Myteknusing: Om økte forskjeller

Flere barn gjør grimaser mot fotografen og smiler.

Venstresiden påstår stadig at Høyres politikk fører til mer ulikhet. Det er helt feil. 

Hva mener vi om ulikhet – og hva er våre løsninger? Høyre knuser myter om Høyre.

Høyre mener

Høyre vil ha et samfunn med små forskjeller, høy tillit mellom folk og muligheter for alle. Skatt skal betales etter evne. De som har mest, skal også betale mest skatt.

Bli overbevist

Høyre mener debatten om ulikhet i samfunnet handler for mye om skatt, og for lite om menneskene bak tallene. Det som skaper størst ulikhet og utenforskap i Norge er skillet mellom de som er i arbeid og de som står uten jobb.


Venstresidens svar på ulikhet er økt skatt. Vårt svar er et annet.


Vi jobber for å fikse årsakene til at noen står utenfor arbeidslivet.
Det kan være:

 • Mangel på kompetanse.
 • Helseutfordringer.
 • Hull i CV-en.
 • Mangel på integrering.
 • Rus og psykiatri.
kokker lager mat på kjøkken

Noen av våre grep:

 • Vil vil gjøre det mer lønnsomt å skape flere jobber – slik at flere har en jobb å gå til.
 • Satsing på kunnskapsskolen, tidlig innsats og billigere barnehager for dem med dårlig råd.
 • Vi har målrettet velferdsordningene våre og styrket rusbehandlingen og psykiatrien, noe som har gjort at ventetiden for rusbehandling er kraftig redusert.
 • Gjennom å stille klare krav, som for eksempel aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, og gjennom å øke støtten til kampen mot barnefattigdom til et historisk høyt nivå.
 • Høyre i regjering har jobbet for aktivitetskort for alle barn, gratis kjernetid i barnehagen og SFO for de med minst og maksgrense for foreldrebetaling.
 • Regjeringen forbedrer også det toårige introduksjonsprogrammet for innvandrere, fått på plass en husbankordningen for dem med lave inntekter og økt bostøtten for dem som trenger det mest.

Visste du at?

Regjeringens skattelettelser kommer alle til gode?

Til sammen har en vanlig familie fått om lag 66 000 kroner i skattelettelse siden 2013 (målt i 2021-kroner). I tillegg foreslår regjeringen tiltak mot arbeidsledighet, vi øker engangsstønaden og barnetrygden med 3600 kroner for de minste, kutter eiendomsskatten fra fem til fire promille og øker frikortgrensen til 60 000 kroner.

Visste du at?

Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet og høyest levestandard?

Og at fattigdommen i Norge halveres om offentlige tjenester tas med i beregningene?

I motsetning til mange andre land har vi i Norge en godt utbygd velferdsstat. Om tjenestene fra velferdssamfunnet regnes med, som for eksempel folketrygden som gir trygghet og inntektssikring ved arbeidsledighet, sykdom, uførhet og høy alder, ville fattigdommen blitt halvert.

Kilde: Forskning.no