Muligheter for alle

Alle som ikke kan jobbe skal ha en god og trygg inntektssikring. Like grunnleggende er det at alle som kan, skal få en ny sjanse til å komme inn i arbeidslivet.

Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. En god skole og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for gi flere en sjanse til å realisere sine ambisjoner og bidra til fellesskapet.

Det er mange grunner til at folk står utenfor eller aldri kommer inn i arbeidslivet. Det kan skyldes somatisk eller psykisk sykdom, manglende ferdigheter, skrive- og leseproblemer, dårlige norskkunnskaper eller trekk ved arbeidsmarkedet.

Mange hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder står i dag helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Selv om det også er et samfunnsøkonomisk problem at stadig flere faller ut av arbeidsmarkedet, er det først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger nært sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse og inkludering.

En styrket arbeidslinje er det viktigste bidraget til å bekjempe utenforskap. Samtidig erkjenner Høyre at arbeidet for å gi alle mennesker en ny sjanse må foregå langs en bred front. Det dreier seg både om å endre systemene og om å ruste opp den enkeltes muligheter til å stå på egne ben.

Høyre vil bekjempe den såkalte ny-fattigdommen. En betydelig andel av denne fattigdommen er knyttet til nyankomne eller relativt nyankomne innvandrerfamilier med liten tilknytning til arbeidslivet.

Høyre mener ny-fattigdommen best kan bekjempes ved å ta tak i årsakene til fattigdom, og tror ikke økte utbetalinger alene vil løse problemene på sikt. Høyre vil styrke de politiske virkemidlene som særlig er rettet inn mot barn som vokser opp i fattige familier.

Sosialt entreprenørskap er en alternativ måte å løse sosiale utfordringer i samfunnet på. Det kan for eksempel være å lage forretningsmessige løsninger på sosiale problemer, der gevinsten måles i forbedring av sosiale forhold – ikke i økonomisk fortjeneste. Sosialt entreprenørskap er et viktig supplement til offentlige, kommersielle og ideelle løsninger.

Nye migrasjonsmønstre setter velferdsordninger, slik de i dag er utformet, under press. Høyre ønsker et anstendig og bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, og vil sikre det gjennom en tilpasning av velferdsordningene til den nye, globale virkeligheten.

Høyres løsninger:

 • Sikre den enkelte muligheten til i størst mulig grad å stå på egne ben. Arbeidet mot frafallet i videregående skole må styrkes, og om nødvendig må flere tilbys alternative utdanningsløp.
 • Ha en sterk satsing på lese- og skriveopplæring for voksne.
 • Sikre at tiltaksleverandørene til Nav leverer bedre resultater enn i dag. Flere må gå fra stønad og over i arbeidslivet. Kravene til sektoren må bli tydeligere, gode resultater må belønnes og kontakten med næringslivet styrkes. Høyre vil at flere enn i dag skal få bidra til å få folk fra stønad til arbeid.
 • Prioritere opp tiltak for dem som står lengst unna arbeidslivet, og lage et klarere skille mellom dem som trenger arbeidsformidling og coaching, og dem som trenger tiltak.
 • Stimulere til sosialt entreprenørskap for å løse sosiale utfordringer.
 • Sikre at Nav behandler saker raskere enn i dag. Nav skal gi individuell behandling til dem som trenger bistand.
 • Hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, blant annet med en styrket tilretteleggingsgaranti og en styrket funksjonsassistentordning.
 • Satse på tilpasset norskundervisning tilrettelagt i bedrift eller i kombinasjon med fagkurs Introduksjonsordningen må styrkes, og det må stilles klarere krav til deltakelse.
 • Styrke koblingen mellom kvalifiseringsprogrammet og arbeidslivet.
 • Samordne kommunale tilbud for å sikre at unge som mottar sosialhjelp kommer raskt over i arbeid, opplæring eller utdanning.
 • Styrke lokale fattigdomstiltak rettet inn mot barn. Alle barn bør få mulighet til å låne fritidsutstyr og delta i fritids- og kulturaktiviteter.
 • Vurdere om en del av velferdsordningene som i dag kommer som kontantytelser, i stedet bør erstattes av tjenester og tiltak.
 • Vurdere hvordan velferdsordningene kan tilpasses nye europeiske og globale migrasjonsmønstre.
 • Vurdere tiltak som kan begrense trygdeeksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av.
 • Sikre rusavhengige tilbud om rehabilitering og relevante botilbud.
 • Ha aktivitetsplikt og tilbud om arbeidstrening for innbyggere som mottar sosialhjelp.