Trygghet og kvalitet i eldreomsorgen

Flere faglærte i hjemmesykepleien og flere varierte boliger for eldre

Eldre dame har besøk av hjemmehjelpen.

Innen 2060 forventer SSB at vi har blitt tre ganger så mange 80-åringer og fire ganger så mange 90-åringer. Det forteller oss først og fremst at vi har god helse. Men flere eldre i samfunnet gjør også at vi må tenke nytt om hvordan vi organiserer helse- og omsorgstjenesten.

Dette er problemet

Mange eldre bor hjemme og ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Viktige forutsetninger for at eldre kan bo lengst mulig hjemme, er en hjemmesykepleie med kompetanse til å ivareta eldre som trenger helsehjelp, en bolig som er tilrettelagt for alderdommen, og at de eldre føler seg og er trygge.

De siste årene har bruken av hjemmetjenesten økt kraftig samtidig som det fortsatt er mange som er ufaglærte. Tre av ti som i dag jobber med omsorg i kommunene er ufaglærte. Høyre vil arbeide for et kvalitetsløft i hjemmesykepleien med flere faglærte.

En av tre eldre bor alene, og rundt 4 av 10 over 80 år er ensomme. Høyre vil inkludere flere aktører i hjemmetjenesten, som for eksempel frivillige organisasjoner for å forebygge og redusere ensomhet og inaktivitet hos hjemmeboende eldre.

Det er også behov for mer varierte boformer for eldre som bidrar til aktivitet, reduserer ensomhet og tilrettelegger for en meningsfull hverdag. Vi må bort fra tanken om at eldre skal bo i utkanten av sentrum og kun sammen med andre eldre.

Dette er Høyres løsning

Høyre mener at samfunnet må legge til rette for at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker det og få den hjelpen de trenger hjem til seg.

Vi trenger et mangfold av boligløsninger, som bidrar til at flere eldre kan leve selvstendige liv og føle seg trygge i boligen de bor i. Det er mye potensiale i å utvikle nye boformer for eldre. Det vil ta ned belastningen for den enkelte, og for helse- og omsorgstjenesten. 

Vi vil at det skal bygges flere boliger med fellesarealer og servicefunksjoner, ha trygghetsboliger i distriktskommunene, og sikre at eldre får bedre informasjon om hvordan de kan tilrettelegge egen bolig for å kunne bo lengst mulig hjemme. Høyre vil også prøve ut flere og nye boformer for eldre, som for eksempel konseptet «Det gode nabolag» i Bærum.

Vi vil at nye sykehjem og omsorgsboliger bygges i nærheten av sentrale funksjoner og møteplasser, og legge til rette for flere generasjonsmøteplasser, for eksempel mellom barnehage og sykehjem. Vi vil bygge flere demenslandsbyer og bofellesskap for personer med demens.

Eldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Selv om de fleste av oss ønsker å leve mest og lengst mulig selvhjulpent, er det de færreste av oss som klarer oss uten hjelp på veien. Det er viktig å få hjelp når man trenger det, og at hjelpen er god – uansett om man bor hjemme eller i institusjon.  

Flere faglærte vil gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten mulighet til å øke kompetansen sin. Det vil også bidra til å opprettholde og øke kvaliteten på hjemmetjenesten og gjøre det tryggere i møte med hjemmeboende eldre med stadig mer komplekse lidelser. I tillegg blir pårørende tryggere på at deres nære får trygge og gode helse- og omsorgstjenester. 

En styrking av hjemmetjenesten kombinert med mer varierte boformer, vil bidra til at flere eldre kan bo hjemme lengre og at hjelpebehovene utsettes.

Høyre vil

  • At alle kommuner skal kartlegge behovet for flere faglærte i hjemmesykepleie og sikre at de uten helse- og sosialfaglig utdanning får mulighet til å bli faglært. 
  • Kommunene må bygge flere tilrettelagte boliger, for eksempel trygghetsboliger, demenslandsbyer eller nye boformer hvor pleietrengende bor i nærheten av andre.  
  • Kommunene må bygge flere heldøgns omsorgsplasser, særlig for mennesker med en demenslidelse. 
  • At flere kommuner skal gjennomføre forebyggende hjemmebesøk med oppfølging og ta i bruk mer velferdsteknologi. 
  • Økt rekruttering til hjemmesykepleien gjennom for eksempel flere prosjekt med sommerjobb for 16-18-åringer. 
  • Sette en nasjonal ambisjon om ti prosent færre ufaglærte i de brukerrettede omsorgstjenestene innen 2030, med vekt på hjemmesykepleien.
Eldre dame som spiller kort

Ti gode grunner til å stemme Høyre

Høyre vil ha muligheter for alle. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Norge.