Styrke det sosiale sikkerhetsnettet

Flest mulig skal oppleve tryggheten av å ha inntektsgivende arbeid å gå til, og det offentlige skal sikre helsehjelp, omsorg og økonomisk sikkerhet ved tap eller reduksjon av arbeidsinntekt.

Det norske velferdssamfunnet er bygget opp gjennom generasjoner, og hviler spesielt på to påler: Alle som kan, skal bidra til samfunnet gjennom å delta i arbeidslivet med den evne og den kunnskap de besitter. De som ikke kan jobbe skal ha gode, forutsigbare og anstendige ordninger som sikrer at også de kan ta del i velferdsutviklingen ellers i samfunnet.

Høyres overordnede mål i velferdspolitikken er derfor å bidra til at flest mulig mennesker kan få oppleve trygghet ved å ha et inntektsgivende arbeid å gå til.

Likevel er det slik at alle kan oppleve sykdom, uførhet eller tap av arbeidsinntekt. De vil dermed få behov for hjelp, og da er den offentlige velferden et viktig supplement til den velferden og tryggheten som ligger i familiene og de personlige fellesskapene.

Vi trenger forutsigbare og anstendige ordninger for de som faller utenfor i ethvert samfunn. Velferdsstaten måles på om den klarer å løfte dem som sitter nederst ved bordet. Det største sosiale skillet i det norske samfunnet går mellom de som har jobb og de som står utenfor arbeidslivet.

Det viktigste tiltaket for å bekjempe fattigdom vil alltid være å hjelpe flest mulig over til arbeid, i tillegg til en god, sosialt utjevnende skole som gir alle barn muligheten til å utvikle sine evner. For Høyre er det derfor en sammenheng mellom kampen mot fattigdom og vårt arbeid for å skape en god skole og flere trygge jobber i et åpent og inkluderende arbeidsmarked.

Høyre har i tillegg foreslått en målrettet satsing på gode og konkrete tiltak som både letter livssituasjonen for fattige og som tilbyr en vei ut av fattigdommen. Fattigdomssatsingen må særlig rettes inn mot barn som lever under fattigdom og unge som lever på offentlige ytelser.

Høyres løsninger:

 • Arbeide for at flest mulig skal bli selvhjulpne og uavhengige av offentlig hjelp.
 • Arbeide for et åpent og inkluderende arbeidsmarked, og sørge for at det alltid lønner seg å jobbe.
 • Gi økonomisk sikkerhet ved midlertidig eller permanent tap av arbeidsinntekt.
 • Kjempe for en god kunnskapsskole som utjevner sosiale forskjeller og sikrer muligheter for alle.
 • Styrke ulike arbeidstreningsordninger for å få flere ut av fattigdom og inn i jobb.
 • Ha en målrettet satsning på tiltak for fattige barn slik at de kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.
 • Gi kommunene større mulighet for å gi rask og god hjelp til barn som opplever omsorgssvikt og benytte private tilbud dersom dette er det beste for barnet.
 • Sikre lavere foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt.
 • Gå inn for gratis barnehage for alle som deltar i introduksjonsprogrammet. Det vil gi barn og foreldre fra minoritetsfamilier Bedre muligheter til å mestre skolen og delta i samfunnet.
 • Arbeide for et trygt og bærekraftig velferdssamfunn som kan gi trygghet i møte med en fremtid preget av økonomisk globalisering og migrasjon over landegrensene.
 • Effektene av innførte tiltak mot sosial dumping må evalueres for å sikre treffsikkerhet.
 • I arbeidet mot sosial dumping skal brudd på regelverk som avdekkes av en etat formidles til andre etater.