Erna skaper flere jobber

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Norsk økonomi har vært for avhengig av olje- og gassvirksomheten.  I tiden fremover trenger Norge flere bein å stå på. Høyre vil øke investeringene i forskning, ny teknologi og digitalisering, slik at det kan skapes nye jobber også utenfor oljesektoren.

Det må lønne seg å jobbe og å skape arbeidsplasser. Bedriftene må settes i stand til å skape mer, ikke pålegges å skatte mer. Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Tersklene inn i arbeidslivet må bli lavere, ikke høyere.

Dette vil vi gjøre:

1. Ta i bruk ny teknologi og digitalisering

 • Norske bedrifter skal bruke mindre tid og penger på å fylle ut skjemaer og rapporter til det offentlige.  Vi vil gjennomføre forenklinger som sparer bedriftene for 10 milliarder kroner hvert år.
 • All kontakt mellom bedrifter og det offentlige skal skje digitalt, med økt grad av selvbetjeningsløsninger og automatisering.
 • Offentlige data skal gjøres mer tilgjengelig for å skape flere digitale gründere og bedrifter. 
 • Utarbeide en nasjonal digital strategi i samarbeid med næringsliv og kunnskapsmiljøer (digital 21) og støtte toppindustrisenteret for å sette fart på digitaliseringen i norske bedrifter.
 • Øke bevilgningene til forskning og utvikling med en milliard kroner i neste storingsperiode.
 • Ingen skal gå ut på dato.  Høyre vil sikre at kompetansen til hver enkelt av oss holder tritt med utviklingen av ny teknologi, automatisering og digitalisering. 
 • Opprette flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag

2. Gjøre Norge til Europas beste gründerland

 • Redusere og gradvis avskaffe den særnorske formueskatten på verdier investert i norskeide bedrifter. Dette er en skatt som gir utenlandske eiere et konkurransefortrinn og tapper bedriftene for verdier som kunne ha blitt investert i ny teknologi, økt produksjon og flere arbeidsplasser.
 • Øke investeringene i gründerbedrifter ved å gi skattefradrag til personer som investerer i oppstartsselskaper.
 • Gjøre det enklere å bli medeier i egen bedrift.
 • Bruke offentlige innkjøp strategisk for å skape markeder for nystartede bedrifter.
 • Bedre de sosiale ordningene for gründere.
 • Flere skal få opplæring i entreprenørskap gjennom skole, utdanning og etterutdanning.
 • Gjøre offentlige data tilgjengelig for å skape flere digitale gründere og bedrifter. 

3. Få flere unge ut i jobb

 • Alle arbeidssøkere under 30 skal få et arbeidsrettet tilbud i løpet av åtte uker.
 • Alle sosialhjelpsmottakere under 30 år skal ha rett og plikt til aktivitet slik at det blir enklere å komme tilbake i jobb, aktivitet eller utdanning.
 • Innsats for å få flere langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb.
 • Innføre Jobbresept over hele landet slik at de som sliter psykisk og/eller med rusproblemer skal komme seg i arbeid.
 • Styrke yrkesfagene og opprette flere læreplasser.
 • Hindre frafall i skolen og gjennomføre tidlig innsats i 1.- 4. klasse slik at alle barn lærer seg å lese, skrive og regne. De som sliter med å henge med skal få ekstra oppfølging.

4. Få mennesker, varer og tjenester raskere og tryggere frem

 Det skal bli enklere å drive bedrift i hele landet. Høyre vil bruke 1.000 milliarder kroner på å bygge ut og bedre fremkommeligheten på vei,  bane og langs kysten. Les mer om hva vil bygge ut.