Styrke det sosiale sikkerhetsnettet

Flest mulig skal oppleve tryggheten av å ha inntektsgivende arbeid å gå til, og det offentlige skal sikre helsehjelp, omsorg og økonomisk sikkerhet ved tap eller reduksjon av arbeidsinntekt.

Høyre vil gi tilpasset hjelp og legge bedre til rette for dem som vil tilbake i arbeidslivet, og la den frivillige sektoren og sosiale entreprenører delta mer i velferdsarbeidet.

Høyre vil ha et inkluderende arbeidsliv der flere får mulighet til å delta. Altfor mange står utenfor arbeidslivet, og det er særlig bekymringsfullt når det gjelder unge mennesker. Høyre vil gjennomgå trygdesystemet for å sikre at det får arbeidsledige raskt i arbeid, og at alle får utnyttet sin restarbeidsevne.

Å stille krav er å bry seg. Derfor er Høyre opptatt av å ha aktivitetsplikt for å sikre at mottagere av sosialhjelp er i aktivitet og får den oppfølgingen de trenger. Høyre vil senke tersklene for deltagelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil ha et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransjen, attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører for å få flere i arbeid.

Det norske velferdssamfunnet er bygget opp gjennom generasjoner, og hviler spesielt på to påler: Alle som kan, skal bidra til samfunnet gjennom å delta i arbeidslivet med den evne og den kunnskap de besitter. De som ikke kan jobbe skal ha gode, forutsigbare og anstendige ordninger som sikrer at også de kan ta del i velferdsutviklingen ellers i samfunnet.

Noen opplever et NAV-system som ikke gir dem den oppfølgingen de trenger. Andre får hjelp, men ikke en hjelp som er tilpasset deres situasjon. For Høyre er valgfrihet viktig. Å bestemme over sitt eget liv styrker selvfølelsen, selvrespekten og motivasjonen.

Frivilligheten og de sosiale entreprenørene er sentrale bidragsytere til den velferden vi har i samfunnet. Noen jobber etter velprøvde metoder, andre forsøker å skape nye. Høyre ønsker å styrke de sosiale entreprenørenes muligheter til å delta i velferdsarbeidet i samfunnet.

Høyres løsninger:

  • Gjennomføre en harmonisering og forenkling av trygdesystemet, herunder å utrede muligheten for en sammenslåing av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre fleksibilitet og hindre negative incentiveffekter i trygdesystemet.
  • Ha mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid.
  • Gjennomføre målet om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid eller utdannelse, arbeidstrening eller annen aktivitet.
  • Innføre et nasjonalt forsøk der en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til kommunene, slik at de får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde pengene de ville brukt på å utbetale trygd, dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet.
  • Sikre et bedre samarbeid mellom NAV, bemanningsbransjen og arbeidsgivere for å få flere i arbeid.
  • Senke tersklene for sosialhjelpsmottageres adgang til statlige arbeidsmarkedstiltak, for å sikre at brukere får den hjelpen de skal ha.
  • Gjennomføre aktivitetsplikt for mottagere av sosialhjelp i alle kommuner, og prioritere de yngste mottakerne først.
  • Stille strengere krav til NAVs tiltaksleverandører og sørge for at dårlige resultater får konsekvenser for tiltaksleverandøren.
  • Innføre forsøk med velferdsobligasjoner for å mobilisere sosiale entreprenører.
  • Jobbe systematisk for at flere ideelle og sosiale entreprenører skal få ta del i å løse sosiale utfordringer i samfunnet, blant annet ved å øke kommunenes innkjøpskompetanse om sosiale entreprenører.