Arkivert artikkel

Ny straffelov innført 1. oktober

Straffeloven som ble vedtatt allerede for ti år siden trådte i kraft 1. oktober 2015. Gamle IT-systemer har forsinket innføringen. Der den rødgrønne regjeringen mente at det ikke lot seg gjøre å få på plass gode nok systemer før tidligst 2018, har regjeringen nå sørget for at den nye straffeloven trådte i kraft allerede i år.

– Dette var noe av det første vi tok tak i da vi tiltrådte, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Den rødgrønne regjeringen mente loven ikke ville tre i kraft før i 2018. Å vente så lenge på å få på plass en straffelov som er vedtatt av Stortinget, var ikke akseptabelt, sier Anundsen.

Regjeringen har valgt en løsning som tilpasser de eksisterende IKT-systemene til den nye loven, og skal sende brukerne på kurs.

– Jeg forventer at med en mer moderne og oppdatert lovgiving som er framtidsrettet, vil dette kunne bidra til å effektivisere deler av saksbehandlingen i politi og påtalemyndighet, fordi lovverket blir enklere å forholde seg til, avslutter Anundsen.

Skjerper straffene

– Regjeringen viser gjennomføringskraft. Ti år etter at en av landets viktigste lover ble vedtatt, sørger vi nå for at den blir iverksatt, sier Anders Werp, Høyres justispolitiske talsmann.

Gjennom ikraftsettingen av straffeloven 2005 i år får man styrket rettsvernet til barn utsatt for overgrep. De nye bestemmelsene vil ramme flere forhold, og øker strafferammene for den type handlinger. Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem og grov kriminalitet. Straffen for den type kriminelle handlinger bør gjenspeiles i strafferammene for slike lovbrudd. Både strafferammen for vold i nære relasjoner og strafferammen for voldtekt av barn under 14 år heves betraktelig ved innføring av den nye straffeloven.

– Med én straffelov å forholde oss til, så vil særlig lovbestemmelsene om grov mishandling i nære relasjoner og overgrep mot barn nå bli entydige, avslutter Werp.

En mer oversiktlig oppbygging av straffebud gjør det enklere å orientere seg om strafferammene. Det har også blitt ryddet opp i hvilke handlinger som bør møtes med straff og hva som bør avkriminaliseres. Med et mer forståelig språk, klarere og færre strafferammer og oppdatert straffelovgivning har regelverket blitt enklere, tydeligere og mer forståelig.

  • Enhver seksuell omgang og kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år er benevnt som voldtekt. Strafferammen for kvalifisert seksuell handling økes dermed fra inntil tre år i straffeloven (1902) § 200 andre ledd til inntil 10 år i straffeloven (2005) § 299 litra c.
  • Ny bestemmelse som rammer det å overvære en fremvisning av overgrep mot barn i straffeloven (2005) § 310.
  • Ny bestemmelse rammer det å utnytte et barn i en særlig sårbar livssituasjon i straffeloven (2005) § 295.