Afshan Rafiq

  • BF 11 Stovner Høyre
  • Varamedlem - Oslo Høyre - Stortingsgruppen
  • Medlem - BF 11 Stovner Høyre - Bydelsforening
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2005 2013
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2013 2017
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2009 2009
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 2013
2. nestleder Foreningsstyret Sentrum Unge Høyre 1992 1993
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2001 2005
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2002 2003
Kumulert Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 1999 1999
Medlem Bydelsforening Gammel BF 04 Sagene Torshov 1994 1995
Medlem Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 1995 1995
Medlem Bydelsforening BF 11 Stovner Høyre 2006 2007
Bystyrekontakt Bydelsforening Gammel BF 06 Gamle Oslo 1998 1999
Bystyrekontakt Bydelsforening Gammel BF 04 Sagene Torshov 1999 2001
Styremedlem Foreningsstyret Sentrum Unge Høyre 1993 1996
Representant Kommunestyret Oslo Høyre 1995 2001
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2000 2001
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2004 2005
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 1996 1997
Kandidat Stortingskandidater Unge Høyres Landsforbund 2001 2001