Kommuneøkonomi

Høyre mener at det er nødvendig med en forutsigbar, robust og god kommuneøkonomi skal kommunene kunne ivareta sine oppgaver og sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud.

Høyre ønsker bære- og livskraftige kommuner som skaper gode lokalsamfunn og tjenestetilbud med kvalitet. Skal det lokale selvstyret fungere, må staten være en tilrettelegger, ikke en grensesetter.

En konsekvens av åtte år med rødgrønt styre har vært at inntektssystemet i stor grad har innskrenket lokaldemokratiets handlefrihet. Høyre ønsker å snu denne utviklingen ved å øke andelen frie inntekter til kommunene. Det gir kommunene handlingsrom til å bruke midlene uten rigide statlige føringer. Vi gjør dette fordi vi har tillit til lokaldemokratiet og ønsker bedre tilpassede tjenester.

Høyre i regjering har sørget for en vekst i kommuneøkonomien på linje med gjennomsnittet fra de senere år. Det reelle handlingsrommet for kommunesektoren er imidlertid større, fordi demografikostnadene har vært lavere. Samtidig vil det, som alltid, være nødvendig med prioriteringer lokalt.

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren oppnådde i 2015 sitt beste netto driftsresultat siden 2006. For 2017 legges det opp til en vekst i frie inntekter mellom 3,75 og 4 mrd. kroner tilsvarende ca. 1,1-1,2 pst. Med den foreslåtte veksten i frie inntekter vil det reelle økonomiske handlingsrommet etter at utgifter til demografi og pensjon er dekket, være høyere i 2017 enn det som ble foreslått i statsbudsjettet for 2011 og 2012.

Innenfor veksten i frie inntekter er 300 mill kroner begrunnet opptrappingsplanen for styrket rusomsorg. Regjeringen legger opp til at fylkeskommunene får 0,3 mrd. kroner av den foreslåtte veksten i frie inntekter. Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg peker regjeringen på at dersom kommunesektoren tar ut mer av effektiviseringspotensialet vil det kommunale tjenestetilbudet styrkes utover det som følger av inntektsveksten. For 2017 er dette illustrert med at en effektivisering på 0,5 pst. tilsvarer en gevinst på 1,2 mrd kr.

I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at kommunene ville få tilbakeført en andel av selskapsskatten fra og med 2017. Regjeringen foreslår å utsette tilbakeføringen av selskapsskatten. I en tid med stor omstilling i næringslivet kan endringene medføre økt usikkerhet på inntektssiden for enkelte kommuner. Regjeringen vil komme tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2018.

Skolehelsetjenesten, helsestasjonene og tilbudet til rusavhengige i kommunene styrkes gjennom vekst i de frie inntektene. Dette vil bedre det sosiale sikkerhetsnettet for de mest sårbare gruppene blant oss.

Inntektssystem for kommunene

For Høyre er det viktig å ha et inntektssystem som legger til rette for, og belønner innovasjon, vekst og kreativitet. Når kommuner klarer å utløse innovasjon og verdiskaping, bør de ha noe igjen for dette. Høyre vil at kommunene skal få beholde en andel av selskapsskatten og en større del av egne skatteinntekter. Mindre avhengighet av statlige overføringer vil bidra til å styrke det lokale selvstyret og til økt effektivitet i tjenesteproduksjonen.

Høyre og Fremskrittspartiet sikret etter forhandlinger med Venstre våren 2016, flertall for et nytt inntektssystem for kommunene. Det innføres et oppdatert og mer rettferdig inntektssystem fra 2017 som sikrer gode velferdstjenester i hele landet og fjerner hinder for kommunesammenslåing. Med det nye inntektssystemet kan ikke kommuner i tettbygde strøk, som velger å være små, sende regningen til resten av kommune-Norge. De regionalpolitiske tilskuddene forenkles og mer skal fordeles per innbygger fremfor per kommune. Kostnadsnøklene som fordeler penger alt etter hvor store utgifter den enkelte kommune har for ulike oppgaver ble oppdatert etter en faglig revisjon.

Høyres løsninger:

  • Sikre en bedre balanse mellom de inntektene kommunene får, og de oppgavene de blir pålagt av staten.
  • Gi kommunene større frihet til selv å foreta egne prioriteringer.
  • La kommunene beholde en andel av selskapsskatten og en større andel av egne skatteinntekter.
  • Ivareta vekstkommunenes utfordringer, slik vi blant annet har gjort når vi har styrket vekstkommunetilskuddet.
  • Sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette.
  • Kompensere kommunene for inntektstap ved statlige skattelettelser for innbyggere og bedrifter.