Psykisk helse

Psykisk helse som en av Høyres viktigste satsningsområder.

Høyre vil fortsette opptrappingen for å bedre det psykiske helsevernet i Norge. En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for dem som sliter med sin psykiske helse. Høyre vil fortsatt prioritere psykisk helse som en av våre viktigste satsinger. Vi må også forebygge at psykiske problemer oppstår, ved å forhindre mobbing og sosial isolasjon blant barn, unge og voksne på arbeidsplasser.

Høyres løsninger:

 • Etablere en relevant og faglig god førstelinjetjeneste innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom.
 • Innføre pakkeforløp som gir kortere ventetider og bedre behandling, også innen psykisk helse.
 • Integrere psykisk helsevern bedre i det øvrige folkehelsearbeidet.
 • Utvide fritt behandlingsvalg til flere områder innen psykisk helsevern.
 • Bygge ut lavterskeltilbudet og forbedre oppfølgingstilbudet innen psykisk helse i kommunene, sørge for at det kan ansettes flere psykologer og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester.
 • Innføre kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling.
 • Fjerne byråkratiske hindre mot bedre samarbeid mellom NAV og helsetjenesten i oppfølgingen av psykisk syke.
 • Innføre «jobberesept» for å aktivisere pasienter og bruke det som en del av behandlingstilbudet.
 • Satse på oppsøkende behandlingsteam i kommunene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene innen psykologi, psykiatri og rusomsorg, blant annet for å bedre ettervernet.
 • Samarbeide mer med frivillige organisasjoner for å gi bedre aktiviseringstilbud til personer med psykiske helseproblemer.
 • Redusere bruken av tvang under behandlingen innen psykisk helsevern.
 • Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen