Fortsatt kommunereform

Målet med kommunereformen er bedre tjenester til innbyggerne der de bor, med lokaldemokrati og mindre byråkrati.

Høyre har gjennomført en reform som styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og sørger for at flest mulig oppgaver løses nær innbyggerne, tilpasset deres behov. Flere oppgaver kan overtas av kommunene, og en kommunereform legger bedre til rette for et lokalsamfunn med flere muligheter, større ansvar og nye oppgaver. 

Høyre vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene større handlingsrom. Høyre håper at flere kommuner vil se verdien av og ønske å slå seg sammen med naboen(e). 

Vi har kommet langt med kommunereformen, men vi er ikke i mål. For å sørge for at innbyggerne får bedre tjenester, må vi fornye oss. Reformen må derfor fortsette.  

Les mer om hvorfor vi fortsatt trenger kommunereform.

Høyres løsninger:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne: Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse gir mulighet for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljøer gir mer stabile arbeidsmiljøer, og større bredde i kompetansen, særlig innen små og spesialiserte tjenester. 
  • Helhetlig utvikling av lokalsamfunn: Kommunesektoren skal bli i bedre stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen styrker lokal og regional utvikling over hele landet, både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Kommunegrensene bør i størst mulig grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner: Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en bedre ressursbruk. 
  • Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver: Større kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed et sterkere lokaldemokrati. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i samsvar med nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene få da større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.