Rusbehandling

Ventetiden for rusavhengige som har behov for behandling, er for lang. Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling av rusavhengige.


Høyre vil ha en helhetlig plan for bedre rusomsorg for å forebygge, behandle og rehabilitere. Regjeringen har derfor utarbeidet en opptrappingsplan med en ramme på 2,4 mrd. kroner i årene 2016-2020. Slik skal regjeringen styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. Opptrappingsplanen ble vedtatt på Stortinget i april 2016.

Det viktigste vi kan gjøre for å få færre rusavhengige, er å drive god forebygging. Det handler om godt politiarbeid og holdningskampanjer, men vi må også se på sammenhengen mellom psykisk helse og rus. En rapport fra Sintef viser at omtrent 10 prosent av alle som mottar psykisk helsehjelp, også har rusproblemer, og at 47 prosent av alle som er under rusbehandling, har psykiske lidelser.

Regjeringen har gjeninnført krav til de regionale helseforetakene om at veksten i ressursbruk på rus og psykisk helse hver for seg skal være større enn veksten i somatikk.

Regjeringen har innført fritt behandlingsvalg i rusomsorgen, basert på et mangfold av behandlingstilbud på rusfeltet, tilpasset brukernes preferanser og basert på det vi vet virker. Vi trenger et mangfold av private og offentlige aktører, av døgn- og poliklinisk behandling, og av både rusfrie tiltak og legemiddelassistert rehabilitering.

Valgfrihet og tilgjengelighet av tilbud er viktig for å lykkes i rehabiliteringsfasen for rusavhengige. Å avruse og behandle narkotikabrukere uten at et tilstrekkelig rehabiliterings-, bo- og etterverntilbud er på plass, gjør det også lite sannsynlig at suksessen vil vare – og risikoen for tilbakefall er stor.

Høyre har sagt at vi skal utnyttes mer ledig kapasitet hos private og ideelle. I 2014 øremerket regjeringen 255 mill. kr til dette for rus, psykisk helse og rehabilitering – i tillegg til at helseregionene skulle kjøpe 200 plasser hos private ideelle rusinstitusjoner, slik de fire samarbeidspartiene lovet i 2013 valgkampen.

Den forrige regjeringen i statsbudsjettet for 2013 fjernet øremerkingen av om lag halvparten av midlene til kommunalt rusarbeid. Dette reverserte denne regjeringen i 2014, som betød at 343 mill kr ble øremerket kommunalt rusarbeid.


Høyres løsninger:

  • Etablere en opptrappingsplan for rusfeltet og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern hver for seg, skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk
  • Åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene
  • Raskt utvide tilbudet og kjøpe ledige plasser for rusbehandling
  • Sikre ettervern fra første dag etter endt avrusning og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak
  • Styrke tilbudet om støttetiltak til rusavhengiges pårørende, særlig for barn og unge
  • Ha fortsatt forbud mot besittelse og bruk av narkotika
  • Styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar i legemiddelassistert rehabilitering, herunder sikring av botilbud
  • Innføre en sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: