Bompenger

Høyre jobber for å redusere bruken av bompenger i nye veiprosjekter – uten at det går ut over ambisjonene for Vei-Norge.

Mindre bompenger

Høyre ønsker å bygge ut flere og tryggere veier raskere. Derfor vil vi i årene fremover øke bruken av statlige penger på veibygging kraftig. Der det er nok trafikk til det, mener vi bompenger skal være en del av finansieringen av veien. Det gjør at de statlige midlene strekker til flere prosjekter, og vi får bygget ut mer vei raskere. Det er viktig at så lite som mulig går til administrasjon, og at mest mulig av pengene som betales inn går til den aktuelle veistrekningen. 

Det er også viktig at de som betaler bompenger får nytte av tiltakene bompengene skal finansiere. Derfor har vi i regjering gjennomført mange forbedringer og effektiviseringer i bompengeinnkrevingen. I Nasjonal transportplan som vi har lagt frem, går bompengeandelen i nye prosjekter ned fra 35 % til 29 %, sammenlignet med forrige transportplan. Vårt mål er at staten alltid skal dekke minst en tredjedel av kostnaden i veiprosjektene

Mer statlige penger til lavere takster

Høyre ønsker å redusere satsene på eksisterende bomprosjekter, slik at belastningen på bilistene blir lavere. Samtidig ønsker vi at alle bomprosjekter skal ha samme takst- og rabattsystem, slik at det blir enklere for billistene. Vi har gjort det obligatorisk for tunge kjøretøy å ha bombrikke, slik at de alle, uavhengig av hvor de kommer fra, skal betale for bruken av veiene.

Færre bompengeselskaper

Høyre ønsker å effektivisere bompengeinnkrevingen, og har i regjeringen gått inn for en bompengereform. Det finnes i dag over 50 bompengeselskaper som er ansvarlig for innkreving. Vi ønsker å redusere det til 5. Færre bompengeselskaper gir mindre behov for administrasjon.

Høyres løsninger:

  • Bruke mer penger på å bygge ut flere trygge og gode veier raskere.
  • Redusere bruken av bompenger i veiprosjekter. Det skal komme bilistene til gode gjennom reduserte satser eller kortere nedbetalingstid.
  • Effektivisere bompengesektoren ved å redusere antallet bompengeselskaper kraftig. Staten bør dekke store deler av rentekostnadene til bompengelånene. Pengene bilistene betaler skal i størst mulig grad gå til direkte kostnader til bygging, ikke til renter.