Pensjon

Høyre mener det er viktig å sikre økonomisk trygghet i alderdommen, også for fremtidige generasjoner.

Derfor har Høyre vært med på å utarbeide et bredt forlik om et nytt pensjonssystem. Høyre mener pensjonsreformen var et skritt i riktig retning, men at det i fremtiden vil være behov for flere tilpasninger for å sikre balanse mellom dagens og fremtidens generasjoner.

Med pensjonsreformen kan man ta ut pensjon allerede fra 62 år. Likevel vil man kunne tjene opp pensjonspoeng helt til man blir 75. Alle som ved 62 års alder er slitne etter et langt yrkesliv og ønsker å nyte en velfortjent pensjonstilværelse skal selvsagt få gjøre det med den beste samvittighet. Samtidig legger det nye systemet opp til at det skal bli enklere å kombinere arbeid og pensjon.

Selv om det nye systemet oppmuntrer til at de som ønsker det, kan stå lenger i arbeid, henger mye av lovverket etter. Blant annet finnes det i mange yrker særaldersgrenser som forhindrer eldre fra å stå i jobb. I tillegg har mange virksomheter såkalte bedriftsinterne aldersgrenser, mens statstjenestemenn må gå av ved fylte 70 dersom annet ikke er eksplisitt avtalt.

Høyre ønsker å gå igjennom alle aldersgrenser i lovverket for å tilpasse dem til pensjonsreformen og sikre at vi ikke støter arbeidsføre og arbeidsvillige eldre ut av arbeidslivet. Høyre vil respektere inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet, men søke å bringe pensjonsvilkårene i offentlig og privat sektor nærmere hverandre.

Høyres løsninger:

  • Føre en økonomisk politikk som trygger finansieringen av pensjonene
  • Fullføre gjennomføringen av pensjonsreformen i offentlig og privat sektor.
  • Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstakere.
  • Innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet
  • Legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene.
  • Gjennomgå særaldersgrensene med sikte på at flest mulig av dem blir overflødige og kan erstattes av individuell vurdering av egnethet.