Arkivert artikkel

Fem grunner til at Høyre er best for distriktene

Lav ledighet, nye statlige arbeidsplasser, bedre kommuneøkonomi, og en kommunereform som sikrer bedre velferdstjenester og sterkere lokaldemokrati. Dette er kjernen i Høyres distriktspolitikk. Bonderomantikk og Farmen er god tv-underholdning. I hverdagen vil Høyre skape verdier, vekst og sterke lokalsamfunn over hele landet.

Høyre skaper arbeidsplasser og vekst i distriktene. Foto: illustrasjonsfoto

En politikk som er bra for distriktene er bra for Norge. Derfor ønsker Høyre lokalsamfunn med skaperkraft og vekstkraft. Olje- og gassindustrien, skognæringen, treforedlingsindustrien, energiproduksjon, mineralindustrien, maritime næringer, skipsfart, havbruksnæringen og leverandør- og verftsindustri genererer store eksportverdier for nasjonen og inntekter til staten. Sammen med reiseliv, landbruk og matproduksjon utgjør dette grunnstammen for vekst og arbeidsplasser i distrikts-Norge. Den store interessen rundt TV-programmet Farmen, viser at mange er opptatt av distriktsnorge. Vi i Høyre legger til rette for vekst og skaperkraft over hele landet.

Høyres arbeidsutvalg for distriktspolitikk jobber for å sikre god politikk for norske distrikter. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre vekst og verdiskaping i hele landet er å gi bedriftene gode vilkår for å skape flere jobber og satse på innovasjon, slik at Norge og norske lokalsamfunn kan få flere bein å stå på i fremtiden. Levende norske lokalsamfunn kan ikke leve av offentlige tilskudd. Derfor overfører regjeringen makt og myndighet til større og mer robuste kommuner, belønner lokale initiativ og reduserer skattene på norske arbeidsplasser. Høyre mener at flere beslutninger skal tas nærmere der folk bor.

Her er fem grunner til at Høyre er best for distriktene:

  1. Høyre i regjering har styrket kommuneøkonomien hvert år.
  2. Det bygges vesentlig mer vei og bane i distrikts-Norge med Høyre i regjering.
  3. Høyre i regjering skaper nye lokale arbeidsplasser ved å senke skatter og føre en aktiv næringspolitikk.
  4. Langt flere statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo med Høyre i regjering.
  5. Høyre i regjering gjennomfører en kommunereform som skal sikre bedre velferdstjenester og sterkere lokaldemokrati.

Klikk her for å lese mer om Høyres distriktspolitikk

– Det går så det suser i nord og i innlandet. Reiselivsnæringen hadde et rekordår, fiskeri- og oppdrettsnæringen har aldri gått bedre og vi flytter flere statlige jobber til distriktene enn hva Arbeiderpartiet fikk til da styrte. Ledigheten i innlandet og i nord har knapt vært lavere siden 2008, sier Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland.

Høyre skaper arbeidsplasser i distriktene
Arbeidsplasser betyr mye for både lokalsamfunnet og den enkelte arbeidstager. Derfor senker Høyre skattene for både enkeltmennesker og bedrifter, fordi vi vet at arbeidsplasser er grunnlaget for ethvert lokalsamfunn. Situasjonen er ulik i de forskjellige regionene i Norge. Mens oljeprisfallet rammer Sør- og Vestlandet hardt, har arbeidsledigheten gått ned i 15 fylker. I Hedmark og Oppland er ledigheten på laveste nivå på flere år. Det er den også i Troms.

Samtidig har regjeringen sørget for 630 flere statlige arbeidsplasser i distriktene, både gjennom nyetableringer og gjennom utflytting av arbeidsplasser fra Oslo.

Høyres skattelettelser på ca. 21 mrd. kr siden 2013 er viktig for å sikre og skape arbeidsplasser i distriktsnæringslivet, siden næringsgrunnlaget her ofte er smalere og mer utsatt enn i storbyene. For næringslivet er særlig redusert bedriftsbeskatning, redusert formuesskatt, utvidelse av Skattefunn-ordningen og forenklinger i merverdiavgiftsordningen viktig.

Mer vei og bane knytter by og land tettere sammen
Å bygge vei, jernbane og bredbånd som reduserer reisetid og kostnader, er kanskje den mest effektive distrikts- og regionalpolitikken vi kan føre. Samferdselsbudsjettet er derfor økt fra 40 til 60 milliarder kroner på tre år. Vedlikeholdsetterslepet er redusert både på vei og jernbane, og Regjeringen har økt det direkte tilskuddet for bedre fylkesveier til 1,3 mrd. kr, som er dobbelt så mye som ligger til grunn i Nasjonal transportplan.

– Høyre gir distriktene et samferdselsløft, og dette gir verdiskaping, knytter næringslivet til markedet og er en livsnerve som knytter distriktene til resten av landet, sier Anders Werp, leder av Høyres arbeidsutvalg for distriktspolitikk.

Les mer om Høyres samferdselspolitikk her.

God inntektsutvikling i landbruket
Landbruk var kanskje det området hvor dommedagsprofetiene til Senterpartiet var mest dystre før valget i 2013. Nå er optimismen tilbake, produksjonen går opp og investeringene øker. Vi har bremset og delvis snudd en nedadgående trend som har vart lenge, også mens Senterpartiet satt åtte år i regjering. Bøndenes prosentvise inntektsvekst under denne regjeringen har vært nær 6 pst. vekst i gjennomsnitt fra 2014 til ut avtaleåret 2016/2017. Det legges ned færre jordbruksbedrifter enn under den forrige regjeringen, og selvforsyningsgraden, som falt under de rød-grønne, går opp.

Det er gjennomført 40 forenklingstiltak i landbruket, ifm. gjennomføring av jordbruksavtalen. Regjeringen har også innført et tilskudd for å åpne kulturlandskapet og bekjempe at det gror igjen. Dette vil komme både reiselivet og befolkningen til gode. Det er satt av 575 millioner kroner til investeringsstøtte i jordbruket i jordbruksoppgjøret 2016. Regjeringen har gjennomført solide økninger i utmarksbeitetilskudd, det stimulerer til at viktige beiteressurser for småfe i bruk. Det garanterer næringsvirksomhet over hele landet.

– Arbeiderpartiet snakker utviklingen i distrikts-Norge ned. Bedre veier, rausere kommuneøkonomi og lavere skatt på norskeide bedrifter gjør at distrikts-Norge har bedre muligheter enn på lenge, avslutter Helleland.

Les mer om Høyres landbrukspolitikk her.