LHL - Aktivitet. Foto.

Aktivitet og fellesskap

Mennesker som har levd et langt liv, skal fortsatt ha et liv med både verdighet og med mening.
 • En time ønskeaktivitet mot ensomhet
  Eldre bør få tilbud om minst en time ønskeaktivitet hver dag tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov. Noen vil gå på tur, andre lytte til klassisk musikk eller spille kort. Dette er eksempler på aktiviteter vi vil at eldre skal kunne ta del i gjennom hverdagen.
 • Generasjonsmøter
  Å møtes på tvers av generasjoner kan gi gjensidig glede og nytte. Derfor vil vi at det etableres møteplasser i kommunene hvor unge og eldre møtes i dagliglivet. Det kan for eksempel skje ved å bygge eldreboliger og barnehager ved siden av hverandre.
 • Delta i samfunnet
  Mange eldre klarer seg i stor grad selv og ønsker å ta del i samfunnet. Gjennom en samfunnskontakt får helse- og omsorgstjenesten et bindeledd mellom nærmiljø, familie og pårørende, frivillige, næringsliv, organisasjoner og institusjoner i samfunnet. Dette vil også legge til rette for at frivilligheten kan bidra til å gjøre hverdagen for de eldre mer meningsfylt.
 • Samlokalisering
  Flere kommuner gjør forsøk med å bygge sykehjem og barnehager ved siden av hverandre. Det kan gi gjensidig glede og nytte. Andre jobber aktivt med reguleringsplanen slik at boliger for eldre bygges i nærhet til dagligvarebutikk, offentlige kontor og helsetjenester. Dette kan gjøre det enklere for flere å bo i egen bolig lenger.
 • Rom for tro og livssyn
  Norge er et mangfoldig samfunn, og dette må også gjenspeiles i eldreomsorgen. Derfor vil vi at eldreomsorgen samarbeider med tro- og livssynssamfunn, slik at disse behovene ivaretas på en god og forutsigbar måte.
 • Dagaktivitet for demente
  Samfunnet skal bli mer demensvennlig i tråd med Demensplan 2020. Vi vil at alle kommuner skal tilby dagaktivitetsplasser til personer med demens innen 2020.
 • Samboergaranti
  Mennesker som har levd et helt liv sammen, bør ikke tvinges til å skilles ad mot slutten av livet. Derfor har Stortinget allerede vedtatt at par skal ha mulighet til å fortsette å bo sammen på sykehjem dersom en av partnerne har pleie- og omsorgsbehov som gjør at disse ikke kan bo hjemme lenger. 

Tilbake til hovedsiden "Leve hele livet".