Forsvarspolitikk

Forsvar et grunnleggende og tidløst ansvar å sørge for sikkerheten til borgerne, samfunnet og staten.


Norge er et åpent samfunn med en åpen økonomi. Vår utvikling, vår sikkerhet og vår velferd blir i sterk grad påvirket og bestemt av prosesser og aktører utenfor Norges grenser. Vi er derfor gjensidig avhengig av våre naboland, allierte og handelspartnere.

Den nye normalsituasjonen preges av økt uforutsigbarhet og kompleksitet i våre nærområder, både i vårt østlige og Europas sørlige nabolag. Russland fører en mer aggressiv utenrikspolitikk og har utviklet en betydelig økt militær evne og vilje til å bruke den. Samtidig representerer utviklingen i Midtøsten en humanitær katastrofe med sikkerhets- og forsvarspolitiske implikasjoner som også treffer Europa. 

Respektere våre forpliktelser

Høyre mener at Norge skal respektere sine forpliktelser i det internasjonale samfunn, innenfor FN, NATO, EØS, WTO og andre internasjonale organisasjoner, og opptre som lojal og engasjert samarbeidspartner for nærstående og andre land. Høyre vil gi norske velgere selvråderetten tilbake, og erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU.

Høyre vil at Norge skal fortsette å støtte fattige lands demokratiske, økonomiske og sosiale utvikling. Vår støtte skal gå til prosesser som er mest mulig effektive, som skaper varig endring, og som styrker enkeltmenneskers evne til å ta vare på seg selv, sin familie og sine samfunn.

Vi skal anstrenge oss for å bevare en åpen og fri handel mellom land, spesielt tilstrebe økt handel mellom utviklingsland og industriland, og støtte norsk næringslivs rolle i dette. Norge skal stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra, enten det er gjennom bidrag til internasjonale operasjoner, utviklingshjelp eller i miljø- og klimaarbeidet.

Nordområdene

Nordområdene er i rask utvikling. I løpet av et par tiår har Arktis, Polhavet og tilstøtende kystområder gått fra å være et sikkerhetspolitisk spenningsområde til å bli et energi- og næringspolitisk kraftsentrum. Høyre vil føre en politikk som sikrer en stabil og positiv utvikling i nordområdene, inkludert Svalbard. Norge skal bidra til en helhetlig, langsiktig og forsvarlig forvaltning av ressursene i området, i et område hvor miljø- og klimautfordringene er spesielt synlige.

Høyre ønsker et forsvar som sikrer norske interesser, suverenitet og handlefrihet, og som gjør oss i stand til å bevare og styrke NATO og andre sikkerhetspolitiske samarbeidsfora av betydning for Norge. Det er et grunnleggende og tidløst ansvar å sørge for sikkerheten til borgerne, samfunnet og staten. Norges sikkerhetspolitiske interesser ivaretas best ved å bidra til avspenning, sikkerhet og stabilitet, både i norske nærområder og globalt.

Ny langtidsplan for Forsvaret

Regjeringen vil våren 2016 legge frem for Stortinget en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen har ønsket en ny åpenhet og realisme rundt status og utfordringer for Forsvarets operative evne, og arbeidet har bidratt til en reell forsvarsdebatt for første gang på svært lenge. Sentralt i Regjeringens arbeid er Forsvarsjefens fagmilitære råd, samt uavhengige ekspertgrupper nedsatt av Forsvarsdepartementet, samt innspill som er kommet inn gjennom den åpne høringsprosessen fra ulike interessenter og organisasjoner innspill skal det brukes tid på å studere anbefalingene for å komme opp med en plan for hvordan best forme fremtidens forsvar, innenfor gitte sikkerhetspolitiske og økonomiske faktorer og realiteter.Høyres løsninger:

 • Øke bevilgningene for å gjøre Forsvaret i stand til å løse pålagte oppdrag, og skape reell balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver. Det må være en bærekraftig balanse mellom drift og investeringer
 • Sørge for at alle operative avdelinger holder et nødvendig treningsnivå
 • Sikre gjennomføring av Stortingets beslutninger knyttet til anskaffelse av nye kampfly
 • Styrke Heimevernets innsatsstyrker og evne til å håndtere militære trusler, samtidig som lokal rekruttering, tilknytning og beredskap i hele landet opprettholdes
 • Videreutvikle Forsvarets evne til defensive og offensive cyberoperasjoner som en del av samfunnets helhetlige forsvar mot cybertrusler
 • Gi Forsvaret tydelige beredskapskrav også nasjonalt. Beredskapskravene skal gjennomgås og følges opp
 • At Norge videreutvikler et sterkt forsvar og er en pådriver for at NATOs medlemsland trapper opp investeringer i egen sikkerhet
 • Gjennomgå bistandsinstruksen med sikte på økt fleksibilitet for nasjonal krisehåndtering, og sikre at Forsvarets ressurser kan stilles til disposisjon for nasjonal krisehåndtering
 • Utvide den allmenne verneplikten til å gjelde begge kjønn, og modernisere den i tråd med Forsvarets behov
 • Gjennomføre en omfattende personell- og kompetansereform i sektoren, noe som også innebærer en gjennomgang av befalsordningen, og føre en personellpolitikk som understøtter personellstruktur og oppgaveløsning
 • Innføre en ordning for spesialistbefal i tråd med NATOs standard
 • Styrke veteranenes rettigheter, med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørendearbeid, samt utrede en innføring av en tjenestebasert ordning med «krigspensjon»
 • Gjennomføre en evaluering med sikte på en reform av dagens ordning med integrert strategisk ledelse i Forsvarsdepartementet, og styrke Forsvarssjefens rolle
 • Foreta en kritisk gjennomgang av forsvarsstrukturens reelle kapasitet og utholdenhet
 • Støtte opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge, samt legge til rette for økt alliert øvelsesvirksomhet og aktivitet
 • Støtte et praktisk nordisk forsvarssamarbeid som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATOKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: