Arkivert artikkel

Voldsutsatte skal få bedre beskyttelse

Etterforskningen av volds- og overgrepssaker skal prioriteres og det forebyggende arbeidet skal styrkes. Det er blant satsingsområdene i regjeringens nye opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Regjeringen har nå lansert en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn
– Nå lanserer vi en plan som skal sørge for bedre hjelp til de som er utsatt for vold og overgrep. Grove volds- og overgrepssaker, der barn og voksne har mistet livet eller har blitt alvorlig skadet er noe av det viktigste vi må bekjempe, sier leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Svein Harberg.

I tillegg til de menneskelige lidelsene, koster vold i nære relasjoner det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig.

Et samlet storting vedtok i juni at regjeringen skulle fremme en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn. Dette er et felt som krever felles innsats fra mange sektorer, derfor er det fire statsråder som står bak dette arbeidet.

– Planen inneholder både tiltak for å gi bedre hjelp til de berørte og tiltak for å kunne forebygge at vold og overgrep skjer, fortsetter Harberg.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en tverrdepartemental satsing på 176 millioner kroner knyttet til denne planen, og innsatsen vil trappes ytterligere opp i planperioden.


Bedre hjelp til voldsofre
– Vi etablerer nå offeromsorgskontorer i alle landets tolv politidistrikter. Sammen med kommunene skal disse sørge for at voldsofre og deres pårørende blir hjulpet gjennom hele straffesaken og de skal få hjelp til å komme seg videre, sier Harberg.

Politidistriktene får egne fagmiljøer for kriminalitetsbekjempelse innenfor vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Barnehusene får styrket kapasitet og kompetanse ved etterforskning av vold og overgrepssaker mot barn. I tillegg skal det settes ned en gruppe som skal gjennomgå et utvalg av partnerdrapssaker.

Forebygging og kompetanse
En annen viktig satsing i planen er de forebyggende tiltakene. Blant annet skal det utvikles en ny nasjonal strategi for foreldrestøttede tiltak i kommunene, familievernkontorene skal få større kompetanse på vold slik at de kan hjelpe familier der det forekommer vold, og helsestasjonene skal få et tydeligere ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep. Det samme gjelder barnehager og skoler.

– Barnehage og skole er viktige arenaer der de ansatte både kan forebygge og avdekke vold og overgrep. Derfor er det også viktig at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse, avslutter Harberg.

Et av regjeringens viktigste tiltak er støtten til etablering av Stine Sofie-senteret, et nasjonalt senter for mestring og livsglede for barn som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller vært vitne til vold, med over 20 millioner kroner.