Innvandring og integrering

Intergeringsmottak Notodden
Integreringsmottak i Notodden
Høyre mener grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og respekt for enkeltmennesket må ligge til grunn også for et flerkulturelt Norge.

Norge er et flerkulturelt land der innvandrere beriker både samfunnet og arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har, og de ideer de kan bidra med som følge av at de har en annen kulturell bakgrunn. 

Innvandringen til Norge motivert av arbeid og familiegjenforening er i dag mange ganger større enn innvandringen som følge av flukt. Det er et gode at arbeidsinnvandrere ønsker å skape seg en fremtid i Norge, og vi er avhengige avarbeidsinnvandring for å sikre økonomisk vekst.

Samtidig som innvandring gjør oss til en mer mangfoldig nasjon, ser vi utfordringer knyttet til integrering. Det er en utfordring at mange som har utdannelse og kompetanse med seg fra hjemlandet i liten grad får godkjent og benyttet kompetansen.

Det er også et problem, både for samfunnet og den enkelte, at det er for lav yrkesdeltakelse blant innvandrerkvinner. Utgangspunktet for dem som ikke har beskyttelsesbehov, må være at de kan forsørge seg selv og sin familie. Derfor vil Høyre ha klare økonomiske krav for dem som henter familien til landet.

Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er nøklene til inkludering i det norske samfunnet. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og mulighet til selvhjulpenhet. Arbeidsinntekt gir også mulighet for å komme inn på det ordinære boligmarkedet.

En forutsetning for å kunne få jobb vil i de fleste tilfeller være gode norskkunnskaper. Høyre vil derfor bygge sin integreringspolitikk på kunnskap og kvalifisering, mulighet for arbeid og tilgang til boligmarkedet. Mennesker som har fått lovlig opphold i landet, skal møtes med forventninger om å bidra og å delta i det norske samfunnslivet.

Det å bli fullverdig medlem av det norske samfunnet som statsborger innebærer både rettigheter og plikter. Det stiller krav til den enkelte, men det krever også at samfunnet godtar nye statsborgere. De som får norsk statsborgerskap, har bodd i Norge i flere år. Da må samfunnet forvente at de i løpet av denne perioden har tilegnet seg et visst kunnskapsnivå om både språk, verdier og samfunnsforhold.

Ethvert rettssamfunn må bekjempe diskriminering uansett på hvilket grunnlag den skjer. Høyres utgangspunkt er at det er enkeltmennesker som blir diskriminert. Beskyttelse mot diskriminering må derfor knyttes til individer, ikke grupper.

Høyres løsninger:

 • At integreringspolitikken skal bygge på felles norske verdier og grunnleggende menneskerettigheter.
 • Stille krav til og legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet.
 • Videreutvikle ordningen med integreringsmottak for personer med innvilget oppholdstillatelse eller høy sannsynlighet for innvilgelse.
 • Gi enslige mindreårige asylsøkere prioritert bosetting i kommunen hvor de har bodd på mottak, forutsatt at vertskommunen har kapasitet og ønsker det.
 • At kommunen, lokalt næringsliv og NAV skal samarbeide med mottakene slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid, for eksempel gjennom ulike arbeidsrettede tiltak i samarbeid med lokale arbeidsgivere.
 • Starte med obligatorisk norskopplæring og samfunnskunnskap allerede i mottakene.
 • Styrke introduksjonsprogrammet for nyankomne slik at det blir fleksibelt, individuelt tilpasset og får folk raskere i arbeid.
 • Utvikle ordninger hvor introduksjonsstønaden kan følge den enkelte og overføres til en arbeidsgiver som et lønnstilskudd i forbindelse med arbeidspraksis.
 • Åpne for at deler av introduksjonsprogrammet gjøres om til obligatorisk arbeidspraksis eller deltagelse på yrkesrettet kurs.
 • Ha et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i norske utdannelsesinstitusjoner.
 • Styrke tilbudet om norskopplæring og utdannelse til foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehage.
 • Sørge for bedre språkopplæring hos barn med dårlig språkutvikling i barnehagen og ved oppfølging etter 4-årskontrollen.
 • Styrke muligheten for at innvandrere kan få bruke sin kompetanse, både gjennom godkjenningsordninger og supplerende opplæringstilbud for dem som har utdannelse fra hjemlandet.
 • Legge til rette for at idretten og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor. 
 • Legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett.
 • Motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll.
 • Sørge for opplæring og utdannelse i norsk og etablering av egnede aktivitetstilbud og møteplasser for innvandrerkvinner.
 • Ha tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolen kombinert med språkopplæring for voksne innvandrere uten basisutdannelse fra hjemlandet
 • Gi de nasjonale minoriteter mulighet til å bevare sin kultur og sine tradisjoner.
 • Bekjempe hatytringer og rasisme overfor minoriteter.