Rusomsorg

Høyre vil ha en verdig rusomsorg og bekjempe avhengighet. Vi vil gå fra straff til hjelp.
Høyres mål er at ingen skal dø av overdose.

Høyre vil

At de som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff

Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning.

Vi vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet skal fortsatt kunne avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig med ungdom.

Innføre pakkeforløp for rus- og psykisk helsevern

Dette vil vi gjøre

Høyre vil videreutvikle pakkeforløpene for rus- og psykisk helse, slik at de blir best mulig for pasienten. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator som skal være pasientens og de pårørendes kontaktperson. 

Vi ønsker en rusreform

Dette vil vi gjøre

Høyre ønsker en human ruspolitikk som hjelper heller enn å straffe. Derfor vil vi gjennomføre en rusreform hvor personer med rusproblemer skal få helsehjelp og oppfølging. Vi ønsker å styrke ettervernet i rusomsorgen, og sikre valgfrihet for de som skal i behandling gjennom fritt behandlingsvalg.

Redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter behandling

Dette vil vi gjøre

Ved fritt behandlingsvalg får flere som sliter med rus- og psykiske lidelser behandling fortere. Høyre vil sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet.

Bedre tilbudet til dem som sliter med rus

Dette vil vi gjøre

Flere unge sliter med rusproblemer. Høyre vil at flere fanges opp tidligere, slik at de kan få hjelp og behandling. Derfor ønsker Høyre å styrke behandlingstilbudet for unge gjennom bl.a. å etablere TSB ung og FACT-ung.

Dette er problemet

Et av de største sosiale skillene i Norge går mellom de som har problemer med rus og psykisk helse – og resten. Rusmisbrukere lever rundt 20 år kortere enn resten av befolkningen. I tillegg dør rundt 260 mennesker av overdose i året i Norge. Når man først vil ha hjelp, er ventetiden for lang for en som sliter med avhengighet.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil ha en mer verdig rusomsorg og bekjempe avhengighet. Det er behov for en mer kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt. Alkohol, narkotika og tobakk har helsemessige skadevirkninger for den enkelte, og vi må jobbe for å redusere skadevirkningene.

Høyre ønsker å bytte ut årelang ruspolitikk som ikke har virket. Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning. Målet til Høyre er at ingen skal dø av overdose. 

Høyre vil at de som trenger hjelp fra rusomsorgen skal kunne benytte det tilbudet som passer best, og med kortest ventetid. Derfor ønsker vi å videreutvikle fritt behandlingsvalg også i rus og psykiatri.

Mange lever harde liv i rusmiljøer i byene. Dette er mennesker som også må få tilbud om lavterskel helsetjenester. Derfor ønsker Høyre å jobbe for et mer tilpasset botilbud til mennesker med rusproblemer, bidra til flere lavterskeltilbud med oppsøkende virksomhet og jobbe for flere gatehospital i de store byene.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Fritt behandlingsvalg

Høyre

Vi vil at de som sliter med rus og psykiske lidelser selv skal kunne velge hvor man skal behandles. Gjennom fritt behandlingsvalg har vi gitt pasientene rett til å velge behandlingen som er best for seg, eller har kortest ventetid. Regningen tas av det offentlige.  

venstresiden

Venstresiden vil avvikle fritt behandlingsvalg. Det gjør at kun de som har råd kan velge tilbud utenfor det offentlige.

Dette har vi gjort

Gjeninnførte den gylne regel

Den medfører at psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) hver for seg skal ha større vekst enn somatikken i sykehusene. Regelen skal måles etter kostnader, ventetider og poliklinisk aktivitet. Dette ble gjort i 2014.

Innført fritt behandlingsvalg

Det ble innført fritt behandlingsvalg innen psykisk helsevern og rusbehandling i 2015 (TSB). Det har bidratt til redusert ventetid på rusbehandling og økt valgfrihet for pasientene – uavhengig av tykkelsen på lommeboken.

Innført pakkeforløp innen rus- og psykisk helse

De første seks pakkeforløpene innen rus- og psykisk helse ble startet opp. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje og når og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator som skal være kontaktperson for pasienten og for pårørende.

Satte ned rusreformutvalget

Regjeringen satte ned rusreformutvalget som la frem en NOU for å sikre at vi får et bredt beslutningsgrunnlag, har vi utsatt høringsfristen til 15. mai.

Pakkeforløp for gravide og rus

Vi innførte pakkeforløp for gravide og rus i 2020 januar

Styrket kommuneøkonomi

Personer med psykiske lidelser og rusproblemer får i større grad hjelp lokalt. Regjeringen har siden vi overtok styrket kommuneøkonomien med 30 milliarder kroner, slik at kommunepolitikerne kan styrke det lokale tjenestetilbudet.

Styrket tilbudet for rusavhengige

Vi har styrket tilbudet for rusavhengige og gitt dem den verdigheten de har etterspurt i flere år: rusavhengige skal nå få hjelp, fremfor å straffes. Dette endrer vi med den nye rusreformen som skal vedtas i Stortinget inne sommeren 2021. 

Flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Det har vært en vekst på nærmere 2500 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid de siste tre årene. Regjeringen har stilt krav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse, og over 90% av kommunene har dette nå. Nå vil vi at alle kommuner skal innføre «Rask psykisk helsehjelp» slik at vi tar tak i små problemer før de vokser seg for store.