Arkivert artikkel

Alle barn skal mestre sin ABC og 1-2-3

Barn skal glede seg til å gå på skolen. Da må den være en arena for mestring, ikke for nederlag.

Barn skal glede seg til å gå på skolen. Da må den være en arena for mestring, ikke for nederlag. Foto: Illustrasjon

Høyre vil derfor ha intensiv tidlig innsats tidlig i skoleløpet, slik at ingen faller fra. Erna Solberg legger frem 11 konkrete punkter for tidlig innsats.

– Den nye reformen for tidlig innsats skal forhindre at barn slutter å rekke opp hånden for å få hjelp, sier statsminister Erna Solberg.

For mange barn blir hengende etter i lese-, skrive- og regneopplæringen. Barn som opplever nederlag på nederlag gir ofte opp. De prøver å unngå det som er vanskelig og slutter å rekke opp hånda. Alt for mange av dem går ut grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Dette vil Høyre ha en slutt på.

De første årene er spesielt viktig
– Vi har et mål om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Denne satsingen er for barna som blir hengende etter, slik at de raskt kan oppleve mestring, læringsglede og spennende skoletimer sammen med klassen sin igjen, sier statsministeren.

 I dag går 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Forskning viser at tiltak tidlig i opplæringsløpet har høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling, enn tiltak senere i opplæringsløpet. Forskjellene i læringsutbytte mellom elevene vil forsterke seg og bli større dersom det ikke settes i verk tiltak tidlig.

 – Vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for stort til å tas igjen. Da er de første årene spesielt viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Tiltakene:

 • Innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.
 • Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3 000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig.
 • Tilby 2500 lærere plass på en ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring.
 • Innføre en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid, nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen.
 • Sette i gang en nasjonal dugnad for leselyst og støtte opp med en søkbar tilskuddsordning for “Leselyst”. Alle barn bør bli lest for minst en time i uken.
 • Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdanningsesløpet, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
 • Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
 • Sikre 20 minutters matpause for alle elever i barneskolen.
 • Ansette flere barnehagelærere med mål om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger.
 • Innføre en kommunal plikt til å “banke dører” – drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
 • Lovfeste en samarbeidsplikt mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang.

Les mer om Høyres skolepolitikk her.

Bli med i TeamErna her.