Arkivert artikkel

Ruspasienter får behandling én måned tidligere

Ventetiden på å få rusbehandling er nær halvert siden Bent Høie ble helseminister.

– Dette er viktig for en gruppe pasienter hvor motivasjon er en nøkkelfaktor for å lykkes med behandling, sier han.

– At ruspasientene før måtte vente lengst av alle – i over to måneder – var uheldig. Derfor er det gledelig at de nå får behandling én hel måned(31 dager) tidligere enn i 2013, sier Høie.

Høyre sa før valget i 2013 at mennesker med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet skulle prioriteres dersom vi kom i regjering. Løftene kom som et resultat av åtte år med rødgrønt styre der ruspasientene ble glemt. Det løftet har vi holdt.

Noe av det første regjeringen gjorde var å gjeninnføre de øremerkede midler til kommunalt rusarbeid med 343 mill. kroner. 200 behandlingsplasser plasser ble kjøpt fra private ideelle i 2014, og det ble bevilget ytterligere 255 millioner kroner til kjøp av rus-, psykisk helsevern og rehabiliteringsplasser fra private aktører. Fritt behandlingsvalg ble også først innført for pasienter innenfor rus og psykisk helse.

Høyre går nå til valg på å redusere ventetidene ytterligere ti dager i løpet av neste periode. Vi skal også bedre barn og unges psykiske helse. Helseministeren mener de reduserte ventetidene for ruspasientene er et resultat av en klar prioritering om å hjelpe de svakeste pasientgruppene.

Regjeringen har innført den gylne regelen om at rus og psykiatri hver for seg skal ha større vekst enn vanlig sykehusbehandling.

–Fra første dag i regjering sa vi at mennesker med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet skal prioriteres. Det løftet har vi holdt, sier Høie.

–Det er denne regjeringen som har fått gjennom en historisk og forpliktende opptrappingsplanen for rusfeltet.

Planen innebærer en satsing på 2,4 milliarder friske midler, hovedsakelig til kommunene, over en femårs periode. Men viktigst er planens veivalg for en bedre rusomsorg der vi klarer å møte de store utfordringer på rusfeltet med en fornyet og forsterket innsats.

Og vi ser at denne satsningen har gitt resultater. Ventetidene har gått ned. Ruspasienter venter nå i gjennomsnitt en måned kortere på behandling enn da Høyre tok over makten. Nesten 4000 pasienter har vært til behandling gjennom fritt behandlingsvalg. Kommunene er i gang med å styrke tilbudet ruspasientene får i kommunene etter endt avrusning.

Men Høyre vil mer. For neste periode vil vi at fortsette med å redusere ventetidene for denne pasientgruppen. Vi vil at den dagen en ruspasient ønsker å bli rusfri, skal en plass stå klar. Høyre mener de som tas for bruk og besittelse av narkotika – til eget bruk – først og fremst trenger oppfølging og en vei videre. Høyre vil derfor at hjelp, ikke straff, skal være utgangspunktet for å følge opp dem som tas for bruk og besittelse av narkotika. Høyre vil innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft, og vi vil sørge for bedre overganger fra endt behandling til oppfølging/ettervern. Høyre er garantisten for fire nye år med rus på dagsorden.

Én uke raskere hjelp siden i fjor

Ruspasientene er forresten ikke alene. Du får raskere behandling samme hvilken hjelp du trenger. Det siste året er ventetiden over hele fjøla redusert med en uke – totalt 18 dager mindre venting enn for fire år siden.


Les mer om Høyres helsepolitikk her.

Les mer om pasientens helsetjeneste her.