Kommunereform

Målet med kommunereformen er bedre tjenester til innbyggerne der de bor, mer lokaldemokrati og mindre byråkrati.


Høyre vil gjennomføre en reform som styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og legger grunnlaget for at flest mulig oppgaver kan løses nær innbyggerne og tilpasset deres behov. Høyre mener flere oppgaver kan overtas av kommunene, og at en kommunereform vil legge bedre til rette for et mangfold av lokalsamfunn med flere muligheter, større ansvar og nye oppgaver.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Begge deler reduserer kommunestyrets innflytelse og dermed det lokale selvstyret. Høyre ønsker mindre statlig styring og kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.

Høyre vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering. Kommunereformen er derfor også en demokratireform.

Kommunene skal i løpet av sommeren 2016 gjøre sine vedtak. Deretter vil fylkesmennene landet over gi sitt forslag til regjeringen i løpet av høsten 2016, hvorpå regjeringen i løpet av våren 2017 vil gi Stortinget et samlet forslag til fremtidens kommunestruktur.

- Se også kommunereform.no for mer informasjon

Regionreform

Høyres ønsker å erstatte dagens fylkeskommuner med større kommuner som kan ta over oppgavene som fylkeskommunene i dag løser. Dette er det ikke flertall for på Stortinget, og derfor gjennomfører regjeringen nå en regionreform. Målet med regionreformen er å gå fra dagens 19 fylkeskommuner til om lag 10 ny regioner. Disse regionene tilføres flere oppgaver og ansvarsområder som staten i dag har. Også i denne reformen skal mer makt flyttes nærmere der folk bor. Fylkeskommunene skal ferdigstille nabopraten og gjøre vedtak innen 1. desember 2016.Høyres løsninger:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne: Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling: Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner: Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
  • Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver: Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: