Kommuneøkonomi

For at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver og sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud, er det nødvendig med en robust, forutsigbar og god kommuneøkonomi.

Høyre ønsker bære- og livskraftige kommuner som skaper gode lokalsamfunn og tjenestetilbud med kvalitet. Skal det lokale selvstyret fungere, må staten være en tilrettelegger, ikke en grensesetter.

En konsekvens av åtte år med rødgrønt styre har vært at inntektssystemet i stor grad har innskrenket lokaldemokratiets handlefrihet. Høyre ønsker å snu denne utviklingen ved å øke andelen frie inntekter til kommunene. Det gir kommunene handlingsrom til å bruke midlene uten rigide statlige føringer. Vi gjør dette fordi vi har tillit til lokaldemokratiet og ønsker bedre tilpassede tjenester.

Høyre i regjering har styrket kommuneøkonomien hvert år i regjering. Fasiten er nå at kommuneøkonomien er bedre under denne regjeringen enn under den rødgrønne.  Samtidig vil det, som alltid, være nødvendig med prioriteringer lokalt.

Les om Høyres distriktspolitikk her

Høyres løsninger:

  • Sikre en bedre balanse mellom de inntektene kommunene får, og de oppgavene de blir pålagt av staten
  • Gi kommunene større frihet til selv å foreta egne prioriteringer.
  • La kommunene beholde en andel av selskapsskatten og en større andel av egne skatteinntekter.
  • Sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette.
  • Kompensere kommunene for inntektstap ved statlige skattelettelser for innbyggere og bedrifter.