Bedre lokal integrering

Intergeringsmottak Notodden
Integreringsmottak i Notodden
Høyre mener grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og respekt for enkeltmennesket må ligge til grunn for et flerkulturelt Norge.

Norge er et flerkulturelt land der innvandrere bidrar til både samfunnet og arbeidslivet med erfaring, kunnskap, arbeidsvilje og ideer som følge av å ha en annen kulturell bakgrunn. 

Størstedelen av innvandringen til Norge er motivert av arbeid og familiegjenforening, mange ganger større enn innvandring som skyldes flukt fra et utrygt land. Det er positivt at arbeidsinnvandrere ønsker å skape seg en fremtid i Norge, i det lange løp er vi også avhengige av arbeidsinnvandring for å sikre økonomisk vekst. 

Samtidig som innvandring gjør oss til en mer mangfoldig nasjon, ser vi at det fortsatt er en del utfordringer knyttet til integrering. Det er en utfordring at mange som har utdannelse og kompetanse med seg fra hjemlandet i liten grad får godkjent og benyttet kompetansen. Derfor senker regjeringen kravene til godkjent utdannelse fra utlandet. 

Lav yrkesdeltagelse blant innvandrere er et problem, både for samfunnet og den enkelte, den er særlig lav blant innvandrerkvinner. Alle som ikke har beskyttelsesbehov, skal i utgangspunktet forsørge seg selv og sin familie. Derfor vil Høyre stille klare økonomiske krav til dem som henter familien til landet. 

Det å bli fullverdig medlem av det norske samfunnet som statsborger innebærer både rettigheter og plikter. Det stiller krav til den enkelte, men det krever også at samfunnet godtar nye statsborgere. De som får norsk statsborgerskap har bodd i Norge i flere år. Da må samfunnet forvente at de i løpet av denne perioden har tilegnet seg et visst kunnskapsnivå om både språk, verdier og samfunnsforhold.  

Høyres vil bekjempe diskriminering, uansett på hvilket grunnlag den skjer. 

Les mer om integreringsløftet vi gjennomfører i regjering.

Høyre vil:

 • At integreringspolitikken skal bygge på felles norske verdier og grunnleggende menneskerettigheter. 
 • Stille krav til og legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet. 
 • Videreutvikle ordningen med integreringsmottak for personer med innvilget oppholdstillatelse eller høy sannsynlighet for innvilgelse. 
 • Prioritere å finne et bosted for enslige mindreårige asylsøkere i kommunen hvor de har bodd på mottak, forutsatt at vertskommunen har kapasitet til det. 
 • At kommunen, lokalt næringsliv og NAV skal samarbeide med mottakene slik at asylsøkere kommer raskere i arbeid, for eksempel gjennom arbeidsrettede tiltak i samarbeid med lokale arbeidsgivere. 
 • Starte med obligatorisk norskopplæring og samfunnskunnskap allerede i mottakene. 
 • Styrke introduksjonsprogrammet for nyankomne slik at det blir fleksibelt, individuelt tilpasset og får folk raskere i arbeid. 
 • Utvikle ordninger hvor introduksjonsstønaden kan følge den enkelte og overføres til en arbeidsgiver som et lønnstilskudd i forbindelse med arbeidspraksis. 
 • Åpne for at deler av introduksjonsprogrammet gjøres om til obligatorisk arbeidspraksis eller deltagelse på yrkesrettet kurs. 
 • Ha et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i norske utdanningsinstitusjoner. 
 • Styrke tilbudet om norskopplæring og utdanning for foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehage. 
 • Sørge for bedre språkopplæring hos barn med dårlig språkutvikling i barnehagen  
 • La innvandrere bruke sin kompetanse, både gjennom godkjenningsordninger og supplerende opplæringstilbud for dem som har utdannelse fra hjemlandet. 
 • Legge til rette for at idretten og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor.  
 • Legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn får delta i organisert idrett. 
 • Motarbeide diskriminering og alle former for negativ sosial kontroll. 
 • Sørge for opplæring og utdannelse i norsk og etablering av egnede aktivitetstilbud og møteplasser for innvandrerkvinner. 
 • Ha tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolen kombinert med språkopplæring for voksne innvandrere uten basisutdannelse fra hjemlandet 
 • Bekjempe hatytringer og rasisme