Bompenger

Høyre jobber for å redusere bruken av bompenger i nye veiprosjekter – uten at det går ut over ambisjonene for Vei-Norge.

Mindre bompenger

Vi aksepterer at det kreves inn bompenger fra bilistene for å få bygget flere veier raskere. Det er viktig at så lite som mulig går til administrasjon, og at mest mulig av pengene som betales inn går til den aktuelle veistrekningen.  Det er også viktig at de som betaler bompenger får nytte av tiltakene bompengene skal finansiere.

Færre veier bør betales direkte fra bilistenes lommebok, og generelt bør bompenger betale en lavere andel av det det koster å bygge vei. Derfor gjennomfører vi en bompengereform, som blant innebærer at vi løpende reduserer bompengeandelen i nye prosjekter. I løpet av regjeringens to første år har dette spart bilistene for til sammen rundt to milliarder kroner.

Staten betaler mer

Lavere bompengeandel betyr at staten øker sin andel. Det kan gi lavere bompengesatser og/eller kortere nedbetalingstid. Vi ønsker en ordning der staten tar regningen for store deler av rentekostnaden på bompengelånene. Dermed betaler bilistene for det veien faktisk koster, og ikke for rentekostnader.

En høyere statlig andel kan også gi rom for utbygging av bedre transportløsninger, slik som tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette kan bidra til å redusere presset på veiene.

Færre bompengeselskaper

I dag finnes det over 50 bompengeselskaper. Vi vil redusere tallet til 3–5. Færre bompengeselskaper gir mindre behov for administrasjon.

Høyres løsninger:

  • Redusere bruken av bompenger i veiprosjekter. Det skal komme bilistene til gode gjennom reduserte satser eller kortere nedbetalingstid.
  • Effektivisere bompengesektoren ved å redusere antallet bompengeselskaper kraftig. Staten bør dekke store deler av rentekostnadene til bompengelånene. Pengene bilistene betaler skal i størst mulig grad gå til direkte kostnader til bygging, ikke til renter.