Erna skaper flere jobber

Skape flere jobber

Høyres mål er å sikre norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Norsk økonomi har vært for avhengig av olje- og gassvirksomheten. Høyre vil øke investeringene i forskning, ny teknologi og digitalisering, slik at det kan skapes nye jobber også utenfor oljesektoren.

Det må lønne seg å jobbe og å skape arbeidsplasser. Bedriftene må settes i stand til å skape mer, ikke tynges av økte skatter og flere reguleringer. Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Tersklene inn i arbeidslivet må bli lavere, ikke høyere.

Dette vil vi gjøre:

1. Ta i bruk ny teknologi og digitalisering

Norske bedrifter skal bruke mindre tid og penger på å fylle ut skjemaer og rapporter til det offentlige. Vi vil gjennomføre forenklinger som sparer bedriftene for 10 milliarder kroner hvert år.
All kontakt mellom bedrifter og det offentlige skal skje digitalt, med økt grad av selvbetjeningsløsninger og automatisering.
Offentlige data skal gjøres mer tilgjengelig for å skape flere digitale gründere og bedrifter. 
Utarbeide en nasjonal digital strategi i samarbeid med næringsliv og kunnskapsmiljøer (digital 21) og støtte toppindustrisenteret for å sette fart på digitaliseringen i norske bedrifter.
Øke bevilgningene til forskning og utvikling med en milliard kroner i neste storingsperiode.
Ingen skal gå ut på dato.  Høyre vil sikre at kompetansen til hver enkelt av oss holder tritt med utviklingen av ny teknologi, automatisering og digitalisering. 
Opprette flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag

2. Gjøre Norge til Europas beste gründerland

Redusere og gradvis avskaffe den særnorske formueskatten på verdier investert i norskeide bedrifter. Dette er en skatt som gir utenlandske eiere et konkurransefortrinn og tapper bedriftene for verdier som kunne ha blitt investert i ny teknologi, økt produksjon og flere arbeidsplasser.
Øke investeringene i gründerbedrifter ved å gi skattefradrag til personer som investerer i oppstartsselskaper.
Gjøre det enklere å bli medeier i egen bedrift.
Bruke offentlige innkjøp strategisk for å skape markeder for nystartede bedrifter.
Bedre de sosiale ordningene for gründere.
Flere skal få opplæring i entreprenørskap gjennom skole, utdanning og etterutdanning.
Gjøre offentlige data tilgjengelig for å skape flere digitale gründere og bedrifter. 

3. Få flere unge ut i jobb

Alle arbeidssøkere under 30 skal få et arbeidsrettet tilbud i løpet av åtte uker.
Alle sosialhjelpsmottakere under 30 år skal ha rett og plikt til aktivitet slik at det blir enklere å komme tilbake i jobb, aktivitet eller utdanning.
Innsats for å få flere langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb.
Innføre Jobbresept over hele landet slik at de som sliter psykisk og/eller med rusproblemer skal komme seg i arbeid.
Styrke yrkesfagene og opprette flere læreplasser.
Hindre frafall i skolen og gjennomføre tidlig innsats i 1.- 4. klasse slik at alle barn lærer seg å lese, skrive og regne. De som sliter med å henge med skal få ekstra oppfølging.

4. Få mennesker, varer og tjenester raskere og tryggere frem
Det skal bli enklere å drive bedrift i hele landet. Høyre vil bruke 1.000 milliarder kroner på å bygge ut og bedre fremkommeligheten på vei, bane og langs kysten. Les mer om hva vil bygge ut.