En skole som ser den enkelte elev

Flere kvalifiserte lærere

Lærer og elever i et klasserom.

Skolen er for lite tilpasset den enkelte elev og mange lærere mangler tilstrekkelig fordypning i fagene de underviser i. Høyre vil ha en skole som ser den enkelte elev, flere kvalifiserte lærere, tilpasset opplæring og tidlig innsats.

Dette er problemet

Ingen elever er like, og ingen elever lærer likt. I dag er skolen for lite tilpasset den enkelte elev, og A4-skolen passer verken elever som sliter litt i et fag, eller elever som kjeder seg og trenger større utfordringer.

For elevene er læreren den viktigste faktoren for elevenes mestring og læringsglede. Derfor er kompetansekrav for lærere viktig for Høyre. I dag er det rundt én tredel av elever som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig når de begynner på ungdomsskolen. Dersom vi ikke fanger opp elevene som sliter tidlig risikerer vi at små problemer får vokse seg større.

Da Høyre satt i regjering innførte vi lærerspesialistordningen som skulle gi lærere som brenner for undervisning en mulighet for karriereutvikling i klasserommet. Grunnskolelærerutdanningen ble en femårig master og vi skjerpet kompetansekravene for å sikre at alle lærere som underviste i norsk, matematikk og engelsk skulle ha fordypning i disse fagene. Dagens regjering har avviklet lærerspesialistordningen, fjernet kompetansekrav for lærere utdannet før 2014 og redusert kravene for å komme inn på lærerutdanningen.

Norsk skole har mange faglig sterke, engasjerte og motiverte lærere og ledere som jobber hver dag for å gi elevene den kunnskapen de trenger. Men fortsatt mangler mange lærere tilstrekkelig fordypning i fagene de underviser i, og halvparten av spesialundervisningen gjøres av ansatte uten spesialpedagogisk utdanning.

Slik tar regjeringen skolen i feil retning

Regjeringen reverserer det som virker. De har fjernet kompetansekrav for lærerne og avviklet lærerspesialistordningen. Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at fraværsgrensen skal “skrotes” og nye yrkesfaglige friskoletilbud stoppes. Det er å ta skolen i feil retning og er negativt for både elevenes læring og lærernes profesjonsfellesskap.

Regjeringen og venstresiden har i opplæringsloven åpnet for at kommunepolitikere kan bestemme at kommunen skal være «leksefri». Høyre mener lekser er et pedagogisk verktøy som det skal være opp til skolen og lærerne å bruke bevisst for å øke elevenes læringsutbytte. Høyre er like imot pålegg om lekser som forbud mot det. Det skal være opp til lærerne å bestemme.

Høyres løsning

Høyre skal sørge for at alle elever møter lærere med god fagkompetanse. Når vi vet at lesing, skriving og regning er grunnleggende ferdigheter og døråpnere for all videre læring både i skole og arbeidslivet, må dette komme først. Høyrestyrte kommuner skal sørge for at lærere som vil ha fordypning i disse fagene får det.

I Høyrestyrte kommuner skal skolen være en attraktiv arbeidsplass. Vi må sørge for at lærere som ansettes fast i skolen har riktig kompetanse og at vi klarer å rekruttere og beholde lærere i skolen. For Høyre blir det viktig å styrke lærerløftet for å sikre at alle elever møter faglig sterke lærere, og at lærerne får flere karriereveier.

Høyres mål er at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Da må vi ta tak i problemene før de vokser seg store. I Høyrestyrte kommuner skal vi sikre at elever som står i fare for å bli hengende etter får tilbud om intensivopplæring.

Mange elever trenger andre utfordringer og en mer praktisk skole for å trives og oppleve mestring. Høyre vil gjøre det enklere å ta i bruk alternative opplæringsarenaer, og sikre at flere elever får erfaring med yrkesfag tidligere.

Høyre mener at det å stille krav er å bry seg. Derfor vil Høyre-fylker at det fortsatt skal stilles krav til elevene om tilstedeværelse. Et bevisst forhold til fravær gjør at skolen tidligere ser elever med høyt fravær. Det viktigste for Høyre er at elever som sliter og er mye borte fra skolen blir fanget opp.

Høyre vil

  • Prioritere kvalifisering av flere av dem som underviser i skolen i dag, som mangler formell kompetanse, og tilby videreutdanning for dem som har startet, men ikke fullført lærerutdanning og jobber utenfor skolen i dag. Fortsatt må videreutdanning, spesielt innen norsk, matematikk og engelsk, prioriteres slik at alle lærere oppfyller krav til fordypning. 
  • Sikre flere karriereveier for lærere etter modell av lærerspesialistordningen.  
  • Skjerpe kravene i opplæringsloven til utdanning og kompetanse, minimere bruken av unntak fra disse kravene, og alltid forvente at skolene ansetter kvalifiserte lærere eller har en klar plan om kvalifisering innen kort tid. Lærerutdanning og rett kompetanse må anerkjennes. 
  • Alle Høyre-kommuner skal ha vikarordninger som enten alene eller gjennom interkommunale samarbeid sikrer en vikarordning med god tilgang på kvalifiserte vikarlærere. 
  • Det kan skille over to års læring for elevene ut av grunnskolen avhengig av hvilken kommune de går på skole i. Høyre vil sette alle kommunepolitikere med ansvar for skolen på skolebenken, og sikre kompetanse i å drive langsiktig strategisk styring av skolen i tett samarbeid med skoleledere og administrasjon.
To arbeidende ungdommer

Ti gode grunner til å stemme Høyre

Høyre vil ha muligheter for alle. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Norge.