Eldre dame i rullestol sammen med lege på sykehus

Helse og omsorg

Høyre vil skape pasientens helsetjeneste. Det viktigste er pasienten, ikke systemet. Ingen beslutninger om deg skal tas uten deg, uansett hvilken kommune du bor i.

Å få hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet. Vi vil ha raskere behandling og kortere ventetider for pasientene. Ingen pasienter skal være kasteballer i helsesystemet. Høyres løsninger skal gi dem trygghet, forutsigbarhet og mulighet til å mestre eget liv.

Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Høyre vil sørge for et godt samarbeid med ulike private og ideelle aktører som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet.

Bedre folkehelse kan hindre sykdom

Høyre vil gjøre det enklere å ta gode valg for sin egen helse og livsstil. Overvekt og fysisk inaktivitet fører til at flere blir syke, og øker de sosiale forskjellene. Aktivt friluftsliv og bruk av naturen forebygger både fysiske og psykiske plager. Samtidig må tiltak for bedre folkehelse til enhver tid veies opp mot enkeltmenneskers valgfrihet. Ethvert samfunn må tillate at innbyggerne foretar valg for seg selv som andre mener er dårlige.

Nærhet mellom pasient og behandler

Høyre vil ha en sterk primærhelsetjeneste i hele landet. Det er i primærhelsetjenesten – blant annet gjennom fastlegen – at de fleste har sin første kontakt med helsetjenesten. Primærhelsetjenesten er derfor svært viktig også for forebygging og tidlig innsats. Det lokale helsetilbudet danner grunnlaget for et godt helsetilbud og samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Bedre psykisk helse

En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for dem som sliter med sin psykiske helse. Høyre vil fortsatt prioritere psykisk helse som en av våre viktigste satsinger. Vi må også forebygge at psykiske problemer oppstår, ved å forhindre mobbing og sosial isolasjon blant barn, unge og voksne på arbeidsplasser.

En verdig rusomsorg

Høyre vil ha en mer verdig rusomsorg og bekjempe avhengighet. Høyres mål er at ingen skal dø av overdose. Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt.

Ta vare på de pårørende

Høyre vil at pårørende skal ha mulighet for innflytelse på hjelpetilbudet når en pasient ikke selv er i stand til å påvirke sitt behandlingsløp. Pårørende er en ressurs, og skal ha innflytelse på hjelpetilbudet til den de er pårørende for. Oppmerksomhet skal rettes mot at pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstagere for behandlingsforløpet. Høyre mener det er viktig å basere behandling på et bredest mulig kunnskapstilfang

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her!