Beredskap

Samfunnets sikkerhet er den viktigste av statens kjerneoppgaver. Høyres vil fortsette arbeidet med å styrke beredskapen for at Norge skal være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige situasjoner og nye trusler.

Høyre vil styrke arbeidet mot trusler i det digitale rom. Det innebærer å styrke bevisstheten om digitale trusler både i offentlig og privat sektor, og jobbe for å sikre offentlige institusjoner og sentrale funksjoner mot dataangrep.

Terror, alvorlig kriminalitet, naturkatastrofer, ekstremvær samt digitale angrep mot myndighetsorganer, privatpersoner eller selskaper utgjør noen av dagens trusler.

Dagens fire grunnleggende prinsipper for beredskapsarbeidet skal videreføres: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Arbeidet med sikkerhet, beredskap og etterretning er i dag fordelt på en rekke ulike etater og tilsyn. Manglende koordinering og helhetlig oversikt kan føre til at samfunnet ikke er godt nok rustet til å håndtere alvorlige hendelser.

Regjeringen vil løfte frem ansvar og samvirke som overordnet og styrende, særlig ved større sektorovergripende kriser.

Høyres løsninger:

 • Etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved Statsministerens kontor (SMK).
 • Se på muligheten for å styrke samordningen gjennom en samlokalisering av enhetene i justissektoren som befinner seg i hovedstadsområdet.
 • Sikre at den nasjonale beredskapskapasiteten styrkes gjennom oppfølgingen av politianalysen.
 • Presisere og avklare etatenes beredskapsansvar. Gjennomgå tilsynsansvar og ansvar for oppfølging av tilsyn innen hele beredskaps- og sikkerhetsområdet.
 • Involvere aktørene i beredskapssektoren, private selskaper og ideelle organisasjoner i større grad i planlegging og øvelser.
 • Sikre anskaffelsen av nye redningshelikoptre.
 • Forsterke redningstjenesten.
 • Modernisere og forsterke den sivile kriseberedskapen i Sivilforsvaret.
 • Definere myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur. Ansvaret samles i ett departement. Styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep.
 • Forbedre prosedyrene for Forsvarets bistand til politiet.
 • Styrke det nordiske samarbeidet om krise- og beredskapsarbeid.

Saker