Forsvarspolitikk

Soldater i skog på øvelse. illustrasjonsfoto.
For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave.

60 milliarder kroner. Dette har gitt Norge et forsvar som er i bedre stand enn det var da regjeringen overtok. Parallelt har verden på mange måter utviklet seg i negativ retning i den samme perioden. Derfor skal regjeringen også de neste årene fortsette å styrke Forsvaret.

Regjeringen overtok et nedslitt forsvar. Dagens forsvar er i vesentlig bedre stand.

Under rødgrønt styre var Forsvaret budsjettaper. Det resulterte i et stadig mer underfinansiert forsvar. Det manglet trening og øvelser, det manglet ammunisjon, vedlikehold og reservedeler, og det manglet helt nødvendige investeringer i nytt materiell for å modernisere Forsvaret. Etterslepet ble etter hvert så omfattende at det gikk utover Forsvarets evne til å forsvare landet, hevde norsk suverenitet og håndtere kriser.

I 2012 hevdet de rødgrønne at «Forsvaret strutter av sunnhet».  Det var fullstendig feil. Forsvarssjefens fagmilitære råd, igangsatt av regjeringen i 2014, avdekket store hull i Forsvaret og landets beredskap. De rødgrønnes holdning førte til at regjeringen i 2013 måtte starte gjenoppbygningen av Forsvaret fra et mye dårligere utgangspunkt enn hvis den rødgrønne regjeringen hadde tatt ansvar. Siden vi tok over, har vi igangsatt en storstilt modernisering av alle forsvarsgrener. Etter seks år kan vi slå fast at vedlikeholdsetterslepet er innhentet. Vi er i full gang med å bygge fremtidens forsvar.

 Høyre har satt dagens forsvar i stand og bygger morgendagens forsvar.

 • Mer øving i alle våpengrener og over hele landet. Hæren øver mer enn på lenge, og alle landets 40.000 heimevernssoldater skal for første gang på mange år øve årlig. Marinen seiler mer i nord, og vi har permanent stasjonert en ubåt i nordområdene.
 • Vi har satt dagens forsvar i stand. Vi har fylt opp ammunisjonslagrene, kjøpt inn reservedeler, reparert nedslitt materiell og økt vedlikeholdet kraftig.
 • Vi bygger morgendagens forsvar. Forsvaret får nytt materiell for langt over hundre milliarder kroner de neste årene: 52 nye jagerfly, fire nye ubåter, nytt artilleri til hæren, nye maritime overvåkingsfly, nytt kampluftvern, nye lastevogner, nye håndvåpen, nye panservogner av ulike typer og en rekke annet materiell. Investeringene i Forsvaret utgjør nå 20 milliarder kroner årlig. Dette beløpet kommer til å øke de neste årene.
 • Vi holder fast ved og videreutvikler Norges sikkerhetsgaranti gjennom NATO. Landets trygghet avhenger av alliert støtte. Derfor øver NATO og norske styrker mer sammen, blant annet under fjorårets storøvelse Trident Juncture, da mer enn 50.000 soldater øvde i Norge.

Høyre har økt aktiviteten i Forsvaret, satt i stand materiellet og satser i nord.

 

 • Vi har økt aktiviteten i Forsvaret betydelig de siste årene. Nå øver Forsvaret mer enn på mange år. I juni gjennomførte Hæren sin største skarpskytingsøvelse noen gang. I juni kalte Heimevernet for første gang i norgeshistorien inn et helt heimevernsdistrikt til beredskapstest, da HV-14 i Sør-Hålogaland kalte ut 3000 soldater på samme dag. Denne typen aktiviteter hadde ikke latt seg gjøre uten regjeringens budsjettøkninger.
 • Vi har brukt milliarder år etter år på å sette dagens forsvar i stand til å forsvare landet. Denne oppgaven sviktet de rødgrønne. Vi har fylt opp beredskapslagre, satt i stand materiell som var nedslitt og bevilget mer penger til øvelser og trening.
 • Vi bygger opp Forsvaret i nord: Det opprettes en ny bataljon i Porsanger, grensevakten styrkes med et nytt jegerkompani og Finnmark landforsvar gjenopprettes. Det startes rekruttutdanning for Heimevernet i Finnmark, og det etableres rekruttutdanning for jegerkompaniet i Porsanger. Bare i løpet av 2019 vil det bli 300 flere tilknyttet Forsvaret i Porsanger enn ved inngangen til 2019. Vi bygger opp en ny base for kampfly, maritime patruljefly, luftvern og baseforsvar på Evenes. For ikke lenge siden var det under en håndfull ansatte på Evenes flystasjon. Om få år vil det være opp mot 500 ansatte og 300 vernepliktige.
 • Forsvarsbudsjettet er økt reelt med 30 % siden 2013, fra 43 milliarder til nesten 60 milliarder.
 • Forsvarets operative evne er vesentlig bedre enn før regjeringen overtok. Dette er i tråd med målene i Langtidsplanen for Forsvaret.
 • Vi bytter ut svært mange av Forsvarets gamle våpensystemer med nye våpensystemer: Toppmoderne jagerfly, ubåter, maritime overvåkingsfly, kampluftvern, artilleri, nye kystvaktskip og en rekke annet materiell. Regjeringen gir landet et mer slagkraftig forsvar.
 • Hele Forsvaret øver nå mer enn før.  Sjøforsvaret seiler mer i nord, hæren øver mer og hele heimevernet skal for første gang på mange år øve årlig.
 • Vi overoppfyller NATOs mål om å bruke minst 20 % av forsvarsbudsjettet på investeringer i nytt materiell. Investeringsandelen i Forsvaret utgjør nå nærmere 30 %.

 

Forsvarsbudsjettet øker

Siden 2014 har regjeringen økt forsvarsbudsjettet reelt med 30 %, fra 43 milliarder til nesten 60 milliarder. Fra 2018 til 2019 alene økte forsvarsbudsjettet med mer enn 4 milliarder kroner (inkl. RNB 2019). Regjeringen har satt dagens forsvar i stand, økt treningsmengden vesentlig og gjennomført og igangsatt store investeringer i nytt materiell. Under åtte års rødgrønt styre var det kun Fiskeri- og landbruksdepartementet som hadde svakere budsjettutvikling enn Forsvarsdepartementet.  År etter år var Forsvaret budsjettaper, mens denne regjeringen har gitt milliardøkninger gjennom mange år. Forsvarsbudsjettets andel av BNP ligger ifølge NATOs estimater på 1,7 %.  Denne andelen skal fortsette å øke de neste årene, i tråd med NATOs mål.

Hele Heimevernet øver årlig for første gang på mange år, og får nytt utstyr i rekordtempo.

Regjeringen har satt Heimevernet i stand til å virke som det skal i fred, krise og krig. De siste årene har HV fått hundrevis av millioner ekstra til å ta igjen etterslepet de rødgrønne etterlot. I 2019 økte regjeringen budsjettet med 216,5 millioner.  Heimevernets utstyr fornyes i raskt tempo, med nye våpen, nytt samband, hundrevis av nye kjøretøy  og annet nytt utstyr. Dessuten er beredskapslagrene fylt opp og treningsaktiviteten økt vesentlig. Dette klarte aldri de rødgrønne. Under åtte års rødgrønt styre ble HV kronisk sulteforet. Enkelte år øvde nesten ikke en eneste HV-soldat, mens soldatene i stedet ble brukt som parkeringsvakter under Landsskytterstevnet.  Ikke engang HVs viktigste styrker, Innsatsstyrkene, fikk øve tilstrekkelig på de rødgrønnes vakt. Nå skal alle landets 40.000 heimevernssoldater for første gang på mange år øve årlig. 

Høyres løsninger:

 • Bygge en moderne og relevant landmakt hvor Hæren og Heimevernets oppgaver, struktur og kapasitet videreutvikles for å øke den operative evnen, samtidig som organisasjonens særtrekk ivaretas.
 • Videreutvikle et konsept for bruk av reservister som sikrer Forsvaret relevant kompetanse og bidrar til nødvendig styrkeoppbygging ved behov.
 • Opprettholde og forbedre situasjonsforståelse og evne til krisehåndtering.
 • Styrke reaksjonsevnen, kampkraften og utholdenheten, legge til rette for allierte forsterkninger, styrke bilateralt og flernasjonalt samarbeid, øke den militære tilstedeværelsen og legge til rette for mer øving og trening.
 • Fortsette den nødvendige omstillingen og moderniseringen av Forsvaret for å øke den operative evnen og være godt rustet til å møte dagens og fremtidens trusselbilde.
 • Sikre et helhetlig og balansert forsvar med gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt.
 • Beholde den allmenne verneplikten fordi den er en viktig del av samfunnskontrakten og et viktig bånd mellom Forsvaret og samfunnet.
 • Sikre sterk norsk territoriell tilstedeværelse i våre nærområder, situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse i hele landet og en troverdig forebyggende avskrekking.
 • Fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret.
 • Sørge for at Norge opprettholder de forpliktelser som følger av NATO-samarbeidet, både ved å støtte opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge og gjennom å ta ansvar for internasjonal sikkerhet og stabilitet som del av alliansen.
 • Videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATO.
 • Bekjempe internasjonal terrorisme gjennom politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltagelse i internasjonalt samarbeid og i internasjonale operasjoner.
 • Bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri med gode gjenkjøpsavtaler.
 • Ivareta dem som får fysiske og psykiske skader etter deltagelse i internasjonale operasjoner for Norge.
 • Samarbeide mer med andre nasjoner om anskaffelse av forsvarsmateriell der det gir operativ og økonomisk merverdi, og stille strenge krav til norsk våpeneksport.
 • Legge til rette for at Forsvarets avdelinger kan øke nivået på øving og trening og sikre kortere klartider.
 • Viderutvikle det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA, blant annet ved 287 forhåndslagring av militært materiell i Norge.
 • Styrke den operative kapasiteten i cyberforsvar og etterretning i tråd med ny teknologi og krav til samordning.
 • Styrke samarbeidet mellom politi og forsvar.
 • Videreutvikle totalforsvaret.