Skole

Utdanning og forskning

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole.

Høyre vil prioritere et løft for tidlig innsats i skole og barnehage og øke forskningsinnsatsen for å sikre fremtidig velferd.

Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet. Barnehage og skole er svært viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Kunnskap gir muligheter for alle.

En inkluderende kunnskapsskole

Høyre vil gi barna våre trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner,drømmer og ambisjoner. Høyre har høye ambisjoner for hver enkelt elev.

Veldig mye er bra i norsk skole, men vi har fortsatt store utfordringer. For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, særlig gutter, og altfor mange faller ut av den videregående skole. Det er for store kvalitetsforskjeller mellom både skoler og kommuner. Vårt mål er at elevene skal lære mer på skolen.

Tidlig innsats

Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som mulig.

I dag går i underkant av én av fire av norske elever ut av grunnskolen med svake lese- og skriveferdigheter. I 2014 hadde 8% av elever i grunnskolen behov for spesialundervisning. Andelen elever med spesialundervisning er tre ganger så høy ved 10. trinn som ved 1. trinn.

Høyre ønsker en skole som prioriterer elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet. Tidlig oppfølging, støtte til datautstyr, tett samarbeid med PP-tjenesten og dyktige lærere er viktige virkemidler.

Skolehelsetjeneste

En styrket skolehelsetjeneste og bedre samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for at elever som sliter på skolen får bedre oppfølging tidlig. Vi må hjelpe elever som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager.

Høyre i regjering satser på skolehelsetjenesten. I 2014 og 2015 ble helsestasjons- og skole-helsetjenesten styrket med tilsammen 450 millioner kroner.

Høyere utdanning

Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted. Et godt utdanningssystem er en forutsetning for arbeids- og næringslivet. Vi vil øke investeringene i universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning.

Studiestøtten må gi studentene en reell mulighet til å kunne konsentrere seg om studiene. I statsbudsjettet for 2016 øker studiestøtten ut over prisveksten for tredje år på rad. I tillegg til dette har samarbeidspartiene i budsjettforliket forpliktet seg til en opptrapping mot 11 måneders studiestøtte.  

Det er et stort behov for flere studentboliger. I 2016 viderefører vi tilskudd til bygging av studentboliger på et historisk høyt nivå. 2 200 nye studentboliger vil kunne påbegynnes i 2016.

Forskning

Satsing på forskning gjør at vi får kunnskap og kompetanse for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer, og utvikler oss som mennesker.

Vi vil investere mer i forskning for å stimulere til utvikling av et godt og bærekraftig samfunnsliv og et konkurransedyktig næringsliv også i fremtiden.

 

 

Her kan du lese Høyres stortingsvalgprogram for 2017-2021 [1.4 MB]