systematisk oppfølging av skoleeiere med vedvarende svake resultater på læringsmiljø og faglig utbytte. Det skal også innføres én ekstra realfagstime i uken, og obligatorisk engelsk på VG2 og VG3.
  3. Et sterkere forsvar: I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet vil Regjeringen «ta sikte på at Norge beveger seg ytterligere i retning av to-prosent-målet.» De neste 20 årene skal vi bruke mer enn 1000 milliarder kroner på å styrke Forsvaret. Vi kjøper nye kampfly, ubåter, stridsvogner, artilleri, luftvern, overvåkingsfly og annet viktig materiell for å bevare landets sikkerhet.
  4. 1000 milliarder til vei, bane og kollektiv: Plattformen slår fast at ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2018-2029 ligger fast. Det innebærer utbyggingen av bedre kollektivløsninger i byene, samtidig som by og bygd knyttes tettere sammen gjennom bedre vei og jernbane. Alle nye ferger skal være nullutslipp, og fartsgrensene skal økes til 120 km/t på utvalgte strekninger.
  5. Pasientenes helsetjeneste: Det betyr at kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig og at pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten. Plattformen slår fast at man skal benytte fritt behandlingsvalg for å få ned helsekøene ytterligere. Det skal også innføres pakkeforløp for flere lidelser, herunder pakkeforløp for hjerneslag, smertebehandling, utmattelse, muskel- og skjelettlidelser, rus, psykisk helsevern og «kreftpasienter hjem». I tillegg ligger rusreformen fast. Myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.
  6. En offensiv klimapolitikk som virker: Regjeringen vil øke målene og gjennomføre dem med EU. I EU-samarbeidet vil regjeringen ha et nasjonalt mål om 45 % utslippskutt innen 2030 sammenlignet med 2005. Blant annet skal det være en gradvis opptrapping av CO2-avgiften, avgiftspolitikk som belønner grønne valg og en bistandspolitikk som bygger fornybar energi i fattige land.
  7. En bærekraftig innvandringspolitikk: Antall migranter på verdensbasis har økt kraftig de siste årene. Norge må derfor ha en restriktiv og bærekraftig innvandringspolitikk som verner om asylinstituttet. Plattformen slår fast at dagens nivå på kvoteflyktninger videreføres, søknadsprosessen skal gå raskt, norskkunnskapene skal heves for å få norsk statsborgerskap og DNA-testing skal brukes i alle saker i forbindelse med familiegjenforening. Muligheten asylsøkere har til å reise på ferie til hjemlandet begrenser muligheten til å få permanent oppholdstillatelse.
  8. En politikk for å skape flere jobber: Plattformen slår fast at Regjeringen ønsker å «senke det totale skatte- og avgiftsnivået». Formuesskatten på arbeidende kapital skal trappes ned. Regjeringen slår også ring om EØS-avtalen og forsvarer frihandel, som er viktig for at bedriftene skal ha et marked å selge til.
  9. Gjennomføre kompetansereformen «lære hele livet» for at ingen skal gå ut på dato. Herunder skal det blant annet Kompetanse-plussordningen styrkes, det skal etableres bransjeprogram for bransjer som er utsatt for digitalisering og det skal lages modulbasert opplæring på grunnskole- og videregående-nivå.
  10. Legger til rette for velferdsinnovatører: I erklæringen står det at regjeringen skal «legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig». Det vil kunne gi bedre kvalitet på tjenestene.

Her kan du se pressekonferanse fra fremleggelse av plattformen:

Les også disse sakene: