dsggs

Psykisk helse

Psykisk helse er høyt prioritert. Høyre vil ha et psykisk helsevesen som kan snu seg raskt nok og gi den hjelpen som er nødvendig før det går for langt.


Halvparten av oss

Det er ingen selvfølge at man går gjennom livet uten å bli syk. Det er snarere en sjeldenhet. Og dette gjelder ikke bare somatiske plager, men også psykiske. Halvparten av oss får en psykisk helseutfordring i løpet av livet. Høyre jobber for større åpenhet og aksept rundt disse spørsmålene.

Tidlig behandling i kommunene

En ny rapport fra Sintef viser at en av fire hadde sluppet å bli alvorlig syke og havne i spesialisthelsetjenesten, hvis kommunene hadde et bedre tilbud. Høyre mener at vi skal sette pasientens behov i sentrum. Det betyr at vi skal være der han eller hun er, i hjemstedskommunen. På den måten kan vi starte behandlingen før det utvikler seg til mer alvorlig sykdom.

Flere plasser til alvorlig syke

Vi skal sette lokalt helsepersonell og andre i stand til å handle riktig og raskt og på en måte som innbyr til tillit. Slik fanger vi opp pasienter før de blir for syke, og frigjør flere plasser i spesialisthelsetjenesten til de som sliter med alvorlig psykisk sykdom.

Bedre på å forebygge

Regjeringen har gjeninnført den gylne regel om at helseregionene skal sørge for større vekst innen rus og psykisk helsevern, enn somatikken. Fra 1. november ble fritt behandlingsvalg innført som gir pasienter innen rus og psykisk helsevern rett til å velge fritt blant private godkjente institusjoner med ledig kapasitet. I stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten varslet regjeringen at de vil lovfeste krav til psykologkompetanse i kommunene, tidligst fra 2020. I 2016 styrker regjeringen rekrutteringstilskuddet, slik at det blir rom for minst 150 nye psykologårsverk i kommunene. Vår regjering har, sammen med samarbeidspartiene, styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med nesten 780 mill. kroner i denne perioden. Dette er lavterskeltilbud som skal bidra til at tidlig hjelp er tilgjengelig før problemene vokser seg for store.  Høyres løsninger:

  • Bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene.
  • Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern
  • Øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede kommunereformen, og gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for distriktspsykiatriske sentre
  • Innføre krav til helseforetakene om at ressursene til rus og psykisk helse hver for seg øker mer enn ressursene til somatisk behandling
  • Sette i gang tiltak som bidrar til tidligere hjelp og dermed redusert bruk av tvang
  • Bygge ut det psykiske helsetilbudet til barn og unge, med lavterskeltiltak i helsestasjoner og skolehelsetjeneste, og gjennom styrking av barne- og ungdomspsykiatrien
  • Innføre fritt behandlingsvalg, slik at det blir lettere å velge behandling som virker, og som kan påbegynnes raskt
  • Innføre egne sykebiler tilknyttet psykiatrien for å sikre bedre kompetanse ved innleggelse og redusert belastning for både pasienten og politiet
  • Styrke dagtilbudet for personer med psykiske helseplager

Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: