Psykisk helse

Psykisk helse som en av Høyres viktigste satsningsområder.

Det er ingen selvfølge at man går gjennom livet uten å bli syk. Det er snarere en sjeldenhet. Og dette gjelder ikke bare somatiske plager, men også psykiske.

 

Halvparten av oss

Halvparten av oss får en psykisk helseutfordring i løpet av livet. Høyre jobber for større åpenhet og aksept rundt disse spørsmålene.

 

 

Tidlig behandling i kommunene

En rapport fra Sintef viser at en av fire hadde sluppet å bli alvorlig syke og havne i spesialisthelsetjenesten, hvis kommunene hadde et bedre tilbud. Høyre mener at vi skal sette pasientens behov i sentrum. Det betyr at vi skal være der han eller hun er, i hjemstedskommunen. På den måten kan vi starte behandlingen før det utvikler seg til mer alvorlig sykdom.

 

Bedre på å forebygge

Høyre vil derfor fortsatt prioritere psykisk helse som en av våre viktigste satsningsområder. En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet, og vi mener innsatsen derfor må settes inn tidligere for de som sliter med psykisk helse.

Høyre vil løfte frem barn og unges psykiske helse som en av hovedsatsningsområdene våre fremover. Regjeringen skal til våren legge frem en strategi for psykisk helse. Strategien skal særlig ta for barn og unges psykiske helse. Strategiens skal følges opp med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan.

Høyres løsninger:

 • Bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene.
 • Innføre pakkeforløp som gir kortere ventetider og bedre behandling, også innen psykisk helse.
 • Integrere psykisk helse bedre i det øvrige folkehelsearbeidet
 • Utvide fritt behandlingsvalg til flere områder innen psykisk helsevern
 • Sørge for at det ansettes flere psykologer i kommunene og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester
 • Fjerne byråkratiske hindre mot bedre samarbeid mellom NAV og helsetjenesten i oppfølgingen av psykisk syke
 • Innføre "jobberesept" for å aktivisere pasienter og bruke det som en del av behandlingstilbudet
 • Satse på oppsøkende behandlingsteam i kommunene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeide mer med frivillige organisasjoner for å gi et bedre aktiviseringstilbud til personer med psykiske helseproblemer
 • Redusere bruken av tvang under behandlingen innen psykisk helsevern
 • Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen