Arkivert artikkel

Hva er det borgerlige svaret på å forhindre økte sosiale forskjeller?

Muligheter for hver enkelt, uavhengig av foreldrenes inntekt, kjønn eller opprinnelse.

Vi blir stadig bedre til å åpne opp muligheter for hver enkelt, uavhengig av foreldrenes inntekt, kjønn eller opprinnelse. Det er Høyre-politikk i praksis. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Store økonomiske og sosiale forskjeller kan holde folk nede. Det kan også hindre økonomisk vekst for samfunnet som helhet – og bidra til mer misnøye i folket.

Det ser vi tendenser til, for eksempel i USA.

 

Et samfunn som fratar mennesker muligheter ved fødselen, er ikke bare dypt urettferdig. Det er også sløsing med talent. Det gjør alle fattigere.


Forskjellene i Norge
er klart mindre enn i de fleste andre land. Slik vil vi at det skal fortsette å være. Vi blir stadig bedre på å åpne opp muligheter for hver enkelt, uavhengig av foreldrenes inntekt, kjønn eller opprinnelse.

Økonomiske og sosiale forskjeller henger sammen. Det kan også være ulike ting. Økonomiske forskjeller handler i stor grad om trygghet i hverdagen. De sosiale forskjellene kan få betydning for hvordan du håndterer livet ditt, hvordan du mestrer utfordringer. Hvilken utdanning du har eller hvordan helsen din er kan være utslagsgivende.

 
Les også: Må forhindre at folk faller utenfor

 

Vårt samfunn er preget av høy tillit. Både til hverandre og til myndighetene. Tilliten som preger Norge er en viktig ressurs for oss. Den bidrar ikke bare til å gjøre hverdagen enklere og smidigere fordi vi slipper å frykte at vi skal bli lurt hele tiden, men er også medvirkende til lavere kriminalitet, bedre helse og et sunnere og mer effektivt byråkrati.

Tilliten bidrar til at vi kan føle oss trygge. Vi stoler på at politiet og domstolene gjør jobben sin, at ambulansen rykker ut når vi trenger det og at legen vi møter kan sitt fag. I et samfunn som ikke gir muligheter for alle, hvor forskjellene er store vil denne tilliten kunne svekkes.

Vi har noen kilder som kan bidra til økt ulikhet. Her er fire hovedutfordringer:

Useriøse aktører
Arbeidslivet er under press fra useriøse aktører. I flere bransjer opplever bedrifter å bli utkonkurrert av useriøse aktører som bryter lover og utnytter sine ansatte.

Digitalisering
En rivende teknologisk utvikling utfordrer både hvordan vi produserer og hvordan vi organiserer arbeidslivet. Digitalisering og automatisering har store fordeler, men kan også forsterke ubalansen mellom antallet nordmenn uten utdannelse utover videregående skole og etterspørselen i arbeidslivet. Delingsøkonomien kan utfordre vår modell med faste ansettelser og et organisert arbeidsliv, samtidig kan det skape nye arbeidsplasser og gi et bedre tilbud til kundene.

Tilstrømming av mennesker
Tilstrømmingen av mennesker til landet vårt har vært stor de siste årene. Mange står foran en krevende integreringsprosess. Arbeid er nøkkelen til integrering. Men en del, og særlig kvinner, forblir utenfor arbeidslivet.

Oljeprisfallet
Oljesektoren vil fremdeles være viktig, men ikke lenger den motoren for økonomisk vekst som den har vært i flere tiår. Det er ikke prisfallet i seg selv som bidrar til økt ulikhet – det kan faktisk på enkelte områder føre til mer likhet. Men situasjonen i oljeindustrien kan ha betydning for vårt samfunns mulighet til å reparere andre trender, der vi har brukt budsjettet til å bekjempe sosial ulikhet.

 

For Norge har de siste tiårene vært et eventyr. Oljeinntektene har hevet lønningene og gjort det mulig å bygge ut en stor offentlig sektor. Nå må veksten skapes i andre næringer. Det betyr en stor omstilling for vår økonomi. Den skal vi lykkes med.
Det må vi. For Høyres mål er at vi fortsatt skal ha et næringsliv som gjør at vi kan holde oss med helsetjenester, pensjoner, utdanning og et sosialt sikkerhetsnett i verdenstoppen.

 

For de aller fleste av oss er Norge et fantastisk land å bo i.
Vi blir stadig bedre til å åpne opp muligheter for hver enkelt, uavhengig av foreldrenes inntekt, kjønn eller opprinnelse.

Det er det som kjennetegner mulighetssamfunnet. Det er Høyre-politikk i praksis.

Dette gjør Høyre for å forhindre økte sosiale forskjeller:

  • Velferdsordninger som er der for alle. Vi må både ha generelle velferdsordninger som er gode, men også et tjenestetilbud som treffer dem som trenger det mest.
  • En god skole som gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter og forebygger samtidig fattigdom og sosiale forskjeller.
  • Et inkluderende arbeidsliv med jobb til alle.
Les mer her.

Sosiale ordninger:

 
Dette innlegget er et utdrag fra statsminister Erna Solbergs tale under årets Syse-seminar. Les mer her.

 

 
• Rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år
• Tatt initiativ til at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
• Vi har styrket tilskuddsordningene for ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd.

• Vi har gjeninnført gratis pc-er til elever med lese- og skrivevansker som de rødgrønne fjernet.

 

• Rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år
• Tatt initiativ til at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
• Vi har styrket tilskuddsordningene for ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd.

• Vi har gjeninnført gratis pc-er til elever med lese- og skrivevansker som de rødgrønne fjernet.