Vei

E18
Høyre bidrar til å redusere forfallet på veinettet, gjennom blant annet å bygge veier raskere og bedre ved hjelp av offentlig-privat samarbeid.

Mer og bedre vei

Veinettet er for dårlig utbygd og vedlikeholdt med tanke på sikkerhet, fremkommelighet og funksjonen det har for vekst og velferd. Vi vil effektivisere og øke investeringene i veibygging og vedlikeholdsarbeid. Etterslepet på vedlikehold må hentes inn.

Det store etterslepet

Dårlig vedlikeholdte veier er trafikkfarlige, reduserer fremkommelighet, er dårlig for miljøet og er dårlig samfunnsøkonomi. Vi mener det er god politikk å ta vare på infrastrukturen. Derfor prioriterer vi vedlikehold høyt. Takket være vår satsing på dette blir det for første gang på flere tiår mindre forfall på riksveiene våre i 2015.

Vedlikeholdsetterslepet er på over 100 milliarder kroner. Det vil ta lang tid å reparere alt, og mange steder er standarden så dårlig at det må bygges nytt. Vi vil ha en langsiktig og forpliktende plan for å hente inn etterslepet og ruste opp veiene til en akseptabel standard.

Stortinget må slippe taket

Vi mener politikerne på Stortinget må legge langsiktige planer for veibygging, mens detaljplanlegging overlates til fagfolk. I dag legges det for mange føringer fra Stortingets side. Det ønsker vi å endre på, slik at vi får mer effektiv utbygging av viktige samferdselsprosjekter.

Et tiltak for å få dette til er etableringen av et eget utbyggingsselskap for vei, Nye Veier AS. Selskapet skal i første omgang bygge ut 530 km motorvei mer effektivt enn tidligere.

Raskere planlegging

I gjennomsnitt tar det 10 år å planlegge et veiprosjekt – før første spadetak. Det er for lenge. Vi vil bruke statlig plan oftere og redusere antall utredninger for å få raskere planprosesser. Vår ambisjon er å halvere planleggingstiden

Offentlig-privat samarbeid

Høyre mener det viktigste er at veien bygges mest mulig effektivt, ikke hvem som gjør det eller hvordan det gjøres. Derfor er vi åpne for alle gode ideer til hvordan veibygging kan skje enda mer effektivt. Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en slik løsning.

Høyres løsninger:

  • Ta vare på infrastrukturen vår, og gå fra forfall til fornyelse ved å prioritere vedlikehold.
  • Stortinget skal vedta langsiktige planer, men detaljene skal utarbeides av fagfolk.
  • Etablere et eget utbyggingsselskap for vei – Nye Veier AS – for å bygge ut viktige transportkorridorer mer effektivt og helhetlig.
  • Halvere planleggingstiden ved å bruke statlig plan oftere og kutte unødvendige utredninger.
  • Bruke nye løsninger, slik som offentlig-privat samarbeid, for å bygge mer effektivt.