Innvandring og integrering

Høyre mener grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og respekt for enkeltmennesket må ligge til grunn også for et flerkulturelt Norge.


Norge er et flerkulturelt land der innvandrere beriker både samfunnet og arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har, og de ideer de kan bidra med som følge av at de har en annen kulturell bakgrunn. 

Innvandringen til Norge motivert av arbeid og familiegjenforening er i dag mange ganger større enn innvandringen som følge av flukt. Det er et gode at arbeidsinnvandrere ønsker å skape seg en fremtid i Norge, og vi er avhengige av arbeidsinnvandring for å sikre økonomisk vekst.

Samtidig som innvandring gjør oss til en mer mangfoldig nasjon, ser vi utfordringer knyttet til integrering. Det er en utfordring at mange som har utdannelse og kompetanse med seg fra hjemlandet i liten grad får godkjent og benyttet kompetansen. Det er også en utfordring, både for samfunnet og den enkelte, at det er for lav yrkesdeltakelse blant innvandrerkvinner. Utgangspunktet for dem som ikke har beskyttelsesbehov, må være at de kan forsørge seg selv og sin familie. Derfor vil Høyre ha klare økonomiske krav for dem som henter familien til landet.

Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er nøklene til inkludering i det norske samfunnet. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og mulighet til selvhjulpenhet. Arbeidsinntekt gir også mulighet for å komme inn på det ordinære boligmarkedet. En forutsetning for å kunne få jobb vil i de fleste tilfeller være gode norskkunnskaper. Høyre vil derfor bygge sin integreringspolitikk på kunnskap og kvalifisering, mulighet for arbeid og tilgang til boligmarkedet. Mennesker som har fått lovlig opphold i landet, skal møtes med forventninger om å bidra og å delta i det norske samfunnslivet.

Det å bli fullverdig medlem av det norske samfunnet som statsborger innebærer både rettigheter og plikter. Det stiller krav til den enkelte, men det krever også at samfunnet godtar nye statsborgere. De som får norsk statsborgerskap, har bodd i Norge i flere år. Da må samfunnet forvente at de i løpet av denne perioden har tilegnet seg et visst kunnskapsnivå om både språk, verdier og samfunnsforhold.

Ethvert rettssamfunn må bekjempe diskriminering uansett på hvilket grunnlag den skjer. Høyres utgangspunkt er at det er enkeltmennesker som blir diskriminert. Beskyttelse mot diskriminering må derfor knyttes til individer, ikke grupper.

Les også Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger her.


Høyres løsninger:

  • Sikre raskest mulig integrering i det norske samfunnet ved at alle som søker norsk statsborgerskap, skal gjennomføre en språk- og kunnskapstest.
  • Sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn, gjennom å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret.
  • Kartlegge barnas språkferdigheter og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage.
  • Styrke språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet.
  • Sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge.
  • Bruke leksehjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer.
  • Samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor.
  • Styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid.
  • Styrke mottaksskolene og bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskole til annen grunn- eller videregående skole.
  • Sikre at alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: