Sykkel

Høyre vil at det skal bli lettere å sykle året rundt, og at flere bruker sykkelen som transportmiddel.

Sykling er god miljøpolitikk

Å sykle, enten det er til jobb, skole eller på fritiden, er sunt for helsen og bra for miljøet. Målet er at flere skal kunne reise kollektivt eller bruke sykkel. Vi vil innføre en belønningsordning for bygging av gang og sykkelveier, vurdere å innføre egne sykkelseksjoner på alle regiontog og innføre bysykkelordning der det er mulig.

Sykkel til skole og jobb

Det må legges til rette for mer bruk av sykkel til skolen. Vi vil ha flere sykkelparkeringer på skoler, og vi vil prioritere utbygging av sykkelveinett på skoleveien. Foresatte skal bestemme når barnet kan sykle til skolen.

Vi vil sørge for flere gode knutepunkter for pendlere, med innfartsparkering, enklere overgang mellom ulike kollektivtilbud og bedre forhold for sykling og gange.

God byutvikling

Transportsektoren er den største kilden til utslipp i byene. Kommunene og fylkeskommunene har stor mulighet til å påvirke miljøet, og det er viktig at de deltar på klimadugnaden i enda større grad. Derfor vil vi legge til rette for at mer av transportveksten tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. I tillegg må det føres en mer miljøvennlig arealpolitikk.

En mer bærekraftig utvikling av byene og byregionene er avgjørende for evnen til å løse miljø- og klimautfordringene – lokalt og globalt. God byutvikling forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige aktører, næringslivet og grunneiere. Kommuner og fylkeskommuner må legge til rette for forpliktende samarbeid mellom næringsliv og det offentlige for utvikling av byområder.

Høyres løsninger:

  • Sikre et helhetlig sykkelveinett med vinterbrøyting som legger til rette for sykkelen som transportmiddel.
  • La foresatte bestemme når barnet kan sykle til skolen.
  • Vurdere å innføre egne sykkelseksjoner på alle regiontog.
  • Legge til rette for sykkelparkeringer på skoler.
  • Prioritere utbygging av sykkelveinett i tilknytning til skolevei.
  • Innføre bysykkelordning i alle byer med tilstrekkelig befolkningsgrunnlag.
  • Fortsette å styrke belønningsordningen for kommuner som bygger gang- og sykkelveier.
  • Legge til rette for at flere kan reise kollektivt eller bruke sykkel, blant annet gjennom utbygging av kollektivfelt, sykkelveier og innfartsparkering.
  • Gi større statlige bidrag til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene.