Sykkel

Høyre vil at det skal bli lettere å sykle året rundt, og at flere bruker sykkelen som transportmiddel.

Sykling er god miljøpolitikk

Sykling er god miljøpolitikk og er i tillegg helsefremmende. Men det er ikke alltid like enkelt å velge sykkel. Det vil Høyre gjøre noe med. Regjeringen har som mål å halvere klimagassutslippene i transportsektoren, blant annet ved å legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Både staten, fylket og kommunen har ansvar for sykkelveier

Det som gjør sykkelsatsingen uoversiktlig, er ansvarsfordelingen mellom stat, fylke og kommune. Staten har ansvaret for gang- og sykkelveier langs riksveier, fylkene har ansvaret for gang- og sykkelveier langs fylkesveiene og kommunene har ansvaret for gang- og sykkelveier langs de kommunale veiene.

I regjering har Høyre mer enn femdoblet bevilgningene til kollektiv, sykkel og gange i storbyene. Vi har bygget ut mange gang- og sykkelstier langs riksveiene. I tillegg bevilger regjeringen ekstra penger til fylkene, for utbygging av gang- og sykkeltiltak langs fylkesveiene.

Høyre prioriterer samferdsel uansett om det gjelder stat, fylke eller kommune. I fylkene og kommunene vil Høyre legge til rette for trygge skoleveier ved å bygge ut gang- og sykkelveier langs fylkesveiene og de kommunale veiene.

Sykkel til skole og jobb

Det må legges til rette for mer bruk av sykkel til skolen. Vi vil ha flere sykkelparkeringer på skoler, og vi vil prioritere utbygging av sykkelveinett på skoleveien. Foresatte skal bestemme når barnet kan sykle til skolen.

Vi vil sørge for flere gode knutepunkter for pendlere, med innfartsparkering, enklere overgang mellom ulike kollektivtilbud og bedre forhold for sykling og gange.

Høyres løsninger:

  • Sikre et helhetlig sykkelveinett med vinterbrøyting som legger til rette for sykkelen som transportmiddel.
  • La foresatte bestemme når barnet kan sykle til skolen.
  • Vurdere å innføre egne sykkelseksjoner på alle regiontog.
  • Legge til rette for sykkelparkeringer på skoler.
  • Prioritere utbygging av sykkelveinett i tilknytning til skolevei.
  • Innføre bysykkelordning i alle byer med tilstrekkelig befolkningsgrunnlag.
  • Fortsette å styrke belønningsordningen for kommuner som bygger gang- og sykkelveier.
  • Legge til rette for at flere kan reise kollektivt eller bruke sykkel, blant annet gjennom utbygging av kollektivfelt, sykkelveier og innfartsparkering.
  • Gi større statlige bidrag til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene.