Arkivert artikkel

Regjeringen setter fart på digitaliseringen av helse-Norge

Budsjettet gir et betydelig løft for den nasjonale e-helseutviklingen. En god e-helsetjeneste er en forutsetning for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor som leverer tjenester av høy kvalitet.

– Dette vil blant annet gi oss mer og bedre helseforskning, sier Stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H).

Høyres Torill Eidsheim jubler for regjeringens satsning:

– Økt digitalisering i helsetjenesten har mange viktige sider ved seg. Det viktigste er at hverdagen blir bedre og enklere for pasientene. Vi er avhengige av gode IKT-løsninger hvis vi skal lykkes med å bygge en helsetjeneste for fremtiden.

Les flere saker fra statsbudsjettet her.

Helseanalyseplattform

I Norge har vi svært gode helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata. Dette er viktig for forskning, innovasjon, næringsutvikling, styring, administrasjon og helseanalyse. For å få enklere tilgang til all helsedata vil vi etablere en nasjonal Helseanalyseplattform.

– Det er gledelig at vi nå foreslår til sammen 243 millioner kroner i 2020 for å realisere Helseanalyseplattformen. Det vil blant annet gi oss mer og bedre helseforskning, sier Torill Eidsheim.

Samtidig skal personvernet styrkes gjennom bedre innsynstjenester, bedre muligheter til å gi og trekke samtykker og bedre sporing på bruken av opplysningene. Målet er å forbedre utnyttelsen av norske helsedata samtidig som personvern og sikkerhet styrkes.

Felles språk

I dag brukes ulike ord og koder for de samme diagnosene ulike steder i helsesystemet. Det er ikke bra for verken pasientsikkerheten eller samhandlingen mellom aktørene. Derfor setter vi av til sammen 101 millioner kroner i 2020 til å etablere et nasjonalt språk, det vil si standardisert maskinlesbart kodeverk og terminologi, i helse- og omsorgssektoren.

– Et felles standardisert språk vil bidra til bedre samhandling ved at helsefaglige opplysninger kan dokumenteres, formidles og forstås på en entydig måte. Det er først og fremst viktig for pasientsikkerhet og behandling. Det vil bidra til redusert tidsbruk knyttet til dokumentasjon, gi et bedre kunnskaps- og forskningsgrunnlag samt legge forholdene bedre til rette for bruk av kunstig intelligens i helsetjenestene, sier Eidsheim.

Bedre drift av e-helseløsninger

Regjeringen foreslår 138 millioner kroner til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger og til helsenettet. Målet er å bidra til økt bruk og mer driftssikre nasjonale e-helseløsninger. Dette skal gjøres gjennom å utvikle ny funksjonalitet og fjerneutdaterte i løsninger som hindrer oss i å drifte, forvalte og videreutvikle så effektivt som vi burde. Forslaget innebærer at veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene fremover skal dekkes av kommuner og regionale helseforetak. Helse- og omsorgsdepartementet etablerer samtidig et teknisk beregningsutvalg, som vil ha deltakelse fra kommunesektoren og regionale helseforetak. Dette skal sikre legitimitet til tallgrunnlaget og transparens i beregning av kostnadene.

Modernisering av Folkeregisteret

Regjeringen foreslår ytterligere 20 millioner kroner til modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren, med en samlet bevilgning i 2020 på 80 millioner kroner. Nytt folkeregister gir sanntidsoppdatering av flere og sikre folkeregisteropplysninger. Felles distribusjon og bruk av folkeregisteropplysninger vil gi økt datakvalitet og god tilgjengelighet til oppdaterte opplysninger. Dette muliggjør store gevinster for samfunnet.

Les flere saker fra statsbudsjettet her.