Gode økonomiske vilkår for kommunen

For at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver og sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud, er det nødvendig med en robust, forutsigbar og god kommuneøkonomi.

Høyre ønsker kommuner som skaper gode lokalsamfunn og tjenestetilbud med kvalitet. Skal lokaldemokratiet fungere, må staten være en tilrettelegger, og ikke en grensesetter. 

Under rødgrønt styre var inntektssystemet i liten grad tilpasset lokaldemokratiets handlefrihet. Denne utviklingen har Høyre klart å snu ved å øke andelen frie inntekter. Det gir kommunene handlingsrom til å bruke midlene uten strenge statlige føringer.  

Høyre i regjering har styrket kommuneøkonomien hvert år. Kommuneøkonomien er bedre under denne regjeringen enn under de rødgrønne. Samtidig vil det, som alltid, være nødvendig med til dels tøffe lokale prioriteringer. 

Les om Høyres distriktspolitikk her.

Høyre vil:

  • Sikre en bedre balanse mellom de inntektene kommunene får, og de oppgavene de blir pålagt av staten
  • Gi kommunene større frihet til selv å foreta egne prioriteringer.
  • La kommunene beholde en andel av selskapsskatten og en større andel av egne skatteinntekter.
  • Sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette.
  • Kompensere kommunene for inntektstap ved statlige skattelettelser for innbyggere og bedrifter.