Trygge arbeidsplasser

Dette gjør regjeringen for å trygge arbeidsplassene.

Regjeringen ønsker å trygge arbeidsplassene ved å legge til rette for arbeid og aktivitet

 • Vi har lagt frem et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag.
 • Vi vil styrke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 1 000 flere tiltaksplasser for ledige. Dette bygger videre på det vi har gitt i alle budsjett siden oljeprisfallet, og kan styrkes videre om det skulle bli nødvendig.
 • Vi vil bevilge 30 mill. kroner i 2017 til en ny ungdomsinnsats. Den skal gi et arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år som ikke er i arbeid etter åtte ukers ledighet. Tilbudet kan også være  utdanning eller annen aktivitet. Vi starter med dette på Sør- og Vestlandet.
 • Vi vil også bevilge 30 mill. kroner til å etablere et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger som har etterspurt kompetanse. Vi vil at alle som får opphold i landet, raskt skal kunne bidra i arbeidslivet.
 • Vi har også foreslått 60 mill. kroner til innføring av aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp som er under 30 år.

I tillegg legger vi også i år fram en tiltakspakke med særskilte tiltak mot ledighet. I 2017 vil det være 4 milliarder kroner. Pakken er rettet både mot Sør- og Vestlandet og mot berørte bransjer. Det betyr at enkelte tiltak også treffer andre deler av landet.

Regjeringen ønsker å trygge arbeidsplassene med aktiv næringspolitikk

På kort sikt dreier vår næringspolitikk seg om å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. På lang sikt handler det om å ruste næringslivet for de enorme endringene som vi ser komme.

Vi trenger nye vekstmotorer i norsk økonomi og vi trenger flere vekstbedrifter i hele landet. Det handler om at bedrifter, både store og små, skal kunne investere for fremtiden og sikre trygge og gode arbeidsplasser.

Derfor fører vi en skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og der det skal lønne seg å jobbe, investere og spare. Og vi senker formuesskatten for å styrke norsk privat eierskap.

 • Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 25 prosent i 2016. Regjeringen foreslår videre reduksjon til 24 prosent i 2017.  Ifølge skatteforliket skal satsen ned til 23 prosent i 2018.
 • Vi har en historisk styrking av samferdsel. Varer, tjenester og mennesker skal fortere frem. Dette skaper både arbeidsplasser og bedre fremkommelighet. Derfor er god samferdselspolitikk også god næringspolitikk.
 • Vi vil også at det skal bli enklere å drive og ikke minst starte bedrift i Norge. Og at det skal bli enklere for alle å bruke offentlige tjenester.
 • Vi anslår å ha redusert næringslivets kostnader for å oppfylle lover og regler med cirka 7 milliarder årlig i vår regjeringsperiode,  målet er 15 milliarder i reduserte kostnader for næringslivet ved utgangen av neste år.

Regjeringen ønsker å trygge arbeidsplassene ved å legge til rette for kunnskap og innovasjon

Den kanskje viktigste av regjeringens satsinger er kunnskap og innovasjon. På lang sikt er det viktig at barna våre får den beste utdannelsen og at forskerne våre ligger i forkant med kunnskap som er etterspurt av dem som skaper jobbene.

Det er blitt klart for mange at vi ikke brukte årene med eventyrlige inntekter til å forberede oss på tøffere tider. Todelingen i norsk økonomi over mange år har gjort at vi kom litt bakpå når det gjaldt innovasjon, gründerskap og næringsrettet forskning.

 • Vi har få lokomotiver med høy innovasjonsinnsats.
 • Små- og mellomstore bedrifter investerer for lite i forskning og utvikling.
 • Vi har for få selskaper med ambisjoner om vekst.
 • Og vi har for lite kommersialisering av forskning ved norske universiteter. Det mangler nok ikke på ideer, men veien fra idé til ideen skaper arbeidsplasser er for lang.

Regjeringen har lagt frem og Stortinget har vedtatt en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Fordi det legger et viktig grunnlag for det vi skal leve av i fremtiden. Til sammen har vi faktisk økt satsingen på næringsrettet innovasjon med 60 prosent – eller 2,8 milliarder (dette inkluderer 2017 budsjettet) mens vi har sittet i regjering.

Og disse pengene skal gå til ordninger som vi vet virker.  Vi vet at 1 krone til forskning i bedriften, gir to kroner fra bedriften som igjen gir syv kroner i verdiskaping. Og vi vet at næringslivet bruker stadig mer penger på egen FoU.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å styrke oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 530 millioner kroner. Regjeringens forslag til statsbudsjettet er anslått til å gi en realvekst i FoU utenom Skattefunn på 3,1 prosent.på egen FoU.