LHL - Aktivitet 2. Foto.

Riktig helsehjelp

Riktig medisinbruk kan gi eldre mer livskvalitet og energi til å leve en aktiv hverdag.
 • Hverdagsmestring
  Mange eldre klarer seg i stor grad selv, men kan etter hvert behøve litt hjelp. Vi mener eldre skal få mulighet til å være mest mulig selvhjulpne. Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere den enkeltes utgangspunkt og mulighet for rehabilitering og egenomsorg, før det iverksettes tiltak til kompensasjon for tapt funksjonsevne.
 • Trening som medisin
  Riktig og tilpasset fysisk aktivitet kan forebygge fall, hindre tap av funksjoner og kognitiv svikt. Derfor bør helse- og omsorgstjenesten ha tilbud om trening til eldre.Oppfølging av den enkelte
  Forebyggende hjemmebesøk til eldre over en viss alder eller i en endret livssituasjon er en forebyggende tjeneste som kan hjelpe eldre i stand til å bo hjemme lenger. Dette er eksempel på en proaktiv tjeneste som kan settes inn på et tidlig tidspunkt og innebærer at helse- og omsorgstjenesten aktivt oppsøker eldre som ikke selv tar kontakt med kommunen.
 • Eget helseteam
  Mange opplever at behandlingen blir oppstykket og delt når de har komplekse hjelpebehov. Derfor vil vi etablere egne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bor hjemme får bedre og mer koordinerte tjenester, og redusere risikoen for fremtidig sykehusinnleggelse.
 • Bedre oppfølging
  Hvor god oppfølging du får kan være avgjørende for rehabiliteringen. Derfor har vi allerede pålagt alle kommuner å ha fysioterapeut, lege, sykepleier, jordmor og helsesøster fra 2018. Fra 2020 skal kommunene også ha ergoterapeut, psykolog og tannlege.
  Nå vil vi bedre oppfølging av syke eldre ytterligere, blant annet ved å styrke oppbyggingen av kommunale akutte døgnsenger og innføre kompetansekrav i alle kommuner. 
 • Velferdsteknologi
  Velferdsteknologi er frihetsteknologi som gjør det mulig for eldre å være mer selvstendig. Vi har etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram.  Ved å sikre at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi kan flere eldre mestre egen hverdag og egne helseutfordringer. Eksempler på gode løsninger er: trygghetsalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låser og digitalt avstandsoppfølging. Velferdsteknologi skal bli en integrert del av den vanlige helse- og omsorgstjenesten innen 2020.
 • Slippe å dra til legen for målinger 
  Vi ønsker å opprette flere prosjekter hvor brukeren får utført målinger der de er ved hjelp av teknologi – såkalt medisinsk avstandsoppfølging - i kommunehelsetjenesten. Slike prosjekter kan også kobles sammen med piloter for primærhelseteam i kommunene.
 • Tannhelse i kommunen 
  Vi ønsker å sette i gang piloter for å overføre ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunen. Dette skal sikre at flere eldre får regelmessig og systematisk oppfølging fra tannlege/tannpleier i kommunen.
 • Forebyggende hjemmebesøk
  Forebyggende hjemmebesøk til eldre over en viss alder eller i en endret livssituasjon er en forebyggende tjeneste som kan hjelpe eldre i stand til å bo hjemme lenger. Vi ønsker at alle kommuner innfører dette.
 • Nasjonale kvalitetsmål
  For å sikre en mer likeverdig eldreomsorg, vil vi Innføre flere kvalitetsindikatorer i helse- og omsorgstjenesten blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer. 
 • Mer kunnskap i omsorgen
  Ved å tilby grunn- og videreutdanning til 15 000 helsefagarbeidere og 15 000 sykepleiere fra 2016 til utgangen av 2020 vil vi øke kompetansen i eldreomsorgen.
 • Flere sykehjemsplasser
  Sikre bygging av flere sykehjemsplasser, gjennom gode tilskuddsordninger. I revidert nasjonalbudsjett for 2018 blir det foreslått midler til ytterligere 700 sykehjemsplasser.
 • Flere ledere med erfaring
  Få flere ledere i eldreomsorgen, gjennom å utdanne 750 mennesker fra helse- og omsorgstjenestene i kommunene i ledelse, fra starten av 2017 til utgangen av 2021.
 • Redusere unødvendig medikamentbruk
  Redusere unødvendig medikamentbruk, blant annet ved å innføre elektroniske legemiddellister, få flere farmasøyter til å gi pasientene opplæring i riktig legemiddelbruk og heve kompetansen til de ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem. I tillegg må alle kommuner gjennomføre legemiddelgjennomgang på alle sykehjem. 
 • Pakkeforløp hjem for pasienter med demens 
  Vi ønsker å lage et "pakkeforløp hjem" for pasienter som har fått en demensdiagnose. På denne måten skal vi sikre god oppfølging av pasientene, og at pasienter og pårørende blir involvert hele veien.
 • Felles hjemmehjelp- og sykepleietjeneste
  Vi vil endre lovverket slik at praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie kan organiseres og leveres som en felles tjeneste.Omsorg i sluttfasen
  Styrke behandling og omsorg i livets sluttfase, og sikre gode tilbud, trygghet og kvalitet.
 • «Menn i helse» 
  Prosjektet «Menn i helse» er et prosjekt for menn mellom 25-55 år som tar sikte på å få flere menn, som i dag er arbeidsledige, til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Vi vil innføre prosjektet i alle fylker i løpet av perioden.
 • Bruker- og pårørendeutvalg 
  Pårørende og brukere av omsorgstjenester sitter på verdifull kompetanse om hvordan tjenestene oppleves. Vi vil at alle kommuner etablere bruker- og pårørendeutvalg, slik at pårørende og brukere opplever å bli hørt.
 • Pårørendeskole
  Riktig kunnskap har stor betydning for hvordan man håndterer en demensdiagnose. Vi vil derfor lage flere bruker- og pårørendeskoler for personer med demens og deres pårørende.