LHL - Sammenheng. Foto.

Sammenheng i tjenestene

Omsorgstilbudet skal henge sammen, og ta utgangspunkt i den
enkeltes behov.
 • Den enkelte i sentrum
  Omsorgstilbudet skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. Derfor bør det innføres en velkomstsamtale når man først starter med en tjeneste, og en individuell plan må utformes. Eldre skal ha en primærkontakt i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg må det gjennomføres jevnlige pasient- og pårørendesamtaler som sikrer at den enkeltes behov er best mulig ivaretatt.
 • Avlastning og støtte til pårørende
  Regjeringen skal legge frem en pårørendestrategi. Det er viktig å veilede og støtte pårørende slik at de får bidratt mest mulig, men får avlastning på enkelte oppgaver. Pårørendes behov, ønsker og innsats for sine nære bør kartlegges og planlegges i samarbeid med den eldre selv og omsorgstjenesten. Økt støtte og avlastning til pårørende med fleksible avlastningstilbud, bedre informasjon og dialog, pårørendeskoler og samtalegrupper kan bedre den pårørendes situasjon, og hindre at mange sliter seg ut ved å hjelpe sine nærmeste..
 • Mer stabilitet og kontinuitet
  Færre mennesker å forholde seg til er viktig for å ivareta de eldres behov for tilgjengelighet, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet.  Helse- og omsorgstjenestene må organiseres slik at dette ivaretas. Mange kommuner har tatt ulike grep for å bidra til dette, blant annet gjennom nye arbeids- og organisasjonsmodeller og alternative turnusordninger.
 • Mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem
  Overgangen fra eget hjem til sykehjem kan for enkelte oppleves brå og vanskelig. Vi vil gi brukerne større trygghet og mindre påkjenninger ved flytting. For eksempel ved å tilby pårørende mer avlastning og støtte før flytting og invitasjon til å fortsette å bidra etter flytting. En bedre overlapping mellom ansatte og mer samordnet bruk av ressursene på tvers av hjemmetjenester og sykehjem kan også være nødvendig.
 • Kompetanseløft
  Regjeringen har iverksatt Kompetanseløft 2020, og i statsbudsjettet for 2018 var det satt av 1,5 milliarder kroner til over 50 ulike tiltak som skal bidra til en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi vil fortsette å heve kompetansen til de ansatte i kommunehelsetjenesten og få flere faglig dyktige ledere inn i eldreomsorgen.. 

Tilbake til hovedsiden "Leve hele livet".